Loading...
Jul - Dec^ tf , 19 / A BN A E CO . PU B L I C UB R ^ ^ MO C K S V I L L E . no MR S . MA R G A R E T GE N E V A M. HO W A R D Mr s . Ma r g a r e t Ge n e v a My e r s Ho w a r d . 79 , Rt . 4, Ad v a n c e , di e d at he r ho m e Sa t u r d a y af t e r n o o n . Sh e ha d be e n in de c l i n i n g he a l t h si n c e Ma y 17 , 1 9 8 5 . Mr s . Ho w a r d wa s bo m Oc t o b e r 31 , 19 0 5 in Da v i e Co u n t y , to Ch a r l i e A. an d Sa r a h Va u g h n My c f s . Sh e ha d li v e d al l he r li f e m th e Fa r m i n g t o n Co m m u n i t y an d wa s a me m b e r of Ya d k i n Va l l e y Ba p t i s t Ch u r c h . Sh e wa s th e wi d o w of Em u e l Sa m Ho w a r d , wh o di e d m 19 7 6 . Su r v i v i n g ar e se v e n da u g h t e r s . Pe a r l Ma r k l a n d , Cl e m m o n s , Mr s . Ja m e s (P a n s y ) My e r s , Wi n s t o n - Sa l e m , Mr s . Ma r v i n (T h e l m a ) Ta y l o r , Ad v a n c e , Mr s . Ha r o l d (M a u d i e ) Mi l l e r , Fa y e t t e v i l l e , Mr s . Ho U i s J. (A d d i e ) Fi n e an d Mr s . Wi l l i a m (R o s i e ) St e e l m a n , bo ^ of Le w i s v i l l e , an d Mr s . Ma r k (S u e ) Ha c k e r , Oh i o : tw o so n s , De l m e r (S p e e d y ) Ho w a r d , Ad v a n c e , an d Ch a r l i e (S a m ) Ho w a r d , Cl e m m o n s ; 24 gr a n d c h i l d r e n ; 20 gr e a t gr a n d c h i l d r e n , an d a si s t e r , Mr s . De s s i e La d d , Wi n s t o n - S a l e m . Fu n e r a l se r v i c e s we r e co n d u c t e d at 2 p. m . Mo n d a y at Ya d k i n Va U e y Ba p t i s t Ch u r c h by th e Re v . I^ n Wo o d . Bu r i a l fo n o w e d in Ma c e d o n i a Mo r a v i a n Ch u r c h gr a v e y a r d . JA N I C E S. CH A F F I N Ja n i c e Fa y e Sm i t h Ch a f f i n , 48 , of Ro u t e 8, di ^ Fr i d a y af t e r n o o n at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r se v e r a l mo n t h s . Th e fu n e r a l wa s he l d at 4 p. m . Mo n d a y at Ij a m e s Cr o s s r o a d s Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . Ke n n e t h Hy d e an d th e Re v . Ge n e Ge n t r y of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Au g . 28 , 19 3 6 . in Da v i e Co u n t y , a da u ^ t e r of Ca m i l l a Bl a l o c k Sm i t h of Ro u t e 1, Ha r m o n y , an d th e la t e Ja y C. Sm i t h , sh e wa s em p l o y e d as ca f e t e r i a ma n a g e r at Da v i e ^H i g h Sc h o o l an d wa s a mp ' je r of Ij a m e s Cr o s s r o a d s B .p t i s t Ch u r c h . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to he r mo t h e r , in c l u d e he r hu s b a n d , Ab n e r Mo r g a n Ch a f f i n ; on e da u g h t e r , Ka t h y Ch a f f i n of Sa l i s b u r y ; tw o so n s . Ke i t h Ch a f f m of Mo c k s v i U e an d Br y a n Ch a f f i n of th e ho m e ; an d tw o si s t e r s , Li n d a Gr e e n of Mo c k s v i l l e an d Ph o e b e Sa m p s o n of Ha r m o n y . GL E R A CO U R T N E Y Gl e r a Ge r t r u d e Bu r t Co u r t n e y , 72 , of 31 0 Ro l l i n g Hi l l s La n e , Mo c k s v i l l e , di e d Th u r s d a y af te r n o o n at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l , Wi n s t o n - S i a l e m . Th e fu n e r a l wa s he l d at 2 p. m . Su n d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l wi t h th e Re v . Be n n y Be a r d o n of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro s e Ce m e t e r y . Bo r n Au g u s t 2. 19 1 2 . in El m o r e Co u n t y , Al a . , a da u g h t e r of th e la t e Ge o r g e an d Ru t h .A n t h o n y Bu r t , sh e wa s a re t i r e d nu r s e . He r hu s b a n d , Ge o r g e .M i l l a r d Co u r t n e y , Sr . , di e d in 19 7 2 . Su r v i v o r s in c l u d e tw o da u ^ t e r s , Mr s . Ca l v i n (L a u r a ) Ca r t e r , wi t h wh o m sh e ma d e he r ho m e , an d Mr s . Jo h n n y (S a l l i e ) ' S t r o n g of Op e l i k a , Al a . ; tw o so n s , Ed w a r d . M . Co u r t ne y of Ne e d l e s , Ca l i f . , an d Ge o r g e M. Co u r t n e y of Wi n s t o n - S a l e m : an d ni n e gr a n d c h i l d r e n . - JA M E S CL A Y TU T T E R O W Ja m e s Cl a y Tu t t e r o w , 63 . Rt . 1, Mo c k s v i l l e . di e d Mo n d a y at hi s ho m e . Fu n e r a l se r v i c e s wi l l be at 2 p. m . We d n e s d a y at Ce n t e r Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . Qa u d i a Ha r r e l s o n an d th e Re v . Be n n y Be a r d o n . Bu r i a l wi l l fo l l o w in th e ch u r c h ce m e t e r y . Hi s bo d y wi l l li e in st a t e in th e ch u r c h fo r 30 mi n u t e s pr i o r to th e se r v i c e s . Me m o r i a l s ma y be ma d e to th e Ji m Tu t t e r o w Sc h o l a r s h i p Fu n d ; in ca r e of .A u d r e y Fr e e m a n . 22 0 Ch e r r y St . . Mo c k s v i l l e , 27 0 2 8 . Mr . Tu t t e r o w wa s bo m in Da v i e (3 o i m t y to th e la t e L. .M . an d Na n c y An d e r s o n Tu t t e r o w . He wa s re t i r e d fr o m In g e r s p U - R a n d an d wa s a ve t e r a n of S t h e . Un i t e d St a t e s Ar m y , ha v i n g se r ^ g f d i ^ g Wo r l d Wa r II . He wa s a4 m n U ) « p f Ce n t e r Un i t e d Me t h o d i s t (T h u i j c h . a ch a r t e r me m b e r of (^ t e r Fi r e De p t . , a ch a r t e r , me m b e r of Ce n t e r Co m - * mu n i t y De v e l o p m e n t As s o c . , a me m b e r of Da v i e Co u n t y Re s c u e Sq u a d , an d a. me m b e r of Ce n t e r So f t b a l l Re c r e a t i o n Pr o g r a m . He wa s pr e c e d e d in de a t h by tw o so n s , Ge o r g e an d Ji m Tu t t e r o w . He is su r v i v e d by hi s wi f e . Mr s . .N a n c y Tu t t e r o w Tu t t e r o w , of th e ho m e ; a so n , Ra y Tu t t e r o w . of th e ho m e , an d a br o t h e r , Fl o y d Tu t t e r o w , St a t e s v i l l e . DA V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D TH U R S D A Y , JU L Y 4, 19 8 5 MR . CO N R A D WO R T H (C . W . ) TU C K E R Mr . Co n r a d Wo r t h (C . W . ) Tu c k e r , 57 . Rt . 4, di e d Th u r s d a y at Ro w a n Me m o r i a l Ho s p i t a l in Sa l i s b u r y . Fu n e r a l se r v i c e wa s he l d at 2 p. m . Sa t u r d a y at Ea t o n ' s Ft m e r a l Ho m e by th e Re v . La r r y Al l e n an d th e Re v . Sh e l b y Ha r b o u r . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro w a n Me m o r i a l Pa r k in Sa l i s b u r y . Mr . Tu c k e r wa s bo m in Sm y t h Co u n t y , Va . to Ma l i s s a Se x t o n Wo o d an d th e la t e Ve m i e Tu c k e r . He wa s a se l f - e m p l o y e d mo b i l e ho m e sa l ^ an d se r v i c e m a n an d ha d se r v e d in th e U. S . Ai r Fo r c e du r i n g Wo r l d Wa r II . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e , Mr s . El i z a t i e t h Ba r t o n Tu c k e r , of th e ho m e ; on e da u g h t e r an d on e so n . Mi s s Ju l i Tu c k e r an d Ru s t y Tu c k e r , bo t h of th e ho m e ; hi s . mo t h e r of CJ i i l h o w i e , Va . ; . tw o si s t e r s , Mr s . Ro s e Bo x an d Mr s . Ma x i n e Bo x , bo t h of Ma r i o n , Va . UA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y MO C K S V I L L E , NO /6 ry " ) ^ I \. |9 < ? ^ -D A V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D , v/ AR L I N D A M. WH I T E Ar l i n d a Me i s m e r Wh i t e . 91 . fo r m e r l y of Co o l e e m e e . ^e d at Ro w a n Ma n o r Nu r s i n g Ce n t e r . Sa l i s b u r y , ea r l y Sa t u r ^ y mo r n i n g - Sh e ha d be e n a re s i d e n t at th e ce n t e r fo r tw o ye a r s . A gr a v e s i d e se r v i c e wa s he l d at U a. m . Mo n d a y at Ch e s t n u t Hi l l Ce m e t e r y . Sa l i s b u r y , wi t h th e Re v . La r r y Al l e n of f i c i a t i n g . Sh e wa s bo m Ap r i l 29 . 18 9 4 , in Ro w a n Co u n t y . He r hu s b a n d , W. T . C . Wh i t e , pr e c e d e d he r in de a t h . . _ Su r v i v o r s in c l u d e on e da u g h t e r , Do r o t h y Wi l b u r of Ha n g e l e y . Ma . , an d a so n . Bi l l Wh i t e , of -N o r t h Co o l e e m e e . CH A R L E S LE R O Y BY E K L Y Th e fu n e r a l fo r Ch a r l e s Le r o y Bv e r l y . 28 . of Le x i n g t o n wa s he l d at 4 'p . m . Su n d a y at Re e d s Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . Jo h n Pa c e of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bv e r l y . of Ro u t e 3. Ty r o Ro a d , dr o w n e d in th e Ya d k i n Ri v e r on Th u r s d a y . Bo r n De c e m b e r 7. 19 5 6 . in Da v i d s o n Co u n t y , a so n of Le r o y Ja c k s o n an d Ca r r i e Mo r p h i s Bv e r l v . of Ro u t e 4. Fr i e n d s h i p Ch u r c h Ro a d , he wa s a 19 7 5 gr a d u a t e of We s t Da v i d s o n Hi g h Sc h o o l an d at t e n d e d We s t e r n Ca r o l i n a Un i v e r s i t y . He wa s a se l f - em p l o y e d ca r p e n t e r an d a me m b e r of Re e d s Ba p t i s t Ch u r c h wh e r e he se r v e d as an us h e r . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s pa r e n t s , in c l u d e tw o si s t e r s . Mr s . Ev a n (C a r o l ) .M y e r s of Ro u t e 5. Cl e a r v i e w Dr i v e . Wi n s t o n - S a l e m an d Ca t h y By e r l y of 13 1 Fo r e s t La n e Ap t s . . Mo c k s v i l i e ; an d hi s gr a n d fa t h e r . Jo h n W. Mo r p h u s . of Ro u t e 3. RE V . JA M E S P. DA V I S Fu n e r a l se r v i c e s fo r th e Re v e r e n d Ja m e s P. Da v i s of Ch a r l o t t e , fo r m e r mi n i s t e r of th e Fi r s t Ba p t i s t Ch u r c h of Mo c k s v i l i e . we r e he l d Tu e s d a y . Ju l y 9. at 3 p. m . at Hi c k o r y Gr o v e Ba p t i s t Ch u r c h . Bu r i a l fo l l o w e d in Ch a r l o t t e Me m o r i a l Ga r d e n s . Mr . Da v i s di e d Sa t u r d a y at hi s ho m e in Ch a r l o t t e , af t e r an ex te n d e d il l n e s s . He wa s bo m Ju n e 2. 19 0 2 . in Gr a n v i l l e Co u n t y to th e la t e Ro b e r t Al e x a n d e r Da v i s an d An n i e Pi t t a r d Da v i s . He wa s a Ba p t i s t mi n i s t e r , re c e i v i n g hi s ed u c a t i o n fr o m Wa k e Fo r e s t Un i v e r s i t y an d th e So u t h e r n Ba p t i s t Se m i n a r y in Lo u i s v i l l e . Ke n t u c k y . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Ru b y Wi n k l e r Da v i s of th e ho m e ; , a so n , Ji m Da v i s of Mo n r o e ; a da u g h t e r , .M r s . Ri c h a r d M. .M u U i s of Ch e r a w , S. C . ; a br o t h e r . Th o m a s Da v i s of Bu l l o c k : 3 si s t e r s . Mr s . R. C . Pi t t a r d of Ne l s o n . Va . . Mr s . Fr e d Em - me r s o n of Ch a p e l Hi l l , an d Mr s . Ed Ta y l o r of Ox f o r d ; an d si x gr a n d ch i l d r e n . Th e fa m i l y re q u e s t s th a t me m o r i a l s be . ma d e to : Hi c k o r y Gr o v e Ch u r c h .M e d i a Ce n t e r . 60 5 0 Hi c k o r y Gr o v e Ro a d , Ch a r l o t t e . N. C . 28 2 1 5 . MR S . LO L A LA G L E FO S T E R Mr s . Lo l a La g l e Fo s t e r . 83 , 58 0 E. Le x i n g t o n Rd . . di e d Tu e s d a y ni g h t at Da vi e Co u n t y Ho s p i t a l . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 11 a. m . Fr i d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Do n Da v i s . Bu r i a l fo l l o w e d in th e Ro s e Ce m e t e r y . .M r s . Fo s t e r wa s bo m in Da v i e Co u n t y to th e la t e Ch a r l i e an d Le n a Mc C u l l o u g h La g l e . Sh e wa s a me m b e r of Mo c k s v i l i e Fi r s t Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Su r v i v i n g ar e he r hu s b a n d , Mr - Cr a i g .i t t f e r s o n Fo s t e r , of th e ho m e - . - ^ - d a i i ^ t e r . Mr s . Lo u i s e Sp e a r Go d f r e ^ l t Gr e e n v i l l e : tw o gr a n d d a u g h t e r s . Mr s . Ka r e n Up t o n , Ta r b o r o an d iM r s . Gw e n Me i j g . No r f o l k . Va . : tw o gr e a t gr a n d c h i l d r e n . Ch r i s t el an d Sc o t t Up t o n : an d a br o t h e r . Mr . Cl a r e n c e "T e d " La g l e . Co o l e e m e e . Co . Pu O i l C iV l o c k s v j l l e . N. C. TH U R S D A Y , JU L Y 11 , 19 8 5 CH A R L I E PA Y N E . JR . Th e fu n e r a l fo r Ch a r l i e Pa y n e Jr . wa s he l d at 3 p. m . Fr i d a y at St . Jo h n AM E Zi o n Ch u r c h wi t h th e Re v . L. B . Sp e a s of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Pa y n e 58 . of Ca m p b e l l Ro a d , di e d - at 1 a. m . We d n e s d a y at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r a ye a r an d se r i o u s l y il l fo r fo u r da y s . WI L L I E GL A S S SM I T H Th e fu n e r a l fo r Wi l l i e Gl a s s Sm i t h wa s he l d at 2 p. m . Fr i d a y at Su m m e r s e t t Fu n e r a l Ho m e , Sa l s i b u r y , wi t h th e Re v . Ga r y Ho f f m a n , pa s t o r of Fr a n k l i n Ba p t i s t Ch u r c h , of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro w a n Me m o r i a l Pa r k . Bo r n Ju l y 18 . 1 9 1 9 . in Re i d s v i l l e . a da u g h t e r of th e la t e Sa m u e l Ro b e r t an d Al i c e Ga m e r Gl a s s , sh e wa s ed u c a t e d in th e Fo r s y t h Co u n t y sc h o o l s an d wa s a me m b e r of So u t h s i d e Mo r a v i a n Ch u r c h . Wi n s t o n - S a l e m . He r hu s b a n d . Eu g e n e 0. Sm i t h , di e d in Ju l y 19 7 6 . Su r v i v o r s in c l u d e tw o so n s , To n y Ra y Sm i t h of Ro u t e 4. an d Do n a l d Sm i t h of Ed g e w o o d Ci r c l e , Co o l e e m e e : a br o t h e r . Bo b b y G. Gl a s s of Co o l e e m e e : fo t u * si s t e r s , .M a e Fi n k of Le x i n g t o n , Ha z e l Ju a n i t a Ra t l i f f of Fa i t h an d Do t Sm i t h an d Pe g g y Se a m o n . bo t h of Mo c k s v i l i e : an d ni n e gr a n d ch i l d r e n . .M r s . Sm i t h 63 . of Ri v e r d a l e Ro a d , di e d at 2 a. m . We d n e s d a y at N. C . Ba p t i s t Ho s p i t a l af t e r a le n g t h y il l n e s s . OW n E CO . PU B U C UB R A R Y mo c k s v i u e , no n. AN N I E M. GA R W O O D An n i e Me s s i c k Ga r w o o d , 87 , of Ro u t e 9. an d fo r m e r l y of Co o i e e m e e , di e d at th e Al b e m a r l e Un i t of th e N. C . Lu t h e r a n Ho m e Mo n d a y , mo r n i n g . Th e fu n e r a l wi l l be at 11 a. m . We d n e s d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l , Mo c k s v i l l e , wi t h th e Re v . Do n Ro l l i n s an d th e Re v . J. C . Sw a i n of f i c i a t i n g . Bu r i a l wi l l be in Fo r k Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Bo r n Au g u s t 22 . 18 9 7 , in Su r r y Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Le e an d Ma r y So m e r s Me s s i c k . He r hu s b a n d , Ra y Ga r w o o d , pr e c e d e d he r in de a t h . Su r v i v o r s in c l u d e se v e r a l ni e c e s an d ne p h e w s . K JO H N F. JA M E S Jo h n Fr a n k Ja m e s . 83 , of Ro u t e 7. Mo c k s v i l l e , di e d ea r l y Tu e s d a y at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . Wi n s t o n - S a l e m . Th e fu n e r a l wi l l be at 2 p. m . Th u r s d a y at Tu r r e n t i n e Ba p t i s t Ch u r c h , wi t h th e Re v . Bi l l Cr e a s o n an d th e Re v . Ha r o l d Pa r k e r of fi c i a t i n g . Bu r i a l wi l l be in th e ch u r c h ce m e t e r y . Th e fa m i l y wi l l be at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e We d n e s d a y fr o m 7 to 9 p. m . Bo m No v . 6. 18 9 9 , in An s o n Co u n t y , a so n of th e la t e En o s Mo n r o e an d Re b e c c a El l i s Ja m e s , he wa s a re t i r e d st o r e k e e p e r an d a me m b e r of Tu r r e n t i n e Ba p t i s t Ch u r c h . Su r v i v o r s in c l u d e on e br o t h e r . E. R . "D i n k " Ja m e s of Ro u t e 4; an d se v e r a l ni e c e s ' a n d ne p h e w s . ^ HA Z E L S. WO O D R U F F Ha z e l Sp r y Wo o d r u f f . 69 , of 27 Ba i l o r Av e . . Cl a y m o n t . De l . , fo r me r l y of Mo c k s v i l l e . di e d Mo n d a y in a Ph i l a d e l p h i a , Pa . ho s p i t a l . Th e fu n e r a l wa s he l d at 11 a. m . Sa t u r d a y in Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l , co n d u c t e d by th e Re v . Le i a n d Ri c h a r d s o n . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro s e Ce m e t e r y . Bo m Au g u s t 2. 19 1 3 . in Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Wi l l an d Be s s i e .M c C u l l o u g h Sp r y . Su r v i v o r s in c l u d e he r hu s b a n d . Sa n f o r d Wo o d r u f f of th e ho m e : tw o da u g h t e r s , Ph y l i s s Wi n t e r b e r g of .M o c k s v i l l e an d Li n d a .M a r c h i o n e of We s t Pi t t s b u r g , Ca l i f . : a so n . Sa n f o r d A. Wo o d r u f f . Jr . . of Cl a y m o n d . De l . : th r e e si s t e r s . Eu l a Ki m m e r , On e t a Bo g e r an d Lo i s Lo o k a b i l l , al l of Mo c k s v i l l e : fo u r gr a n d c h i l d r e n : an d on e gr e a t gr a n d c h i l d . Da v i e Ca P u b ^ / f t - - Mo c k s v i l l e . '' da v h ; co u n t y en t e r p r i s e re c o r d TH U R S D A Y . JU L Y 18 , 1 9 8 5 - OA V t E CO . PU B U C UB R A R Y MO C K S V I L L E . NC / x/ MR . RO B E R T . TU C K E R FO S T E R Mr . Ro b e r t Tu c k e r Fo s t e r . 68 , 37 2 2 Te c h Av e . , Wi n s t o n - S a l e m , di e d Th u r s d a y ev e n i n g . Mr . Fo s t e r wa s bo m Ma r c h 14 , 19 1 7 in Da v i e Co u n t y to St e v e an d Ro s s i e Tu c k e r Fo s t e r . He ha d li v e d in Wi n s t o n - S a l e m fo r th e pa s t 25 ye a r s an d wa s a me m b e r of Fo r k Ba p t i s t Ch u r c h . Mr . Fo s t e r wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II . ha v i n g se r v e d in th e Un i t e d St a t e s Ar m y . He wa s a re t i r e d ca r p e n t e r . He is su r v i v e d by hi s wi f e , Mr s . Et h e l St e w a r t Fo s t e r , of th e ho m e ; on e so n , La r r y Fo s t e r , 85 7 Gr a n v i l l e Dr . ; tw o gr a n d s o n s , Mi k e an d Je f f Fo s t e r , bo t h of Wi n s t o n - S a l e m ; tw o si s t e r s , Mr s . Sa r a h Be e k e r an d Mr s , De a n e Ko o n t s , bo t h of Le x i n g t o n ; an d on e br o t h e r , * M r . Br u c e Fo s t e r , Le x i n g t o n . A gr a v e s i d e se r v i c e wa s he l d at 3 p. m . Su n d a y at Oa k l a w n Me m o r i a l Ga r d e n s by th e Re v . Wi l l i a m Jo h n s t o n an d th e Re v . Wo r t h Gr e e n . 1 NA N N I E SU E GA R W O O D Na n n y Su e Ga r w o o d , 87 > of Da y t o n a Be a c h , Fl o r i d a , di e d Ju l y 16 . Sh e wa s bo r a Se p t e m b e r 4, 1 8 9 8 m Da v i e Co u n t y . Su r v i v o r s in c l u d e a si s t e r , Mr s . J. O . Ma r k l a n d of Ch e a s a p e a k , Vi r g i n i a an d on e so n , C. E . Ga r w o o d of Me l b o u r n e , Fl o r i d a . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d m Fl o r i d a wi t h me m o r i a l se r v i c e s al s o he l d at El b a v i l l e Ch u r c h in Ad va n c e . K 1 "W E CO . PU f l u c mo c k s w l l e , NT 5 ,^ ^ LL . ~ -1 . >S ' , /9 ^ i ' Sl ^ ' v r « r i ; Sg i t e A K 2: 3 0 Vm . We i t o ® ' ^ ' ' " Ba o t i s l Ch u r c h ce m e t e r y , sp a c e r . SK . L ) j d e U E . S » , P j a . r o t Oa k d a l e Ba p t i s t Ch u r c n , Da . i o Bo r n Ma r ^ 0. He l l a r d s£ f e N t ^ « » "H t e f l S ' w i " . D' « " » Bu n o n Ri d e n h o o r . di e d Jd n e 12 . 'S u r v i v o r s , in ?C e S « Bo * l " »' O" ' " ! " - -■ • I Sn Ul l i e E. He l l ol Vi r g i m a - . « st ^ d a u g h l e r . Bo ' d a r a Fi r t h of Vi r R i n i a ; th r e e br o t h e r s . H. Br o c e s! r r « r > r d ', ' ^ ' I i ' D " . N S > F o a . « li o K gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . y MR . T H O M A S W . ^ U E B A f f i R sr b ' C l i r aS S di e d gS h ' U t h l ^ e d S^ t n i m Ro a d m a y t m c t a n g Co . 1 "S S s K v i ' S t o w t t e . Ma r , fe r d u e B^ . of ^ Br u e b a k e r ; hi s . mo t h e r fa t h e r El i z a b e t h an d Pa r t e a. Co o n e , Wi n s t o n - S a l e m ; an d on e si s t e r . Mr s . Ma t t i e Hu d s o n . Wi n st o n - S a l e m . DA VI E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D . TH U R S D A Y . JU L Y 25 , 1 9 8 5 - D' -mt o I iv I O C h i y ; . . , . MR S . JO S E P H I N E Mr s Jo s e p h i n e Ha i r e . 66 . of Ro u t e 7. Gr e e n s b o r o . N. C . /H " ! ^ 6 19 8 5 in Sp a i n . He r hu s b a n d . He r t e r t Ha i r e . wh o su r v i v e is a o Da v i e Co u n t y , an d th e sm j ^ n Mr s . Ma r y Ha i r e of Mo c t e v i u e . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d Ji j y 2. at Ou r La d y of Gr a c e Ca t h o h c ni i S c h in Gr e e o s b o r o . wh e r e sh e Sl ^ f m e m t o . B o n a l l o l l o n r i m G« „ r d Mj n o n a i J r t ^ »' 'B " Ne t h e r l a n d s , a re t i r e d em p l o y e e of We n i El e c t r i c Co o ^ n y - ^ d a Sb . S ° . ' s C. ' ^ ^ Ba d Ch a r t o Ha i r e of Gr e e n s b o r o an d Bi o h ^ d F' " s ° ' v S n ' ' s " l " vl ^ e n Mi s s Ma r y Va e s s e n of th e Se d a n d s ; br o t h e r s . Jo s e p h . Kl J s Wi l l i a m . Hu ^ r t . an d Ge r L - d of th e Ne t h e r l ^ d s . an d A1 Va e s s e n of Ch i c a g o . Il l i n o i s . . % RO B E R T HU N T E R / ' "i n J U B ) MO O R E F I E L D Vl r i j ^ R o b e r t Hu n t e r iH v i ^ W^ l o n . S a l e m fo l l o w i n g a le n g t h y " H^ w a s bo m in Ir e d e U Co u n t y , Au g u s t 19 . 1 9 0 8 . to th e ja t e R *- a n d Sa m e Ha y e s -r w M r t » ^ ^ on ' tS S L ' t o S . fl S . S 2r i e d Ma r y Et h e l Tn l b e r t . wh o '" ? „ ^ r i ? g ' ° a r f ^ o « r so n s . W. nS M t l r e n e l d Bt . l 0 . M" ® » ^ 'B S A R y ST p i l t W o J i T ^ S i S f e l d ; Rt . 1, St a t e s v i i l e . an d Je r r y W. Mo o r e f i e i d . Rt . 2. Cl e v e l a n d , N. C . ; tw o da u g h t e r s . Mr s . Ra l p h (B a r ba r a ) Gr a v e s . Rt . 7. Mo c k s v i l l e . an d Mr s . Ha r o l d (R a c h e l ) Ma b e . Rt . 1. Ha m p t o n v i l l e ; tw o br o t h e r s . Ho w a r d L. Mo o r e f i e i d . Ou n e l l o n . Fl a . an d Do n a l d M. Mo o r e f i e i d . Rt . I. Wo o d l e a f ; tw o ha l f br o t h e r s . Ed w a r d Mo o r e f i e i d , Ra d c l i f f e . Ky . an d Ja m e s Mo o r e f i e i d . St a t e s v i i l e ; tw o ha l f si s t e r s . Mr s . Be t t y My e r s . St a t e s v i i l e . an d .M r s . Ma r g a r e t . Ad a m s . St o n e y Po i n t an d 15 gr a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Tu e s d a y at Fr i e n d s h i p Ba p t i s t (T h u r c h by th e Re v . Ve m o n F. Ba l l an d th e Re v . Ca r l E. Pa r k s . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . y .M R . IR A DE N T O N OW E N iM r . Ir a De n t on "T a b " Ow e n . 85 . th e Ha y e s Ro a d , of Rt . 4, St a t e s v i i l e . di e d Ju l y 15 at hi s re s i d e n c e fo l l o w i n g a se r i o u s il l n e s s of se v e n we e k s . Mr . Ow e n wa s bo m No v e m b e r 21 . 18 9 9 , In Da v i e Co u n t y to th e la t e ' Wi l l i a m Ma r i o n an d Em m a El l i s Ow e n . He wa s a re t i r e d fa r m e r an d sa w m i l l em p l o y e e . On Ja n u a r y 26 . 19 3 5 . he ma r r i e d Ru b y Ar l e n e Ow i n g s . wh o su r v i v e s . Al s o su r v i v i n g ar e fi v e so n s . Jo h n Wi l l i a m Ow e n . Le w i s v i l l e , an d Pa u l Ju m e y Ow e n s . Ir a Ga i t h e r Ow e n , Ga r e n c e De w e y Ow e n , an d Fr e d Sp e n c e r Ow e n , al l of Rt . 4, St a t e s v i i l e ; 10 gr a n d c h i l d r e n ; an d tw o gr e a t - g r a n d s o n s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at Re a v i s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l in Ha r m o n y by th e Re v . Ja m e s H. "J i m " Gr y d e r . Bu r i a l fo l l o w e d in So c i e t y Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t « - y . O N ' a n i A s y i o o i A i j t t i v a a n o n a n d * 0 0 a i A v a • u ! i . q i " 5 0 : , q n a ' - r ; t p - m q o . u e i A e j o } \ [ a j o u i p j y j o j a q u i s u i ; B S B . t t u o s { | A v J W E O l i Z • O ' w • m a i B s - u o i s u i A v ' l a a j i s . t u r a p B o y • j s a j w ' q a j n t i o u e i A e j o j q a j o u i - p j y ; o j a p e u i a q X e u i s ( e u o a i 3 a t I B i j j s j s a n b a j A l j u i e ^ ■ X j o j i D t H J O s j a U B M ( a j p a ^ ) p a j j - s j w p a n ' a n i A s a j B j s j o q j o q ' x o j ( j a q e i q ) a q o ^ " f S j w . ' J a q B u i a c q g ( l a j e g j e i ' ^ ) s a j j a q ^ • s j w ' s j a j s i s a a j q j l a j i i A a n a - C e j J O o s j B ' j a u p p c r U B u g p U B j j a p ' u d j p p q o p u e j g o m | : a i n A a ) j a / ( e j j o j a u p i o g • , v \ a o u i a a g - s j p i ' j a j q S n B p 8 ; a i u o q a q j j o u o s [ i \ \ q u i g . ^ q n g s j w ' a j i A v s i q b j b S u i A i A j n g " u o s a j j a u i u i n s s 3 u u d g X a j j B q g p a j B J a d o o s j b t s j B a A a u o - ^ ( U i q j j o j X i p e d B a s i q j m p a A j a s S u i A B q ' u i a j B g - u o j s u i A V J o J a o i j j o a a q o d p a j i j a j b s b . w a g ' u o s p y ^ u a x i B M B u o p i y \ p u B u o s j i A v a u a g n g u o j d u . a j B j a q i o j . ^ l u n b o i p p a j i ' Z T 6 I " 9 2 J s n S n y l u o q s b m a g s s a u j n q a a A i - a a j q ) b g u i A \ 0 [ [ 0 j ' a q t A s a j B i g ' I B j t d s o H [ B p o m a w I P P O J I ) b ^ ( n p ' ^ B p s a u p a ^ p a i p u o s p M j j q / ' j ( j a ) a u i a o p o o m ^ b q u i p a M O i p j [ B u n g u o s u q o p 3 q j ^ q A a g a q i p u B q o o o 3 p A a g a q i a j a A 3 U I 1 B P I J J 0 a j i i A s a i B i g U I a u i o g j B j a u n j u o s u q o p - q a u n g j o j a d B q o p u B j a j o u i i s a y w a q j j b g g e i * 9 2 A p p ' A ' B p u j p j a q a j B M a j i i A s q a o i q ' i o i n o g J O ' Z L ' u o s j i ^ s a j j B q o p U B j j B o J O j s a a i A j a s i B j a u n j N O S I I M S a i y V H O a N V l H V O . ' S M a q d a u p u B s a a a i u ( B J O A a s p u B t a i j o j j B t o ■ s q q i u o i q a i M Q P " ® " O f ) ' b i u b j i v ' s q q n j o u i b i i u m s a a q j o j q o m j t a n p s j f o o N ' x i j p u a H X q i o j O Q s o w p u B p j o a u i ^ ' s a j M O g B A a u a c ) - s j w ' ■ B A ' s . w a N u o d M a i q ' u o j o a g B i n i y • S J i v ' B A O J o B H i q o a i t p j i H i t r e w ' S J j v ' s j a i s i s j n o j b j b g u t A u u n g s q q n i o q i B a g a t u u y p u B u o s p o d a j B j a q i 0 1 X j o n o Q a i A B Q U I u j o q S B M s q q i u o s s i j q i a q u i a u i b s b m a q s q a n j M J O ' a i i i A S i j o o p i J O q a m q o i s j i d B g ? « T J 0 1 a p B U a q X b u i s j B U o a r a i q . ( j a i a u i a a q a j n q s I s i i d B g s . u o i B g i n p a M O g o j j B u n g • s g g f H j n B d A a g a q i X q l a d s i o [ B J a u n g s . u o i B g ) b . ( B p s j n i u , - o i - d \ I B p j a q a j d M s a a u u a s j B j a u n g • a n i A S J i o o w ' I S . A i J a q o 0 6 Z J O l u a p i s a a b s b m a q g / q i u o u i a u o j o s s a i i i n U B j a i j B ( B i f d s o g [ B u o o i a i q q i X s j o ^ I B ' S 8 6 I ' a A j n p - A B p s a n x p a t p ' s q q n j o a u i q d a s o p b j b j o s s i j q s a a n a o r v a v i o , a a t u a a j o o ^ j o h b ' J a p i u g w p p u B H J 3 1 I B M ' V u q o p p u B > - i H J O q i o q ' j a p i u g y u b u u o m p u B p p i B j ' S J a q i o j q b a i j p u B i g j o j a i s o g g B u p g ' j a i s i s a u o ; J a i s o j a S - i o a f ) ' p u B q s n q j a q a p n j a u i s j O A p u n g . d D i j j o s J O s i A J a d n g x s x X i u n o j ) a i A B Q a q i A ' q p a / ( o i d u i a s b m a q s * j a p i u g z i i B g a a q a i u i u i o x p u B - y u q o p a i B [ a q i j o j a j q g n B p b ' X i u h o q a i A B Q U I ' E c e i ' 9 1 W O o j o g . " S Z O i Z a q i A s q o o j q e g g x o g o a ' l u a u i U B d a g q i i B a g A ' l u n o g b i a b q a q i J O a j B a u i ' X i u n o ^ a i A B Q j o a a i d s o g 0 1 a p e u i a q a b u i s i B u o u i a p j - l u - d 6 0 1 ^ u i o j j i C B p s a u p a ^ a u i o q { B i a u n j a q i i b a q j j i m a j i u i b j a q x . - i U a p u i a a q a a n q o i s i i d s g a u i i u a x i n j . H I a q n ' A v J B u n g g u i i B p i j j o a u j n o p a j j A a g a q i ' l a d s i D a i u o H i B J a u n j s . u o i s g i b X B p s j n q x • u i ' d 2 1 8 a q i i J A v I B J a u n j a q x ■ a u i o q j a q i b X s p u o i q u i d 0 0 : 6 1 8 p a i p a n i A s q a o w ' i I H J O ' I S ' J a i s o g j a p u i g a a q X j r e g a a L S O J s A H i v a . > i H J O o s j B ' u o s j a p u y X j b w s j w p u B - a i r i A s i i a o T C m J O n o i d B t u i g j i A s j w ' S J a i s i s z P H B : p i ! q o p u B j g i : a u i o q a q i j o ' l a i u B Q B S S i p M s s i T O p u B ' a n j A s q a o j q ' 2 " l a J O q q u i S I O J B o - S J i q ' S J a i q g n B p . 2 ; a u i o q a q i j o ' p i u B g u o u i u i b h a i q q o a s J i q ' a j i M s i q a j B l a q i o u i s i q 0 1 u o i i i p p B U I g u i A i A j n g q a j n q g j s i p o q i a w p a i i u f i X u a q n J ® w q u i a u i - - 8 S B M a g 1 3 ! U " 0 3 j b ^ ^ U B a J o g a q i J O U B i a i a A b s b m p u B ' X u B d u i i ^ a j n i i u j n g l a q s g q i i M j o i B J a d o M B S p u B q B S B M a g l a i u B Q u i o x a i B j a q i p u B ' a n t A s q a o w ' f r J a J ® P J U B q [ p j j o n a q u M o » ' t j u n o o a i A B c i ■ u i 0 0 6 1 q o J B W u J o q s b m a g ■ q a B i i B W B a q b 0 1 p a m q u n s S B M q i B a c i B i t d s o H X j u n o g a i A B Q 1 8 S 8 6 I ' 9 1 ^ t i i p p a i p l a i u B Q J W X j a p u i a a q a j n q a a q i u i s b m j B i J n g u a p J B a g a j u u a g p u a j a A a g a q i X q q b j n q g t s i p o q i a j q p a i i u r ) X u a q i g i b ' g g e i ' 6 1 X j n p ' X s p u g p | a q a i a M ' a q i A s q a o p i ' f r l a J O l a i u B Q J a A O j o x . . a i u u a g , . u i u i B f u a g J O j s a a i A j a s j B i a u n g • i a i N v a ' 1 \ ' i N V f N a a ' I u a j p i i q a p u B j g - i B a j g S T p u B : u a j p ( ! q a p u B j g 2 2 t a q i A s i p o i q / J O A ' a q j B H a A B Q p u B ' a n i A s a j B i g J O ( I B A a q J B H m a p u B i s a u j g ; j n q i j y ' s i a q i o j q j n o j t a g i A s q a o i q J O q i o q ' u o q a g a t p s g p u B x u p u a g B U i n g a a u i a a i o o o j o a i i a A u g a u i j a q i B g ' a q i A s a i B i g j o l a q B U i n q g X q i o j o g s j a i q g n s p i n o j ; a u i o q a q i J O U M O j g a p X j o p U B a g i A s q a o i q J O U M O j g p i B j ' a j j i A s q o o t v j o u M O u g a a g X q q o g a a u i a a j o o o j o U M O j g A B H J n q i J y u o i g u p c a q j o U M O j g a u i o g - p o o M u n J o U M O j g j a A O j g ' a A O j j ) B U i q ^ J O U M O i g a g j o a o ^ * s u o s u a A a s a p n p u t s j O A i A j n g 8 9 6 1 ' 0 l u d y p a i p ' U M O j g p u B j a A a p j a A O J o ' p u B q s n q j a g a j i M a s n o q B S B M a q g q o j n q o U B j a q i n q s . a q n g I g J O j a q u i a u t b s b m a q s ' s j o o q a s A i t m o o U B M O g a q i u i p a i B o n p g ' X a q j B g u o j j o g X j B j q p U B s a t U B p a i B [ a q i j o j a j q g n B p ' X i u n o g U B M O g U I ' S 0 6 I ' 8 i s n g n y l u o q s b m a q g j • X j a i a u i a a i p j n q a a q i u i p a M o g o j f ( B u n g g u i i B i a i j j o s a u i g X j j a x • A a g a q i p u B i p M S B j g - g s a u i B p • A a g a q i q i i M J B j d o g j B a g u i q a j n i o / ■ U B J a q i m s . a q n g j g i s X a p u o j n u i - d 2 I B p j a q S B M ( B J a u n j a q x ( B i i d s o g [ B u o u i a p j U B M O g i b g u t u j o u t X B p j n i B g p a i p ' a g i A s q a o t q ' i a i n o g j o s i ' a v v o j g X a q j B g B s o g \ A \ o a a H v s o a , I D A V I E C O U N T Y E N T E R P R I S E B F C O R D , T H U R S D A Y . A U G U S T 1 . 1 9 8 5 - . S £ b > ' I ' S T 3 < J ^ 0 4 ! | Q - ^ ■ 1 /o o ^ f A - a l t L j - D^ ' T u i V / - . I? S A. ^ " S 7 ', nf . MR . FO R N E Y RA Y HE P L E R Mr . Fo r n e y Ra y He p l e r . 85 , Ri . 2, Ya d k i n v i l l e . di e d Sa t u r d a y af te r n o o n at Ya d k i n Nu r s i n g Ce n t e r . He wa s bo m in Ir e d e l l Co u n t y to Jo h n C. an d Ma r y Wi l l i a m s He p l e r . He wa s a me m b e r of Je h o v a h ' s Wi t n e s s Ch u r c h an d wa s a re t i r e d fa r m e r . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e , ,M r s . In i s An d e r s o n He p l e r ; tw o da u g h t e r s , 3 Mr s . Lu t h e r (R u t h ) Ow e n s an d Mr s . He l e n Wa t k i n s . bo t h of Rt . 2, Ya d k i n v i l l e an d tw o so n s . Ja m e s T. He p l e r . Mo c k s v i l l e an d Do n a l d Ra y He p l e r . Rt . 2. Ya d k i n v i U e . A da u g h t e r . Ma r y Le e Ha u s e r , pr e c e d e d hi m in de a t h . Al s o su r v i v i n g ar e on e si s t e r , ' Mr s . To m Li v e n g o o d . Rt . 2, Ya d k i n v i l l e : ni n e gr a n d c h i l d r e n an d ei g h t gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . « GL E N N CH A R L E S JO Y N E R Gl e n n Ch a r l e s Jo y n e r . 54 , of - R t . 2. Ad v a n c e , di e d at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l , Tu e s d a y , mo r n i n g at ni n e o' c l o c k . He ha d be e n in de c l i n i n g he a l t h fo r 2 ye a r s , an d se r i o u s l y il l fo r ei g h t da y s . Fu n e r a l se r v i c e s wi l l be he l d at 4 p. m . Th u r s d a y at Fu l t o n Un i t e d / Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v e r e n d Ma r k S. De n t o n an d th e Re v e r e n d / To n y J. Jo r d a n . Bu r i a l wi l l fo l l o w in th e ch u r c h ce m e t e r y . Th e fa m i l y wi l l re c e i v e fr i e n d s at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l We d n e s d a y ev e n i n g fr o m 7 to 9 p. m . Me m o r i a l s ma y be ma d e to Fu l t o n Un i t e d .M e t h o d i s t Ch u r c h , Rt . 2, Bo x 44 6 . Ad v a n c e , or to Da v i e Co u n t y Pu b l i c Li b r a r y . 37 1 .N o r t h .M a i n St r e e t . Mo c k s v i l l e . Mr . Jo y n e r wa s bo r n Ju n e 10 , 1 9 3 1 in Da v i e Co u n t y to Pa n s y Sm i t h Jo y n e r of Au t u m n Ca r e Nu r s i n g Ho m e an d th e la t e Bo b Gl e n n Jo y n e r . He wo r k e d fo r 20 ye a r s fo r th e Ca r o l i n a Pa n e l Co m p a n y in Le x i n g t o n : an d fo r 16 ye a r s at In g e r s o l i - R a n d , In c . in Mo c k s v i l l e . He wa s a me m b e r of Fu l t o n Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h wh e r e he wa s a me m b e r of th e Ad u l t I Su n d a y sc h o o l cl a s s . In ad d i t i o n to hi s mo t h e r , su r vi v o r s in c l u d e hi s wi f e . .M r s . Ma r y Ro s e I- ' r y e Jo y n e r . of th e ho m e : 2 so n s . De a n Jo y n e r of Rt . 4, Le x i n g t o n ; an d Da v i d Jo y n e r . of th e ho m e : tw o gr a n d c h i l d r e n , .M a r l e n e Jo y n e r an d Mi c h a e l Jo y n e r : an d on e si s t e r . Mr s . Ev e l y n Cl a y t o n of Rt . 1. Ea r h a r d t , N. C . .M R S . OL L I E BR O W N SC O T T Fu n e r a l se r v i c e s fo r Da v i e Co u n t y na t i v e Mr s . Ol l i e Br o w n Sc o t t . 89 . we r e he l d Su n d a y at 2 p. m . at Vo g l e r ' s Re y n o l d a Ro a d Ch a p e l . Bu r i a l wa s at .N e w Be t h e l Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y ne a r To b a c - co v i l l e . .M r s . Sc o t t di e d Fr i d a y at Fo r s y t h .M e m o r i a l Ho s p i t a l . Sh e ha d be e n a re s i d e n t of Wi l l o w Br o o k Ca r e in Ke m e r s v i l l e . Sh e wa s bo m .M a r c h 30 , 18 9 6 , in Da v i e Co u n t y , th e da u g h t e r of ^ Ch a l m a s S. an d Lu c y Sh o a f Br o w n . Sh e wa s th e wi d o w of Ro b e r t Le e Sc o t t , Sr . Su r v i v o r s in c l u d e a da u g h t e r , Ra c h e l S. Wh i t t i n g t o n of Gr e e n wi c h , Co n n . : tw o so n s , Jo h n A. Sc o t t of Gr e e n s b o r o an d Le a r y N. Sc o t t of Wi n s t o n - S a l e m : se v e n gr a n d ch i l d r e n : fo u r gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . ' MR S . LI L L I E J. WA L L A C E 3 Fu n e r a l se r v i c e s fo r Mr s . Li l l i e Jo h n s o n Wa l l a c e , ' 90 , of Ro u t e 2, Ha r m o n y , we r e he l d Su n d a y , Ju l y 28 , at Ho l l y Sp r i n g s Ba p t i s t Ch u r c h . Of f i ^ c i a t i n g we r e th e Re v e r e n d Ga r y F. Mo r r i s o n , th e Re v e r e n d Ra y C. Wa t t s , an d th e Re v e r e n d Jo e y To m l i n . Bu r i a l fo l l o w e d in th e dn v c h ce m e t e r y . Mr s . Wa l l a c e di e d Fr i d a y , Ju l y 26 , at he r ho m e . Sh e wa s bo r o i n W i l k e s Co u n t y to th e la t e H. G . Jo h n s o n an d El i z a b e t h Mo o r e Jo h n s o n , Ma y 1, 18 9 5 . Sh e wa s a ho m e m a k e r an d th e wi d o w of Lu t h e r Co x i e Wa l l a c e wh o di e d Ap r i l 22 , 19 5 5 . Su r v i v i n g ar e 2 so n s , th e Re v e r e n d Ir v i n L. Wa l l a c e of Ha r m o n y , an d Th e o d o r e H. Wa l l a c e , Rt . 1, Un i o n Gr o v e ; a da u g h t e r , Mr s . La v e r a e Wi l l i a m s of Ro u t e 1, Mo c k s v i l l e ; an d a br o t h e r , Do r s e y G. Jo h n s o n of Rt . 2, Ha r mo n y . A da u g h t e r , Lo l a Ma p s t e a d , pr e c e d e he r in de a t h , Ju l y 19 8 4 . Me m o r i a l s , ma y be , ma d e to th e Ho l l y Sp r i n g s Ba p t i s t Ch u r c h Ce m e t e r y Fu n d , Ro u t e 2, Ha r m o n y , 28 6 3 4 . Pa Li U i . n .. ' U . .« • < ii l 3 « n JO Y N E R AD V A N C E — Mr . Gl e n n Ha r l e s Jo y n e r , 54 , Rt . 2, di e d Tu e s d a y mo r n i n g at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l af t e r tw o ye a r s of de c l i n i n g he a l t h an d ei g h t da j r s of se r i o u s il l n e s s . - Fu n e r a l se r v i c e s wi l l be 4 pj n . Th u r s d a y at Fu l t o n Un i t e d Me t h od i s t Ch u r c h by th e Re v . Ma r k S. De n t o n an d th e Re v . To n y J. Jo r da n . Bu r i a l wi l l be in th e ch u r c h ce m e t e t y . Hi s bo d y wi l l li e in st a t e - fo r 30 mi n u t e s pr i o r to th e se r v i c e s . Th e fa m i l y wi l l re c e i v e fr i e n d s fr o m 7 to 9 p. m . to n i g h t at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e an d re q u e s t th a t me m o r i a l s ma y be ma d e to Fu l t o n Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h , RL 2, Bo x 44 6 , Ad v a n c e , N. C 27 0 0 6 or to Da v i e Co u n t y Pu b l i c Li b r a r y , 37 1 N. Ma i n SL , Mo c k s v i l l e , N. C . 27 0 2 8 . Mr . Jo y n e r wa s bo m in Da v i e Co u n t y to Pa n s y Sm i t h Jo y n e r an d th e la t e Bo b Gl e n n Jo y n e r . He wa s em p l o y e d fo r 20 ye a r s by Ca r o l i n a Pa n e l Co . in Le x i n g t o n ; pr i o r to th a t he wa s em p l o y ^ fo r 16 ye a r s by In g e r s o l - R a n d Co r p . He wa s a me m b e r of Fu l t o n Un i t e d Me t h o d is t Ch u r c h an d th e Ad u l t I Su n d a y Sc h o o l Cl a s s . Su r v i v i n g , in ad d i t i o n to hi s mo t h e r of Au t u m n Ca r e Co n va l e s c e n t Ce n t e r in Mo c k ^ i l l e , ar e hi s wi f e , Mr s . Ma r y Ro s e Fr y e I Jo 3 m e r , of th e ho m e ; tw o so n s , Da vi d Jo y n e r , of th e ho m e an d De a n . Jo y n e r , RL 4, Fr i e n d s h i p Ch u r c h Co m m u n i t y , Le x i n g t o n ; tw o gr a n d ch i l d r e n , Ma r l e n a an d Mi c h a e l Jo } m e r ; an d a si s t e r , Mr s , Ev e l y n J. Cl a y t o n , RL 1, Eh r h a r d t , S. C . ^ U. OA V I E CO . PU B L I C UB R A R Y mo c k s v i l l e . nc MR . PR E N T I C E CA M P B E L L , .M r . Pr e n t i c e Ca m p b e l l . 78 . 14 3 1 Gr e e n w o o d Av e . . .M o c k s v i l l e di e d . I Fr i d a y mo r n i n g at Da v i e Co u n t y Ho s p i i a l . De a t h wa s at t r i b u t e d to a Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 \w p. m . Su n d a y at .M o c k s v i l l e Fi r s t Un i t e d .M e t h o d i s t Ch u r c h bv th e Rj e v . Do n Da v i s an d th e Re v . W. W. jL ^B u r i a l fo l l o w e d in Ro s e •M r . Ca m p b e l l wa s bo m Se p - ' te m b e r 2. t& u f j . in Da v i e Co u n t y to f th e la t e .A a r o n Fl a k e an d De l i a n - St a r r e t t e Ca m p b e l l . He wa s a t • re t i r e d au d i t o r wi t h th e .N o r t h Ca r o l i n a St a t e In s u r a n c e De p t . . Sa v i n g s an d Lo a n Di v i s i o n . t i .M r . Ca m p b e l l ha d be e n a me m b e r \ of Mo c k s v i l l e Fi r s t Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h fo r 50 ye a r s , an d a ^ u n ha d se r v e d in al l ca p a c i t i e s of th e Pr e n t i c e Ca m p b e l l ch u r c h . He wa s a fo r m e r ma n a g e r of Mo c k s v i l l e Sa v i n g s an d Lo a n , wh e r e he ha d ^s o s e r v ^ on th e bo a r d of di r e c t o r s fr o m 19 3 4 to 19 5 7 . He ha d se r v e d on th e Mo c k s v i l l e To w n Bo a r d an d ha d be e n an ac c o u n t a n t wi t h Pe n n i n c t o n Ch e v r o l e t . ; Mr , Ca m p b e l l wa s a fo r m e r me m b e r of Ro t a r y In t e r n a t i o n a l He wa s a gr a d u a t e of Co o l Sp r i n g s Hi g h Sc h o o l an d of th e Un i v e r s i t y of Ch i c a g o wh e r e he gr a d u a t e d as a ju n i o r ce r t i f i e d pu b l i c ac c o u n t a n t . Hi s fi r s t wi f e , Ma r y Ko o n t z Ca m p b e l l , pr e c e d e d h i m in de a t h in 19 4 4 Su r v i v o r s in c l u d e hi s se c o n d wi f e , Mr s . Sa r a h Jo n e s Ca m p b e l l , wh o m he ma r r i e d in 19 4 6 . of th e ho m e ; tw o so n s , re t i r e d .M a j . Ja m e s T Ca m p b e l l St a t t e v i i l e an d Wi l l i a m Pr e n t i c e "B i l l " Ca m p b e l l , .M o c k s v i l l e ; si x gr a n d ch i l d r e n ; an d tw o si s t e r s . Mr s . Ma m i e Le e Sa f l e y . Mo c k s v i l l e an d Mr s Pa u l i n e Wa r d , My r t l e Be a c h , S. C . "A ge n t l e m a n . . . I n d i v i d u a l co n s c i e n c e wO l ru l e hi s so c i a l ac t s . By lo v e of qu a l i t y as ag a i n s t qu a n t i t y he wi l l ch o o s e hi s wa v th r o u g h li f e . He wi l l le a r n to kn o w th e di f f e r e n c e be t w e e n th e cu r i o u s an d th e be a u t i f u l . Tr u t h wi l l be a mv i n i t y to hi m . .A s hi s ge n t l e h o o d ca n n o t be co n f e r r e d , so it ma y no t be in h e r i t e d . Th i s ge n t l e m e n of de m o c r a c y wi l l be fo u n d in an y ho n e s t oc - DA V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D . TH R U S D A Y . AU G U S T 8, 19 8 5 - Z - -J a m e s Da v i d Pr e n t i c e Ca m p b e l l ^u | « t i o n at an y le v e l of fo r t u n e , lo v i n g be a u t y , do i n g hi s be s t an d be i n g -F r a n k Ll o y d Wr i g h t Ca m p b e l l w^ a tr u e ge n t l e m a n . He ce l e b r a t e d li f e wi t h co m - Sl o w m^ n ^ ^ ^ ge n e r o u s lo v e an d re s p e c t fo r hi s fo r m e d th e fo u n d a t i o n of hi s li f e , at t r i b u t e s wh i c h we r e no t 1 ^ re f l e c t i o n of hi s be l i e f s , bu t a wi n d o w in t o hi s ve r v so u l re sp e c t c d by pe o p l e fr o m ai l wa l k s of li f e . ^ ^ I Si r w H t "™ P ® s s i o n a i e an d ki n d h e a r t e d . bu t ne v e r le t hi s se n s i U v i t y Sf e '' co n v i c t i o n s th a t Go d wa s to be th e on e gu i d i n g fo r c e in hb ^r r S l p L T ' o , 1, ? ™ ^ t • Ca m p b e l l wa s th e ty p e of pe r s o n th a t wa s al w a y s wi l l i n g to se r v e in ne e d e d . He sh o w e d hi s de d i c a t i o n to hi s ch u r c h by n » Sa c i of r' n " ad v a n c e m e n t , ho l d i n g po s i t i o n s in ev e r y i ( I of It s fe l l o w s h i p in c l u d i n g ch u r c h la y le a d e r . Su n d a y Sc h o o l te a c l w \' an d as a me m b e r of it s ad m i n i s t r a t i v e bo a r d . le a c w r . He se r v e d hi s co m m u n i t y in nu m e r o u s wa y s in c l u d i n g a te r m on th i * i Pr e n f i r e r m ha l l an d 35 a me m b e r of R o t a r y In t e r n a t i o n a l Pr e n t i c e Ca m p b e l l A de v o t e d fa m i l y ma n . Ca m p b e l l ' s da i l y ac t i o n s re f l e c t e d hi s lo v e fo r hi s I wd e . so n s an d gr a n d c h i l d r e n . Hi s fa c e be a m e d wi t h pr i d e at th e me n t i o n of th e i r na m e s an d hi s fi n a l wo r d s we r e of lo v e an d co n c e r n fo r th e m 'i n g s an d Lo a n , wh e r e he ha d Ca m p b e l l fa c e d de a t h as he fa c e d li f e wi t h hu m I to 19 5 7 . He ha d se r v e d on th e We n e s s . . . c o u r a g e . . . d i g n i t y an d gr a c i o u s n e s s ac c o u n t a n t wi t h Pe n n i n g t o n ^t . n s no t re m e m b e r hi m wi t h th e sa d n e s s of hi s pa s s i n g bu t wi t h , ^3 l k e d am o n g us , to u c h i n g ou r li v e s ' w i t h su c h it a r y In t e r n a t i o n a l . He wa s a ab u n d a n t ki n d n e s s an c ^ co m p a s s i o n f th e Un i v e r s i t y of Ch i c a g o . In th e wo r d s of At t ^ n d e r Mc L e o d . "W e pi c t u r e de a t h as co m i n g to ac c o u n t a n t . de s t r o y ; le t us ra t h e r - p f c t O r e ^ h r i s t as co m i n g to s a v e . We tN ^ k of de a t h a^ le d h i m i n d e a t h i n l 9 4 4 . en d i n g ; le t us ra t h e r th i n k of li f e as be g i n n i n g an d th a t mo r e a h i n ^ n i i t ah Jo n e s Ca m p b e l l , wh o m he We th i n k of lo s i n g ; le t us th i n k of ga i n i n g . We th i n k of pa r t i n g - le t us th S k rf 'k m® f > n g ^ W e th i n k of go i n g aw a y ; le t u s l h i n k o f l r r i v i S . .- i d as th i vo S e 2 ob e l i , Mo c k s v i l l e ; si x gr a n d - de a t h wh i s p e r s "Y o u mu s t go fr o m ea r t h . " le t us he a r th e vo i c e of rh r i < Sa f l e y . Mo c k s v i l l e an d Mr s . sa y i n g . 'Y o u ar e bu t co m i n g to me ! ' " "i ® of Ch r i s t ^ - Ka t h v T o m f i n g n n DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y mo c k s v i l l e ; fl O "7 -D A V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D , MR . DE W E Y LE E CO U C H Mr . De w e y Le e Co u c h . 71 . Rt . 4, Mo c k s v i l l e di e d - "D i u r s d a y ni g h t at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Sa t u r d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . De w e y Al r a a n . th e Re v . E. M. Ja m e s an d th e Re v . Ot i s Ca n u p p . Bu r i a l fo l l o w e d in . Le g i o n Me m o r i a l Pa r k in Co o l e e m e e . Mr . Co u c h wa s bo m in Da v i e - Co u n t y to th e la t e Th o m a s an d Je s s i e De a d m o n Co u c h . He wa s a re t i r e d se l f - e m p l o y e d we l d e r an d wa s of th e Ba p t i s t fa i t h . He wa s a ve t e r a n of th e Un i t e d St a t e s Ar m y , ha v i n g se r v e d du r i n g Wo r l d Wa r II . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s . Ge r t i e Ch a m b e r l a i n Co u c h , of th e ho m e ; on e da u g h t e r . Mr s . Da v i e (E l a i n e ) Co r r e l l , Rt . 4; on e so n . Je r r y L. Co u c h . Rt . 7; fo u r gr a n d ch i l d r e n . Ro d n e y L. an d Ta m m y Su e Co u c h , an d Da v i a an d Ch u c k y Co r r e l l : on e si s t e r . Mr s . Ca t h e r i n e Sp r y . Rt . 7; an d tw o br o t h e r s . Ma r s h a l l Co u c h . Ca l i f , an d Ot i s Cd u c h . Vi r g i n i a Be a c h . Va . JA M E S A. FU N D E R B U R K Ja m e s Al e x a n d e r Fu n d e r b u r k . 33 , of 28 1 0 3r d Av e . So u t h . Gr e a t Fa l l s . Mo n t a n a : fo r m e r l y of Co o l e e m e e . di e d Su n d a y ni g h t in Gr e a t Fa l l s . A me m o r i a l se r v i c e wi l l be he l d at 4: 3 0 p. m . We d n e s d a y at Hi g h l a n d Ba p t i s t Ch u r c h in Gr e a t Fa l l s , Mo n t a n a . Bo r n Ma y 2, 19 3 2 . in Da v i e Co u n t y , he wa s th e so n of th e la t e Pa u l an d Ag n e s F. Fu n d e r b u r k . He wa s a re t i r e d St a f f Se r g e a n t of th e U. S . Ai r Fo r c e . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e , Fr a n c e s Fu n d e r b u r k an d a da u g h t e r . Br e n d a . of th e ho m e . A da u g h t e r Va l d a Je a n of Ne w Yo r k : tw o si s t e r s . Pa t t y Ke l l e r of Mo c k s v i l l e an d Sa l l y Ja c o b s of Qm l e e m e e : th r e e br o t h e r s , Le w i s , Al b e r t , an d Jo h n n y , al l of Ch a r l o t t e . N. C . Ar e a Ob i t u a r i e s , LA R R Y GR A Y BA I T Y Mr . La r r y Gr a y Ba i t y . 24 , Rt . 5. Ya d k i n v i l l e . wa s ki l l e d in an au t o m o b i l e ac c i d e n t ea r l y Su n d a y mo r n i n g on Hw y . 60 1 ne a r Mo c k s v i l l e . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Tu e s d a y at Ma c k i e - G e n t r y Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Bu d Br a w l e y an d th e Re v . Ly n n Fi n g e r . Bu r i a l fo l l o w e d in Ya d k i n Me m o r i a l Ga r d e n s wi t h mi l i t a r y ho n o r s . . _ Mr Ba i t y wa s bo r n m Fo r s y t h Co u n t y to G. W. an d Do r o t h y St a l l i n g s Ba i t y . He wo r k e d fo r Ch e s a p e a k e Re f i n e r y in Ya d k i n v i l l e an d wa s a me m b e r of th e Co i n Cl u b in Ol d Sa l e m . _ He wa s a me m b e r of De t a c h m e n t 1. Co m p a n y B. 21 2 0 t h In f a n t r y Ba t t a l i o n of th e N. C . Na t i o n a l Gu a r d . _. Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s . Ti n a Wi n t e r s Ba i t y , of th e ho m e ; hi s pa r e n t s . Rt . 5. Ya d k i n v i l l e : tw o Mo t h e r s . Te x Ba i t y . Rt . 1. Bo o n v i l l e an d Do n a l d Wa y n e Ba i t y . Rt . a. Ya d k i n v i l l e an d hi s gr a n d m o t h e r . Mr s . Ge i w u d e Ba i t y . Rt . 2. Bo o n vi l l e . l/ R. G. BR O W N . SR . Th e fu n e r a l fo r Ro b e r t Gr i m e s Br o w n . Sr . . wa s he l d at 4 p. m . ' Tu e s d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e ch a p e l , co n d u c t e d by th e Re v . Ji m Gr y d e r . Bu r i a l fo l l o w e d in Ca l v a r y Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Br o w n . 68 . of Ro u t e 4. Mo c k s v i l l e di e d at Da v i e . Co u n t y Ho s p i t a l be f o r e mi d n i g h t Sa t u r d a y as a re s u l t of in j u r i e s ' s u s t a i n e d wh e n he st e p p e d in t o th e pa t h of an au t o m o b i l e . DA V I E CO . PU B U C Ui R A R V MO C K S V I U E , NO Bo r n Fe b r u a r y 8. 19 1 8 . in Ro w a n Co u n t y , he wa s a so n of th e la t e W. D. an d Fr o z z i e Gr i m e s Br o w n . A re t i r e d pa i n t e r wi t h Co v i n g t o n (i n s t r u c t i o n Co m p a n y of Wi n s t o n - Sa l e m . he wa s a ch a r t e r me m b e r an d fo r m e r Su n d a y sc h o o l te a c h e r at Ca l v a r y Ba p t i s t (A u r c h . He wa s a U. S . Na v y ve t e r a n of Wo r l d Wa r n. Hi s fi r s t wi f e . Ma r g a r e t Sp r y Br o w n , di e d No v e m b e r 26 . 19 7 7 . Su r v i v o r s in c l u d e hi s se c o n d wi f e . Ru t h Ha r t l e y Br o w n : tw o da u g h t e r s . No r m a B. Mi c h a e l of (T h a p e l Dr i v e . Le x i n g t o n , an d Ja n e t Sm i t h of La k e l a n d . Fl a . : a so n . Ro b e r t Br o w n Jr . of Ro u t e 4. Mo c k s v i l l e : tw o si s t e r s . Ru b y Tu t t e r o w an d Pe t e Co b l e , bo t h of Ro u t e 4. Mo c k s v i l l e : se v e n gr a n d ch i l d r e n : an d on e gr e a t - g r a n d c h i l d . . RO S H A N D A CH E R R Y Ro s b a n d a La t r i c e Ch e r r y . 2- y e a r - ol d da u g h t e r of Dw a y n e an d I^ u r a Ij a m e ? Ch e r r y of 30 0 Mi l l i n g Ro a d , Mo c k s v i l l e , Ap a r t m a i t 2 1 . di e d at 10 a. m . Mo n d a y in th e No r t h (i r o l i n a Ba p t i s t Ra ^ i t a l , Wi n s t o n - S a l e m , af t e r be i n i l ^ de c l i n i n g he a l t h fo r a ye a r an d a hd l f / : . ' ' Fu n e r a l ar r a n g e m e n t s we r e in c o m p l e t e as of pr e s s t i m e . - Bo r n Au g u s t 17 , 19 8 2 r id Mo c k s v i l l e . sh e fs su r v i v e d , in ad d i t i o n to he r pa r e n t s , by tw o si s t e r s , Ca n d i c e Ch e r r y of Sa l i s b u r y an d La t i s h a Yo u n g of Co o l e e m e e ; he r ma t e r n a l gr a n d p a r e n t s , Mi l d r e d Ij a m e s Ph i f e r of Mo c k s v i l l e an d Je r r y C. Ij a m e s of Co o l e e m e e : a pa t e r n a l gr a n d pa r e n t , Jo h n s i e M. Ch e r r y of Mo u n t UU a ; an d ma t e r n a l gr e a t - g r a n d - pa r e n t s , Th e o d o r e an d Qu e e n Ij a m e s of Co o l e e m e e . TH U R S D A Y , AU G U S T ^ , 19 3 6 1 . MR . LE E WR I G H T HA R R I S Mr . Le e Wr i g h t Ha r r i s . 60 . o Ro u t e 3. Ad v a n c e di e d Tu e s j M y Ju l y 23 . 19 8 5 . in Me d i c a l Pa n Ho s p i t a l in Wi n s t o n - S a l e m . He ha i be e n in de c l i n i n g he a l t h fo r • mo n t h s . u u « A Me m o r i a l se r v i c e wa s he l d a 7: 3 0 Mo n d a y . Ju l y 29 in Je h o v M Wi t n e s s Ki n g d o m Ha l l , an d bu r i a wa s in th e Na t i o n a l Ce m e t e r y ii Sa l i s b u r v . Of f i c i a t i n g , mi n i s t e r : we r e Bo b Ro m a n c h u k an d Jo t Mi c h a e l s . Mr . Ha r r i s wa s bo r n in Mu s k i n g u m Co u n t y . Oh i o . Ma r c h 8. 19 2 5 , to Vi v i a n Le e Ha r r i s , an d th e . •a t e Pe a r l Pa u l i n e Fu r b e e Ha r r i s . He wa s a re t i r e d Ro u t e Ca r r i e r wi t h th e U. S . Po s t a l Se r v i c e . He wa s al s o a Ve t e r a n of WW II . an d a me m b e r of Je h o v a h Wi t n e s s Ki n g d o m Ha l l . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Be a t r i c e Sm y e r s Ha r r i s of th e ho m e : on e da u g h t e r . Mr s . Di a n n a Lv n H. Eb r i g h t . Ro u t e 3, .A d v a n c e : tw o gr a n d c h i l d r e n ; an d on e br o t h e r , Ca r l Ha r r i s , of Fl o r i d a . DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y mo c k s v i l l e , NC n OJ y ^ o f v < ' , c s ^ Th e ^ S v . ' ^ ' v i f t o r i a ^ B l a k e n e y ^ ^ Ot h ' ' - /< 2 o i r ^ ^ '' , ^ Jw l e r , 59 , of Ro u t e « , M0 » -3 ) ^ , ' ^ di e d at 12 ; 10 a. m . Mo n d a y , at he r ( ^m e af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h ^^ e bo d T w i l l re m a i n at No b l e an d Xe l s l y F^ e r a l Ho m e . Sa i s b u r y . ae n d h i g co m p l e t i o n of fu n e r a l "S ^ T e r i . 19 2 6 . in Ch e s t e r f i e l d / Co u n t y . S. C . . sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Ma l a c h i ®c S e r Fo w l e r . Ed u c a t e d in th e Ch r a t e r He l d Co u n t y sc h o o l s , ^e wa s a ho m e m a k e r an d a . ._ - i u« . i i « o Q « i jC h u r c h . Sh e rS e m Ho l i n e s s , Ch u r c h - ^h e ha d al s o se r v e d as pa s t o r of Ho l > Ta b e r n a c l e Ch u r c h of Sa l i s b u r y an d iM o u n t Zi o n Ho l i n e s s Ch u r c h of in c l u d e .- h e r If a s b a n d Ja m e s Fo w l e r ; on e so n . Ja m e . aS i n Fo w l e r of Ca m p Le j e u ^ fi v e br o t h e r s . Ge o r g e an d Ji m W Bl a k e n e y bo t h of Wa s h i n g t o n . D. C . . ,! ! S n Bl a k e n e y of Sa l i s b u g ; ^ ^ ^j i d El i j a h an d th e He v . Ch a r l i e Bl a k e n e y . bo t h of Ch i n a Go v e ; an d fo u r si s i e r s . Et h e l Hu d s o n o Mo c k s v i l l e , Lu l a Ma e Sm i t h of n Wa s h i n g t o n , D. C . . Ma r y Jo h n s o n of vS a an d Al i c e Sa n d e r s of Ne w Yo r k Ci t y . Df t V I B CO . PU . B U C UB R A R Y MO C K S V I L L E . NC P? v i 5 Cc . P u b l i c f c i b r a f y C. . n 'S . / f - A- I =r . i 1^ j, ' '■ MR S . MA T T I E SP A I N H O U R » bo d f o r d Mr s . Ma t t i e Sp a i n h o u r Bo d f o r d , .8 8 , 44 8 6 Ve s t Mi l l Ro a d , Wi n s t o n - Sa l e m , di e d Mo n d a y af t e r n o o n at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Mr s . Bo d f o r d wa s bo m De c e m b e r 26 , 18 9 7 in Fo r s y t h Co u n t y to Na t h a n i e l an d Au g u s t a To d d Sp a i n h o u r . Sh e sp e n t , mo s t of he r li f e in Fo r s y t h Co u n t y an d wa s a me m b e r of Be t h e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Mr s . Bo d f o r d wa s pr e c e d e d m de a t h by he r hu s b a n d , Os c a r Fr a n k l i n Bo d f o r d , wh o di e d in 19 7 9 , an d by a da u g h t e r , Ma r y Si m p s o n , wh o di e d in 19 6 3 . Sh e is su r v i v e d by th r e e da u g h t e r s , Mr s . Sa m (R u t h ) Ca u d l e an d Mr s . Be t t y Wh i t m a n , bo t h of Wi n s t o n - S a l e m , an d Mr s . Mi l d r e d Mi l e s , Cl e m m o n s ; fo u r so n s , Mr . He n r y Bo d f o r d , Wi n s t o n - S a l e m , Mr . Li n d s e y (T i p ) Bo d f o r d , Cl e m m o n s , Mr . Gr a d y Bo d f o r d , Mo c k s v i l l e , an d Mr . Bo b b y Bo d f o r d , Mo c k s v i l l e ; 25 gr a n d c h i l d r e n ; a nu m b e r of gr e a t gr a n d c h i l d r e n ; an d se v e r a l gr e a t - gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l ie r v i c e s we r e he l d at 11 a. m . We d n e s d a y at Be t h e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . Ro b e r t Bu n c h an d th e Re v . Ma r k L. (Y i m m e r . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Ar e a Ob i t u a r i e s >/ MR S . VI R G I N I A LO U I S E HU F F M A N BR ^ L E Y Mr s . Vi r g i n i a Lo u i s e Hu f f m a n Br a d l e y , 63 , Rt . 5, Mo c k s v i l l e , di e d at 10 a. m . Mo n d a y at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . Mr s . Br a d l e y wa s bo r n in Gr a y s o n Co u n t y , Va . , to Fr a n k an d Id a We s t Hu f f m a n . Sh e wa s a me m b e r of Co u r t n e y Ba p t i s t Ch u r c h , an d wa s re t i r e d fr o m Un i f i Te x t i l e Pl a n t in Ya d k i n v i l l e . Su r v i v i n g ar e th r e e da u g h t e r s , Mr s . Gl e n d a Pa t e an d Mr s . Ke i t h Sp i l l m a n , bo t h of Rt . 5, Mo c k s v i l l e an d Mr s . Cr y s t a l Wi l k i n s , Bo o n - vi l l e ; on e so n , Re e c e Cl i f t o n Br a d l e y , Le x i n g t o n , S. C . ; fi v e gr a n d c h i l d r e n ; th r e e si s t e r s , Mr s . Wi n n i e Ro m i n g e r , Rt . 2, Ea s t Be n d , Mr s . Ve r b e n a Jo n e s , Rt . 4, Ya d k i n v i l l e , an d Mr s . An n i e Bo w m a n , Rt . 5, Mo c k s v i l l e ; an d tw o br o t h e r s , Ja m e s Hu f f m a n , Le x i n g t o n , an d Bl a i n e Hu f f m a n , Rt . 5, Mo c k s v i l l e . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 2 p. m . We d n e s d a y at Co u r t n e y Ba p t i s t Ch u r c h by th e Re v . Ke n n e t h Pi t t - ma n an d th e Re v . O. M . Br u c k h a l t e r . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . , MR . CL A U D E RE V E R E HO R N , SR . Mr . Cl a u d e Re v e r e Ho r n . Sr . , 90 , .L e e s b u r g , Fl a . , fo r m e r l y of Mo c k s v i l l e , di e d Fr i d a y mo r n i n g at Ha y w o o d Co u n t y Ho s p i t a l in Wa y n e s v i l l e , N. C . fo l l o w i n g a br i e f il l n e s s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 2 p. m . Su n d a y at Ea t o n s Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Pa u l Ri g g s an d th e Re v . Le l a n d Ri c h a r d s o n . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro s e Ce m e t e r y . Mr . Ho r n wa s bo m in Da v i e Co u n t y to th e la t e Lo u i s Gi l e s an d Em m a Wi l s o n Ho r n , He wa s a me m b e r of Fi r s t Ba p t i s t Ch u r c h of Mo c k s v i l l e an d wa s fo u n d e r of Ho r n Oi l Co . of Mo c k s v i l l e . He wa s pr e c e d e d in de a t h by hi s fi r s t wi f e , Mr s . Lo u i s e Co o p e r Ho r n , wh o di e d in 19 5 6 . Su r v i v i n g ar e hi s se c o n d wi f e , Mr s . Sa r a P. Ho r n , Le e s b u r g , Fl a . ; on e da u g h t e r , Mr s . Ma r i o n El l i s , An d e r s o n , S. C . : on e so n , Cl a u d e R. Ho r n , Jr . , Mo c k s v i l l e ; si x gr a n d c h i l d r e n ; an d on e br o t h e r . Dr . Lo u i s G. Ho r n , An n i s t o n , Al a . / j- n pU B U C ub r a r ^ OA V i E CO . MO C K S V I U E , NC MA R G A R E T Mc N E I L L. Ma r g a r e t Me r o n e y Mc N e i l , 88 of Gr e e n b e l t Nu r s i n g Ce n t e r , Bo o i e , Md . , an d fo r m e r l y of Mo c k s v i l l e , di e d Su n d a y at th e ce n t e r . A gr a v e s i d e se r v i c e wi l l be at 2 p. m . We d n e s d a y in Jo p p a Ce m e t e r y , wi t h th e Re v . Le l a n d Ri c h a r d s o n an d Pe t e r Ha i r s t o n of f i c i a t i n g . Me m o r i a l s ma y be ma d e to Jo p p a Ce m e t e r y , in ca r e of Hu g h La r e w , P. O . Bo x 66 3 , Mo c k s v i l l e , N. C . 27 0 2 8 . Bo r n Ja n . 15 , 18 9 7 , in Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Ch a r l e s Fl y n n an d Em m a "" ■ W M Me r o n e y . He r hu s b a n d , Ro b e r t S. Mc N e i l , pr e c e d e d he r in de a t h . Su r v i v o r s in c l u d e on e so n . Bo Mc N e i l of Bo o i e . Md . ; on e si s t e r , He l e n Mc B e e of Hi g h Po i n t - ; an d on e br o t h e r , C. F . Me r o n e y of Mo c k s v i l l e ; an d th r e e gr a n d ch i l d r e n . MA S T E R BR A N D A N ; GR A E M E SH E L L Ma s t e r Br a n d a n Gr a e m e Sh e l l , 4 ye a r ol d so n of Mr . an d Mr s . Ro b e r t N. Sh e l l , 10 7 Ch a r l o t t e PI . Ad v a n c e , di e d Fr i d a y af t e r n o o n at Ba p t i s t Ho s p i t a l . Su r v i v i n g , in ad d i t i o n to hi s pa r e n t s of th e ho m e , ar e hi s tw o br o t h e r s , Ro b b y an d Br i a n Sh e l l , Ly n c h b u r g , Va . ; hi s ma t e r n a l gr a n d m o t h e r , Mr s . Ca t h e r i n e Ha y n e s , Ma r t i n s v i l l e , Va . ; an d hi s pa t e r n a l gr a n d p a r e n t s , Mr . an d Mr s . E. C . Sh e l l , Jr . , Bu r l i n g t o n . A fu n e r a l se r v i c e wa s he l d at 3: 3 0 p. m . Su n d a y at Vo g l e r ' s Cl e m m o n s (i j i a p e l , fo l l o w e d by a pr i v a t e gr a v e s i d e se r v i c e . • : Ar- Davie Enterprise-Record uoiisner iomlmson Dies Gordon Tomlinson, long-time editor and publisher of the Davie County Enterprise-Record, died m Gordon Tomllnjon early Wednesday morning following a three-year bout with cancer. Tomlinson died at his Mocksville home. He had been in declining health in recent months. Funeral services are incomplete. Tomlinson, 65, waged a stifT battle with the disease. It was a courageous fight. Always big in stature, Tomlinson also stood tall in the face of cancer, defying medical predictions to the end. He Is survived by his wife. Myrtle; a son, Charles Gordon Tomlinson Jr. of Mocksville; a daughter, Beverly Tomlinson Watts of Winston-Salem; two grandchildren, Andy Watts and KeAnne Tomlinson; his mother, Mrs. Viola Anderson Tomlinson' of Mocksville; a brother. Henry Cole Tomlinson of Mocksville. Tomlinson was born April 22, 1920 in Davie County. He worked as a newspaperman in Mocksville before purchasing the newspaper. In addition to the Davie County Enterprise-Record, Tomlinson and his wife formed The Courier in Clemmons in 1960. She served as editor and publisher of that newspaper un til her retirement recently. DAVIE COUNTY£WERPRlSE-RECORD, THORSDAX, AUGUST 22.1985- DAVi. f/)OCflSVlLLli, r^c OAVIE CO, PUBDC LIBRARY mocksviixe. no <3 O N. (r nb o 4r GILBERT R. BEAVER Giibert R. Beaver. 82. of 601 E. Liberty St.. died at 5:55 a.m. Tues day. Aug. 20 at Rowan Memorial Hospital. He had been in declining health for a month, but death was unexpected. The funeral was held at 11 a.m. Thursday at Park Avenue United Methodist Church, conducted by the Rev. Bobby R. Beck. pa.stor. Burial will be in Rowan Memorial Park. Born Oct. 13. 1902, in Rowan County, he was a son of the late E.G. and Cora Leazer Beaver. Educated in the Rowan County schools, he was a car inspector for Southern Railway Co. for over 25 years before retiring in Columbia, S.C. • A member of Park Avenue United Methodist Church, he was active in . all phases of church activities. Hc^ was also a member of the WOW and the Brotherhood of Railway Carmen. His first wife, Nellie Morgan Beaver, and his .second wife, Maude Morgan Beaver, preceded him in death. Survivors include a .son, Everettc R. Beaver of North Myrtle Beach, S.C.; a daughter, Ruth Ridcnhour of Cooleemee; four brothers, Ernest, W. Howard and Homer Ray "Bill" Beaver, all of Salisbury, and Kermit S. Beaver of Spencer; a sister, Hallie Morris of Salisbury; six grand children; 10 great-grandchildren; and five step-great-grandchildren. MR.lAMES MURRAY FIDLER, SR. Mr. James Murray Fidlcr, Sr.. age 76, of Huntensville. NC passed away August 20, 1985, in Nashville. TN. Funeral services were at 10:00 a.m.. Saturday. August 24, at Cavin Funeral Home in Huntersvillc, N.C. The Reverend Maurice B. Seaver, the Reverend William A. Macaulay and the Reverend Michael Smith of- ficiated. Interment followed in the Mimosa Cemetery in Davidson. Mr. Fidler was born June 6, 1909 in Mecklinburg County, the son of Octavia B. Fidlcr of Davidson and the late Clarence E. Fidler. He was a past deacon in the Prc.sbyterian Church and was a member of Gilead Church. He was a member of the Masonic Lodge in Richmond, Va. He was a graduate of Davidson College and was married to the late Cullie B. Stafford in 1932. Upon'graduation from Davidson College, he taught school and coach ed in Mocksville, N.C. After leav ing teaching, he went to work for Lance Inc. in Charlotte.sville,. Va. He was later promoted to Branch Manager and transferred to Rich mond. Va. and later moved to Na.shville. Tn. Mr. Fidler was subsequently transferred with Lance to Greensboro. N.C. where he retired after more than .30 years of service. MRS. WILLIE MAE SAIN FOSTER Mrs. Willie Mae Sain Foster, 82, of 605 Fifth Street. Spencer, North Carolina died Tuc.sday morning at Rowan Memorial Hospital in SalLsbuiy, after a brief illness. Funeral services will be held Fri day, Augu.st 30. 1985 at 2 p.m. at Eaton's Funeral Home Chapel. Burial will follow in Bethel United Methodist Church cemetery. The family will receive friends at Batons Funeral Home Thursday from 7 p.m. until 8:.30 p.m. MriK Foster was born DccciiiIkt 30, 1902 in Davic County to the late Mary Ann Craven .Sain and Frank Sain Sr. She was a member of Trini ty Baptist Church in Spencer, where she served as a Sunday .school teacher. Surviving is her husband. W.L. Foster of the home; I daughter. Mrs. James (Dot) Evans of Salisbury, N.C.; 2 sons, Tom Foster of McKksvillc, N.C. and William L. Foster, Jr. of High Point; 4 grand children, 7 great grandchildren and a brother, Frank Sain. Jr. of Mwksville. • MR. THOMAS BLAIN GRFEN Mr. Thomas Blain Green, 73, Rt. 6, Mocksville, died early Monday morning at Davie County Hospital. ^ Funeral .services were 2 p.m. Wednesday at Batons Funeral Chapel by the Rev. Albert Bracken and the Rev. Roger Grocc. Burial followed in l.ilvrty Bapti.sl Church cemetery. Mr. Green was born in .snrry County to the late Dave and Sii.san Calahan Green. He was retired from Heritage Ftir- niturc Co. DAVIE CO. PUBLIC LIORARy MOCKSVILLE, NO Surviving arc his wife, Mrs. Stella Mac Shinault Green, of the home: a daughter, Mary Magline Moffitt. Texas; a son, James Green. Mocksville; and .six grandchildren. 'CALVIN COOLIDGB GROCB Calvin Cixilidge Grocc, 62, 216 Gwyn Street. Mocksville died Siitur- day morning, August 25. 1985. at Davic County Hospital. He was borh in Yadkin County to Charlie S. and Joyce Brown Grocc. He was a member of Gospel Light Baptist Church. Surviving arc his wife. Mrs. Helen Smith Groce, of the home, two sisters. Mrs. Grace Fcimslcr. Mocksville and Mrs. Ruby Feim.ster. Winston-.Salem. and two brothers. Eugene F. and Gnnham H. Grwe. both of Winston-Salem. Funeral services were held at 2 p.m. Mondtiy at Mackie-Gcntiy Funeral Chapel in Yadkinville. • GLADYS B. HIN fON Gladys Becker hinton, 84. of the North Carolina Bapti.st Home, 407 Palmer St.. died at 5:30 p.m. on Monday. August 19, at the home. The funeral was held at II a.m. Wcdnasday at West Albemarlc Bap tist Church conducted by Dr. Jerry D. McKinney, pastor. Burial follow ed in Stanly Gardens of Memory. Born Aug. 16, 1901. in Davic Crninty, she was a daughter of the late William A. and Nannie Rcecc Becker. A registered nurse before her marriage, she was a member of West Albemarlc Baptist Church. She assisted her husband, the Rev. Charles Richard Hinton. who died Aug. 6. 1981. during his ministry. Survivors include a brother. Henry G. Becker of Four Oaks. . DBLMAR MISF.NHBIMF.R Francis Dclmar Miscnhcimer. 91. of Route 5. St. Matthew's Chureli Road. Salisbury, died at 3:12 p.m. Friday. August 23. 1985 at Rowan Memorial Hospital after being in declining health for several years and seriously ill for three weeks. The funeral was held at 4 p.m. Sunday, at St. Matthew's l.uiheran Church, with the Rev. Ron Sliipman officiating. Burial followeil in the church cemcteiy. | Born Oct. 28. 1893. in Rowan County, a son of the late William Wesley and Phoebe Starncs Miscnhcimer. he was'cdueatcd in the G 3 at ^ o a > 3 O 2 C w v: IS O Jg o I OwnE CO. UBRA8''I^OCKSVltLSi. <3^ 1 5 *3 Rowan County schools and worked with a surveying crew at AI.COA Aluminum Co. and operated a saw mill until his retirement in I95H. He was a lifetime member of .St. Mat thew's Lutheran Church. His wife, the late Carrie Beulah Trexler Miscnhcimcrdicd Nov. 24. 1984. Survivors include biur sons. W.M. "Bill" Mi.scnheimcr and , Sayne Ixe Bowman, both of Route 5. D.L. ".Sam" Misenheimcr of Route I. Gold Hill and Leo Mi-scnheimer of Myrtle Beach. S.C.; ' two daughters. Phoebe M. Lakcy of Route I. McK'ksville and Sharon Dcni.se Bowman of Salisbury; 16 grandchilddren: and '16 great-grandchildren. • MR. ROBFRT D. RANNHY Mr. Robert D. Ranney. ly. 176 Riverbend Dr.. Bermuda Run. died Monday morning at Davic County Hospital in Mocksville. Funeral services were at 2:(XI p.m. Wednesday at V(»plcr's Cleminons Chapel by the Rev. William Medlin. III. Burial followed in Wcstlawn Gardens of Memory Cemetery in CIcmnions. Mr. Ranney was horn in Min neapolis. Minn, to Carclton and Blanche Stickncy Ranney. He was a member of CIcmmons United Methodist Church, had been a resi dent of-Bermuda Run since 1982. and had retired from the Internal Revenue Service in Austin, Texas. He is survived by his wife. Delaine Willoughby Ranney. of the home: one daughter. Mrs. Nancy Ranney LoRhus, Seattle. Wash.: one .son. James R. Ranney. Fairbanks. Alaska; and four grandchildren. MR. WILLIAM BEVFRIDGE RENEGAR Mr. William Bcvcridgc Rencgar. 79. Rt. 6. Mocksville. formerly of Lone Hick«iry Rd., Rt. 2. Harmony, died Saturday at Forsyth hospital. He had been in declining health- for three years and critically ill for seven days. He was born in Ircdcll County. Septenjber 2.1. 190.'?. to the late Avery Jo.seph and Julia Cook Renegar. He was. a retired farmer. Mr. Rcncgar was retired from Carnation Milk Transportation Co. in Statesvillc after .10 years of .ser vice. He was a member of Sandy Springs Baptist Church, where he had served <m the Cemetery Com mittee for many years. Davic Electric Membership Corp. and on October 6. 1984 was named Director Emeritus of its successor, the Crescent Electric Membership Corp. He was twice married, first on Oc tober 29. 1929 to Clara Escott Joyncr. who dicil. September 2. 1970. On July 17. 1971. he married Dotlie Ixnora Rupard ('line, who survives. Also surviving are two sons. Nor- ris L. Rcncgar. Clemmons and Jack L. Rcncgar. Winston-Salcm; one grandson. Terry N. Rcncgar. Clem mons; two stepsons. Marvin S. ".Sandy" Clinc. Rt. 4. State.sville and Flake R. ('line. Rt. 6. MiKksville; three stepilaughlers. Mrs. Herman (Nora Mae) I.atham. Rt. 4. MiK-ksville. Mrs. Ervin (Peggy) Angell. Rt. I. Mocksville and Ms. Patsy Klein. Winston- Salem; 12 stepchildren; I2stcpgreat- grandchildren; four brothers. Ed ward B. Rencgar. Monroe. James D. Rcncgar. Mountain Home. Otis Renegar and Mack D. Renegar. both of Rt. 2. Harmony and four sisters. Mrs. Byron (Mable) Brandon, Mrs. Ina Haynes. Miss Helen Renegar and Miss Odessa Renegar. all of Rt. 2. Harmony. Funeral services were 3 p.m. Monday at Sandy Springs Baptist Church by the Rev. Paul S. Simp son. the Rev. Paul E. Moore and the Rev. R. Howard Wagoner. Burial followed in the church cemetery. , MR. LEROY SHEETS Mr. Lcroy Sheets. 61. Hwy. 158. Advance, was dead on arrival at Davie County Hospital Wednesday .morning. Mr. Sheets was born March 12, 1924 in David.son County to Roy P. and Lila Hartley Sheets. He spent nM»st of his life in Davidson and For syth Counties. Mr. Sheets was owner and operator of Sheets Drivc-In in Advance. He is survived by two daughters. Mrs. Frankie S. Todd. Pfafftown and Mrs. Patsy Coppino. Virginia Beach. Va.; one son. David Sheets. Mi.imi. Fla.; five grandchildren; his mother. Clemmons; aUd two si.slers Frances Dunn. Orlando. Fla. and Maxinc S. Duggins. Winston-Salem. Funeral services was 11 a.m. Fri day at Hayworth-Miller Silas Creek Chapel by Dr. Dallas Rush. Burial followed in Clemmons First Baptist Church cemetery. l/ MARGARET S. WILSON Margaret Smith Wilson. 65. o( 752 Yadkinville Road. Mocksville died Saturday morning at Davic County Ho.spital. TIic funeral was held Monday a' 2 p.m. at .Saldm United McthcMlis' Church in Mount Airy, the Rev • Steve raincy. the Rev. W.W. Blan ton and the Rev. G.A. ( amwrighi will officiate. Burial followed at S'cylim Memory Gardens m Mount Airy. Born Nov. I.L I9|9. in ,Smr^ CcHinty. to the late James AtHlci ! oi and Mora Jarrell Smith, she wa-; tin owner and operator of Margari-: Beauty Shop in Mocksville. former president of Davie ( ortniv Hairdressers' Aswiatiorr. sit-e w;- a member of Saletn Uirite" Methodist Church in Mr-ntU Aitv. Survivors include her htrsbar' I C.J. Wil.son (»l the home; two son-.. Mark Wil.son of Grccrrsboio a-" Monte Wilson of Mount Airy: sister. Imogenc Yatcs r)f ("iemmoiv. and a brother. Robert Smith <- Mount Airy. r ti, MRS. BETTY JANE KOONTZ WILLIAMS Mrs. Betty Jane Koontz Williams. 82, Rt. 3. Mocksville, died early Wednc.sday morning at her home. Death was attributed to smoke in halation from a hou.sc fire. Funeral services were at 2 p.m. Friday at Fork Baptist Church by the Rev. Gordon Joyner. Burial follow ed in the church cemetery. Mrs. Williams was bom in David son County to the late Taylor Free and Nina Bailey Koontz. She was a member of Fork Baptist Church. Her husband. Claude F. Williams, preceded her in death on January 10. 1982. Surviving are one daughter, Mrs. Nora Williams Smith, Rt. 3; one son, Cecil Williams, Rt. 3; four grandchildren; two great grandchildren; one sister, Mrs. An nie Ruth Leonard, Rt. 3; and one brother, Taylor koontz. Rt. 14. Lexington. OftVtE CO. PUBUC UBRARY MOCKSVBXE. cr* O !- 5 O £ lU 'J Vii o CASH KINGSPORT. TENN. - Mrs. Vir ginia Marriott Cash, 60, 1129 Wa- lauga St., died Thursday evening at her home after a lengthy illness. She was horn In Delaware, Ohio to the late Joy McDowell Marriott and Helen Waggoner Marriott, and was a graduate of Upper Arlington High School in Columbus, Ohio. Mrs. Cash attended Randolph-Ma- con College and received her A.B. degree from Ohio State University. She was a member of St. Paul's Episcopal Church. Surviving Mra. Cash are her husband, J. Hadley Cash, of the home; a son, James Hadley Cash, Jr., High Point, N.C.; and a daughter. Sherrl Harlseil Cash, Atlanta, Ga. A memorial ser vice will be held at 2 p.m. Saturday at St Paul's Episcopal Church with the Rev. Douglas J. Bemdt officiat ing. The family will receive friends immediately following the service at the church. A graveside service will be held later in Winston-Sa- lem, N.C. The family requests that memorials may be made to St Paul's Episcopal Church or to Hos pice, Inc. of Kingsport. Hamlett- I}obson Funeral Home In Kings- port is handling the arrangements. Ofcixatt Or- AmcelS-M . (lcsrv\ 0 vr> go I '«/> Hi )r <2 O NC o ■n f. 3/ 7 ^ MR . CH A R L E S GO R D O N TO M L I N S O N . S R . .V l r . Ch a r l e s Go r d o n To m l i n s o n . Sr . . 65 . Hu i e n d e r Dr . . ed i t o r an d pu b l i s h e r of th e Da v i e Co u n t y En t e r p r i s e - R e c o r d si n c e 19 6 6 . di e d jt hi s ho m e ea r l y We d n e s d a y mo r ni n g of ca n c e r . Fu n e r a l .s e r v i c e s we r e at 4 p. m . Th u r s d a y at Ba t o n s Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Do n Da v i s an d Dr . He n r y Sp r i n k l e . Bu r i a l , wi t h ma s o n i c ri t e s , fo l l o w ed in Ro s e Ce m e t e r y . Mr . To m l i n s o n . a gr a d u a t e of Ca t a w b a Co l l e g e , jo i n e d th e En t e r p r i s e - R e c o r d in 19 4 6 as a re p o r t e r . He as s u m e d du t i e s as ed i t o r in 19 6 5 . an d wa s na m e d ed i t o r - p u b l i s h e r fo l l o w i n g th e re t i r e me n t of .M r . O. C . .M c G u a g e in i 96 6 . Du r i n g hi s jo u r n a l i s t i c te n u r e , he se r v e d as vi c e - p r e s i d e n t an d me m b e r of th e bo a r d of di r e c t o r s fo r th e No r t h Ca r o l i n a Pr e s s .A s s o c i a t i o n . Un d e r hi s le a d e r s h i p , th e Da v i e Co u n t y En t e r p r i s e - R e c o r d wa s re c i pi e n t of 25 No n h Ca r o l i n a Pr e s s .A w a r d s fo r ex c e l l e n c e in ph o t o g r a p h y , ne w s an d fe a t u r e wr i t i n g , an d co m m u n i t y se r v i c e . .M r . To m l i n s o n wa s wi n n e r of th e .N a t i o n a l Fr e e d o m Fo u n d a t i o n .A w a r d in 19 5 1 . wh i c h is gi v e n an nu a l l y fo r ou t s t a n d i n g ac h i e v m e n t in br i n g i n g a be t t e r un d e r s t a n d i n g of - th e .A m e r i c a n wa y of li f e . He wa s a me m b e r an d pa s t pr e s i de n t ot th e .M i X - k s v i l l e Ro t a r y Cl u b , a ch a n e r me m b e r of Hi c k o r y Hi l l s Go l f an d Co u n t r y Cl u b , an d a me m b e r of th e .M o c k s v i l l e .M a s o n i c Lo d u e .N o . 13 4 . .M r . To m l i n s o n wa s ac t i v e in po l i t i c s an d ha d se r v e d as ex e c u t i v e ch a i r m a n ol th e Da v i e Co u n t y De m o c r a t i c Pa r t y ; an d ac t i v e l y pa r ti c i p a t e d in De m o c r a t i c fu n c t i o n s on a lo c a l , st a t e an d na t i o n a l ba s i s , in cl u d i n g th e Te r r y Sa n f o r d an d Jo h n P. Ke n n e d y ca m p a i g n s . He wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II . ha v i n g se r v e d in th e Un i t e d St a t e s Ai r f o r c e in th e Ch i n a - B u r m a n - I n d i a Th e a t r e , ob t a i n i n g th e ra n k of ma s t e r se r g e a n t . .M r . To m l i n s o n wa s bo m Ap r i l 32 . 19 2 0 in Da v i e Co u n t y to Vi o l a An d e r s o n To m l i n s o n of 22 8 Wi l k e s b o r o St . an d th e la t e Ch a r l e s Hu m p h r e y To m l i n s o n . Su r v i v i n g in ad d i t i o n to hi s mo t h e r , ar c hi s wi f e . Mr s . .M y r t l e .M a r s To m l i n s o n . of th e ho m e : on e da u g h t e r . Be v e r l y Je a n Wa t t s . Wi n s t o n - S a l e m ; on e so n . Ch a r l e s Go r d o n To m l i n s o n . Jr . , Rt . 6. Mo c k s v i l l e : tw o gr a n d c h i l d r e n . Da n i e l An d r e w Wa t t s an d El i z a b e t h Ke A n n c To m l i n s o n : an d on e br o t h e r . He n r y Co l e To m l i n s o n . Sp r i n g St . . .V l o c k s v i l l e . -D A V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R l TE i U R S D A Y , AU G U S T 29 . 1 9 8 6 da v i e CO . PU B L I C LI B . .. ° WI O C K S V I L L E , NC OA V I E CO . PU B L I C U8 W W mo c k s v i l l e ^ NQ I' I . Q • MR . CU R T I S SM I T H D E A L Mr . Cu r t i s Sm i t h d e a l , 81 . 12 2 5 S. Oc e a n Bl v d . . De l r a y Be a c h . Fl a . . fo r m e r l y of Hi g h Po i n t , di e d Su n d a y mo r n i n g at Fr i e n d s Ho m e in Gr e e n s b o r o . He wa s bo r n in Da v i e Co u n t y to He n r y To b i a s an d Fa n n i e Lo u i s e Ch a r l e s Sm i t h d e a l . He ha d be e n a re s i d e n t of Hi g h Po i n t fo r 53 ye a r s . He wa s fo u n d e r an d de v e l o p e r of Sm i t h d e a l Re a l t o r s in Hi g h Po i n t . He wa s a me m b e r of We s l e y Me m o r i a l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s . Ma r g a r e t Ea t o n Sm i t h d e a l . of th e ho m e ; tw o da u g h t e r s . Mr s . Sh e r a r d (P e g g y S. ) Ta t u m . Jr . . Me m p h i s . Te n n . an d Mr s . Hu g h (H a r r i e t S. ) Be n n e t t . Jr . . Hi g h Po i n t an d tw o si s t e r s . Mi s s Et h e l Sm i t h d e a l . Ad va n c e an d Mr s . Ir v i n My e r s . Re e d s . Me m o r i a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Tu e s d a y at We s l e y Me m o r i a l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . AR N O L D F. SP R Y Ar n o l d F . S p r y . 5 1 . o f Pi t t s b u r g . Ca l i f o r n i a , di e d Au g u s t 27 i h in a Sa n Fr a n c i s c o Ho s p i t a l . Mr . Sp r y , so n of th e la t e Be u l a h Ri d e n h o u r an d C. N. (B o s s ) Sp r y wa s a fo r m e r re s i d e n t of Co o l e e m e e an d Co o l Sp r i n g s . He wa s ed u c a t e d in th e Co o l e e m e e an d Co o l Sp r i n g s Sc h o o l s . .. . 1- - Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Vi c k i e of Pi t t s b u r g . Ca l i f o r n i a , on e so n . La r r v Sp r y of Te x a s , tw o si e ^ ch i l d r e n . Yo g i Da v i s an d Mi k e Da v i s of Ca l i f o r n i a an d on e si s t e r . Mr s . Al m e d a Sp r y Bo s t of Wo o d l e a f . Se r v i c e s an d bu r i a l we r e he l d m Ca l i f o r n i a Fr i d a y . Au g u s t 30 . CI A VI E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D , CH A R L I E WA K E CH U R C H Ch a r l i e Wa k e Ch u r c h . 72 . Rt . 1. Wi l k e s b o r o . di e d Sa t u r d a y ev e n i n g . Au g u s t 31 . 19 8 5 . at hi s ho m e . He wa s bo r n in Wi l k e s Co u n t y . Ma y 17 . 19 1 3 . to R. M. an d El l e n Wa t t s Ch u r c h . He wa s re t i r e d fr o m Ho l l y Fa r m s an d wa s a me m b e r of Ne w Ho p e Ba p t i s t Ch u r c h . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at Ne w Ho p e Ba p t i s t Ch u r c h by th e Re v . Hu n t e r Ch u r c h an d th e Re v . Sc o t t Ch u r c h . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s . Be r th a Va n n o y Ch u r c h , of th e ho m e : tw o da u g h t e r s . Mr s . Ma r t h a Ch u r c h Da n c y . Wi l k e s b o r o an d Mr s . Ma r y Ch u r c h Cr a v e n . Ch a r l o n e ; tw o so n s . Dr . Bi l l Ch u r c h . Ca r y an d Dr . Fr a n k Ch u r c h . Mo c k s v i l l c ; on e si s t e r . .M r s . Pa u l i n e Mi l l e r . N. Wi l k e s b o r o : fi v e br o t h e r s , th e Re v . Hu n t e r Ch u r c h , th e Re v , Cl y d e Ch u r c h . Gw y n Ch u r c h an d Ru s s e l l Ch u r c h , al l of N. Wi l k e s b o r o an d Ra y Ch u r c h . El k i n an d fi ve gr a n d ch i l d r e n . To n y , Da v i d an d Ka r y Ch u r c h . Br o o k e Da n c y an d La u r a Fo s t e r Th e fa m i l y re q u e s t me m o r i a l s be ma d e to Ne w Ho p e Ba p t i s t Ch u r c h Ce m e t e r y Fu n d or Ho s p i c e of Wi l k e s Co u n t y . SH E R M A N LE E SP R Y ' Sh e r m a n Le e Sp r y . 83 , fo r m e r l y of Da v i e Co u n t y , di e d Su n d a y , Se p t e m b e r 1. 19 8 5 . in Ya d k i n Co u n t y . Me m o r i a l se r v i c e s fo r Mr . Sp r y wi l l be he l d Su n d a y . Se p t e m b e r 8. 19 8 5 . at Tu r r e n t i n e Ba p t i s t Ch u r c h by th e Re v . Bi l l Cr e a s o n . He wa s bo m No v e m b w * 3 6 . 19 0 1 . in Da v i e Co u n t y to (h e la t e Lu t h e r an d Lo u l a Sp r y . Su r v i v i n g ar c tw o so n s . Ha r r y Sp r y of Mo n t a n a : an d No r m a n Sp r y of Ch a r l o t t e . N. C . : a si s t e r . Mr s . Ru t h Mc D a n i e l of Co o l e e m e e : an d tw o br o t h e r s . Le s t e r Sp r y of Cl e m - mo n s . an d Ra y Sp r y of Co o l e e m e e . e 5 Da v i e Ca Pu b l i c Li b r a r v • v. ' . , " DA V I E CO . PU B L I C UB R A R Y MO C K S V I L L E , NO TH U R S D A Y , SE P T E M B E R 5. 1 9 8 5 - MR S . EV E L Y N HU F F M A N -M E L T O N Mr s . Ev e l y n Hu f f m a n Me l t o n . 65 , Rt . 5. Bo x 94 . Mo c k s v i l J e . di e d Fr i da y mo r n i n g at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 2 p. m . Su n d a y at Vo g l e r ' s Cl e m m o n s Ch a p e l by th e Re v . Fl o y d Bo l e s . Bu r i a l fo l l o w e d in We s t l a w n Ga r d e n s of Me m o r y Ce m e t e r y in Cl e m m o n s . Mr s . Me l t o n wa s bo m in Fo r s y t h Co u n t y to Ho s e a an d Ad d i e Co d y Hu f f m a n . Sh e wa s a me m b e r of Ho m e Mo r a v i a n Ch u r c h . Su r v i v i n g ar e a da u g h t e r . Mr s . Wa y n e (G a i l ) Ba y n e s . of th e ho m e : a gr a n d d a u g h t e r , Sh e r r i Ba y n e s . an d a gr a n d s o n . Wa y n e Ba y n t » s . Jr . , bo t h of th e ho m e ; an d a si s t e r . .M r s . Ma b e l Se b a s t i a n . Wi n s t o n - S a l e m . Mr s . .M e l t o n wa s pr e c e d e d in de a t h by a da u g h t e r . Mr s . Ch r i s Me l t o n Aa r o n . 7. . -d a v i e co u n t y en t e r p r b e re c o r d . . TH U R S D A Y , SE P T E M B E R 12 , 1 9 8 5 JO H N P. HO L M A N Mr . Jo h n P. Ho l m a n . 56 . Rt . I. Ea s t Be n d , di e d at hi s ho m e ea r l y Su n d a y mo r n i n g . He wa s bo m in Da v i e Co u n t y to Gu y an d Ma r y El l a We a t h e r s p o o n Ho l m a n . He wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II , se r v i n g in th e U. S . Na v y Ai r Fo r c e . He wa s a me m b e r of Ea s t Be n d Ev a n g e l i c a l Me t h o d i s t Ch u r c h . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mo z c l l e Be a n e Ho l m a n . Rt . I. Ea s t Be n d ; tw o da u g h t e r s . Mr s . De b o r a h Ke l s c h . Ad v a n c e an d Mr s . Da r l e n e H. Po o l e . Wi n s t o n - S a l e m ; on e br o t h e r . Cl y d e Ho l m a n . Rt . I. Ea s t Be n d an d tw o si s t e r s . Mr s . Ca m i l l a Sh a w . Mo c k s v i l l e an d Mr s . He l e n Ka g e a l . Fl a . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 11 a. m . Tu e s d a y at Ea s t Be n d Ev a n g e l i c a l Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . Wa y n e Re e c e . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . JO S E P H FR A N K NE E L Y V Fu n e r a l se r v i c e s fo r Mr . Jo s e p h Fr a n k Ne e l y of Co o l e e m e e we r e he l d at 2 p. m . Su n d a y at Fr i e n d s h i p Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . J. R. Sa m u e l s ot T i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Su r v i v i n g Mr . .N e e l y ar e hi s wi f e . Mr s . El i z a b e t h Pa y n e Ne e l y of th e ho m e ; tw o so n s . Mr . Cl y d e Eu g e n e Ne e l y . of th e ho m e , an d Mr . De w h i t t Ne e l y . Ru r a l Ha l l ; an d on e br o t h e r . Mr . Jo s h u a Wa y n e Ne e l y . Th o m a s v i l l e . I '/ m R S . ET H E L SE A M A N Mr s . Et h e l Lo u i s e Se a m a n Se a m a n . 73 . of 9 l 7 Ha r d i s o n St r e e t . ..M o c k s v i l l e . di e d Th u r s d a y . Se p t e m b e r 5. 19 8 5 . at Da v i e Co u n ty Ho . s p i t a l af t e r a th r e e - w e e k il l n e s s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e co n d u c t e d at 4 p. m . Sa t u r d a y at th e Je r i c h o Ch u r c h of Ch r i s t wi t h Mr . Wa y n e He n d r i x of f i c i a t i n g . Sh e wa s bo m No v e m b e r 26 . 19 1 1 . to th e la t e Jo h n He n r y an d Sa l ly Ta y l o r Se a m a n . ' Su r v i v i n g is he r hu s b a n d . Jo h n Al v i n Se a m a n of th e ho m e ; 8 da u g h t e r s . Lo r r a i n e an d Pe g g y Da r l e n e Se a m a n of th e ho m e ; Ma r g a r e t Lo u i s e Le w i s of Rt . 4, St a t e s v i l l e . El l a Ma e Po i n d e x t e r an d No v e l l a Mi n o r , bo t h ol Rt . 2. Ad va n c e . Be t t y Sn o w ol Rt . 1. Ha r mo n y . Sa l l i e Wh i t a k e r of St a t e s v i l l e . Ru t h Pe a c o c k of Le x i n g t b p ; a so n . Al v i n Ra e f o r d Se a m a n of Rf » ^ 2 ? Ad va n c e ; 23 gr a n d c h i l d r e n . gr a n d c h i l d r e n . I si s t e r . Mr s ^ i l ^ ^ ^ ^ Ho n e y c u t t of Gr e e n s b o r o ; br o t h e r s . Jo h n We s l e y Se h m a n of ^ Rt . 4. Mo c k s v i l l e . Le w i s Se a m a n of Dc n t o n . an d Ro b e r t Se a m a n of Ro c k w e l l . / JO H N MI C H A E L SN Y D E R Th e fu n e r a l fo r Jo h n .M i c h a e l Sn y d e r Sr . . 28 . of 50 Da v i e St r e e t , Co o l e e m e e . wa s he l d at 4 p. m . Mo n d a y at Go o d Sh e p h e r d Ep i s c o p a l Ch u r c h wi t h Fa t h e r Wi l l i s Ro s e n t h a l of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w ed in No Cr e e k Pr i m i t i v e Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Sn y d e r wa s bo r a Ju l y 20 . 19 5 7 , th e so n of Jo a n Sw i c e g o o d an d th e la t e Gl e n n Sn y d e r . He wa s as s i s t a n t ma n a g e r of Cr a z y Jo e ' s Au t o Pa r t s . Sa l i s b u r y . Su r v i v o r s in c l u d e hi s mo t h e r ; a da u g h t e r . Ti f f a n y Re n e e Sn y d e r , Ch i n a Gr o v e ; a so n . Jo h n Mi c h a e l Sn y d e r . Jr . of Ch i n a Gr o v e : a si s t e r , Ca t h y Ha m p t o n of Co o l e e m e e ; th r e e br o t h e r s . Gl e n n Sn y d e r . Jr . . Wa l t e r Sc o t t Sn y d e r an d Ch a r l e s Br e n t Sn y d e r . al l of Co o l e e m e e ; an d a gr a n d f a t h e r Bo y d Sw i c e g o o d of Co o l e e m e e . Sn y d e r di e d at 11 : 5 1 p. m . Fr i d a y fr o m in j u r i e s su s t a i n e d in an au t o m o b i l e ac c i d e n t in Sa l i s b u r y . n .b n C li b r a r y OA V I E CO . PU B U C OB R A R y mo c k s v i l l e , no 1 o ■i . \J . 9/ 4 Ar e a Ob i t u a r i e s DA V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D , TH U R S D A Y , SE P T E M B E : R. GL E N N HE N D R I C K S . SR . R. Gl e n n He n d r i c k s , Sr . . 79 . 21 1 W. 7t h Av e n u e , Le x i n g t o n . N. C . di e d Fr i d a y , Se p t e m b e r 13 . 19 8 5 at 7 a. m . af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r se v e r a l ye a r s . He wa s bo m in Da v i e Co u n t y to th e la t e St e v e n an d Ma r y Jo n e s He n dr i c k s . He wa s a re t i r e d tr a f f i c co n tr o l l e r fo r Bu c k Yo u n g Oi l Co . He wa s a me m b e r of Fi r s t Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . He wa s al s o a me m b e r of th e Jr . O. U . A . M . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Th e l m a He n d r i x He n d r i c k s . of th e ho m e ; on e so n , R. G . He n d r i c k s . Jr . of Le x i n g t o n ; tw o br o t h e r s . Sh e r ma n He n d r i c k s of Ch a r l o t t e , an d Dr . Fr a n k He n d r i c k s of Wa y n e s v i l l e ; on e si s t e r . Ma m i e Va n z a n t of Ho u s t o n . Te x a s ; fo u r gr a n d c h i l d r e n ; an d on e gr e a t - g r a n d c h i l d . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d Su n da y , Se p t e m b e r 15 at 4 p. m . at Da v i d s o n Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l . Se r v i c e s we r e co n d u c t e d by th e Re v . Dw i g h t Ca r t n e r . Me m o r i a l s ma y be ma d e to th e Am e r i c a n Ca n c e r So c i e t y . MR S . ED I T H SH A R P MI C H A E L n Mr s . Ed i t h Sh a r p Mi c h a e l . 77 . of Le x i n g t o n . N. C . di e d Mo n d a y , Se p t e m b e r 16 . 19 8 5 . af t e r an il l n e s s of ei g h t mo n t h s , at Le x i n g t o n Me m o r i a l Ho s p i t a l . Sh e wa s bo m Se p t e m b e r 19 . 19 0 7 . to th e la t e Ga m e r y Re i d an d Co r a Yo u n g Sh a r p . Sh e wa s a me m b e r of Be u l a h Un i t e d Ch u r c h ot Ch r i s t : an d a re t i r e d sc h o o l te a c h e r . Su r v i v i n g is he r hu s b a n d . Va m R. Mi c h a e l of Mo c k s v i l l e ; tw o da u g h t e r s . Mr s . Ni c k Le o n a r d an d Mr s . Gl e n n Ta l b e r t of We l c o m e ; se v e n si s t e r s . Mr s . Et t a Fe e z o r of Sa l i s b u ^ . Mr s . Ca r l Ev e r h a r t of Rt . . 11 . Wi n s t o n - S a l e m . Mr s . La u r a . Mc B r i d e . Mr s . Wi l l i e Ru t h Le o n a r d al l of Le x i n g t o n . Mr s . Ke n n e t h ) Ba m e s of Ch u r c h l a n d . Mr s . Gl e n - na La n i e r of Do b s o n : si x gr a n d - . ch i l d r e n an d th r e e gr e a t gr a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l se r v i c e s wi l l be he l d Th u r s d a y . Se p t e m b w . 19 . 19 8 5 at Be u l a h Un i t e d Ch u r c h ' o f - C h r i s t by th e Re v e r e n d Ca r l Kr e p s ^ i p i a l | w i l l fo l l o w in Fo r r e s t Hi l ^ ^ ^ o r i a l Pa r k . RO B E R T LE E OA K L E Y . SR . Th e Re v . Ro b e r t Le e Oa k l e y . Sr . . 58 . 73 2 Oa k Su m m i t Rd . , di e d Sa t u r d a y ev e n i n g at Ba p t i s t Ho s p i t a l t fo l l o w i n g fo u r mo n t h s of se r i o u s il l n e s s . He wa s bo r n in Tr o u t m a n . Se p t e m b e r 2. 19 2 7 . to th e Re v . D. A . an d Be s s i e Sp e n c e r Oa k l e y . He wa s pr e s e n t l y se r v i n g as pa s t o r of Oa k Su m m i t Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . He ha d se r v e d ot h e r pa s t o r a t e s at Ol d Un i t e d Me t h o d i s t Ch a r g e in Le x i n g t o n . Da v i e Un i t e d Me t h o d i s t Ch a r g e in Da v i e Co u n t y . Tr i n i t y Me m o r i a l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h in Tr i n i t y . Be t h l e h e m Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h in Cl a r e m o n t . We s t f o r d Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h in Co n c o r d an d Tr i n i t y Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h in Le x i n g t o n . He wa s a gr a d u a t e of Hi g h Po i n t Co l le g e an d .A s b u r y Th e o l o g i c a l Se m i n a r y in Wi l m o r e . Ky . Re v . Oa k l e y se r v e d as a pa s t o r in th e : We s t e m N. C . Co n f e r e n c e of th e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h fo r 35 ye a r s . He wa s a me m b e r of th e . Di s t r i c t Co u n c i l on Mi n i s t r i e s . On Ju n e 24 . 19 5 0 . he wa s ma r r i e d to Mi s s Do r t h i n e Mo t s i n g e r . wh o ^ .s u r v i v c > of th e ho m e . Al s o su r v i v in g ar e on e so n . Ro b e r t L. Oa k l e y , Jr . . Le x i n g t o n . Ky . ; tw o si s t e r s . Mi s s Ra c h e l Oa k l e y an d Mi s s Cl a r i c e Oa k l e y , bo t h of Hi g h Po i n t an d tw o br o t h e r s , th e Re v . Jo h n Oa k l e y . De m o n an d Pa u l Oa k l e y , Le n o i r . . 19 , 1 9 8 5 - ^ ■^ o . r u b l i c L i ^ r a r y DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y i - MO C K S V I L L E , NC hu n e r a l se r v i c e s wi l l be J p. m . Tu e s d a y at Oa k Su m m i t Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h by Dr . La w r e n c e J. Mc C l e s k e y . th e Re v . H. Sa m u e l . Ca r t e r , th e Re v . Ro b e r t W. Co m b s , i .a n d th e Re v . Mi c h a e l D. Ku r t z . Bu r i a l Fo l l o w e d in Fa i r v i e w Un i t e d ' Me t h o d i s t Ch u r c h , Ol d Gr e e n s b o r o Rd . , Wi n s t o n - S a l e m . Re v . Oa k l e y wa s pa s t o r of th e Da v i e Un i t e d Me t h o d i s t Ch a r g e fr o m 19 5 4 - 5 8 . Th e Ch a r g e co n s i s t e d of Ce n t e r Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h , Ha r d i s o n Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Oa k Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h , Sa l e m Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h , an d Zi o n Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Ce n t e r Un i t e d Me d t h o d i s t Ch u r c h an d Oa k Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h de d i c a t e d th e i r ne w ch u r c h bu i l d i n g s on Se p t e m b e r 1. 19 5 7 . wi t h Bi s h o p No l a n D. Ha r m o n of f i c i a t i n g . Th e Da v i e Un i t e d Me t h o d i s t Pa r so n a g e on Sa l i s b u r y St r e e t wa s al s o bu i l t in 19 5 7 . J TH O M A S NO A H PO T T S Fu n e r a l se r v i c e s fo r Th o m a s No a h Po t t s , 78 , of Ad v a n c e , N. C . we r e he l d Tu e s d a y . Se p t e m b e r 17 . 19 8 5 , at We s t m o r e l a n d Ch a p e l of Bu n c h - • Jo h n s o n in Su t e s v i l l e . wi i ^ th e Re v e r e n d Da r r e l l Co x of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e Ad v a n c e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Mr . Po t t s di e d Sa t u r d a y at Ir e d e l l Me m o r i a l Ho s p i t a l . He wa s th e so n of th e la t e Pl e a s J. Po t t s an d El i z a Sh e e t s Po t t s , an d wa s bo m in Da v i e Co u n t y . He wa s a re t i r e d ca r p e n t e r , an d a me m b e r of th e Bi x b y Ch u r c h of th e Li v i n g Go d . He wa s ma r r i e d tw i c e , ti r s t to th e la t e Fa l l i e Be l l Sp r y wh o di e d in - 19 7 1 , an d to th e la t e "M i n n i e Ta y l o r wh o di e d in 19 8 4 . Su r v i v i n g is a so n , Th o m a s Gr e e n Po t t s of Rt . 1. Ha r m o n y ; tw o da u g h t e r s , Mr s . Ed i t h Po t t s Ju l i a n an d Mr s . Ca r o l y n Po t t s , bo t h of Rt . 1, Ha r m o n y ; a br o t h e r . J. M . Po t t s of Rt . 5, Mo c k s v i l l e : se v e n gr a n d ch i l d r e n an d a nu m b e r of ni e c e s an d ne p h e w s . / JA M E S R. (B U D ) WA R D Ja m e s R. (B u d ) Wa r d . 59 , 7 Vi vi a n St . , Th o m a s v i l l e . di e d Su n d a y af t e r n o o n at hi s ho m e . He wa s bo m in Th o m a s v i l l e to Ha m m e t an d Ma g g i e Wo r k m a n Wa r d . He wa s a se l f - e m p l o y e d re s i d e n t i a l co n t r a c t o r . He wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s . Sy l v i a Ca g l e Wa r d , of th e ho m e ; on e da u g h t e r , .M i s s Ma r y Ka y Wa r d , Wi n s t o n - S a l e m : on e so n . Da n n y Wa r d . Th o m a s v i l l e ; hi s mo t h e r , Mr s . Ma g g i e Wa r d . Th o m a s v i l l e ; th r e e si s t e r s , Mr s . Vi r g i n i a Mi t c h e l l , Hi g h Po i n t , Mr s . Ch a r l o t t e Mu r p h y an d Mr s . Le o n t i n e Ca l h o u n , bo t h of Th o m a s v i l l e ; on e br o t h e r . Ja c k Wa r d , Mo c k s v i l l e an d th r e e gr a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 11 a. m . Tu e s d a y at J. C . Gr e e n & So n s Ch a p e l . Bu r i a l wi l l be in Ho l l y Hi l l Me m o r i a l Pa r k Ce m e t e r y . Me m o r i a l s ma y be ma d e to E. Da v i d s o n At h l e t i c Bo o s t e r s Cl u b or th e Am e r i c a n Ca n c e r So c i e t y . '- - J \/ BI L L Y HA R D I N G CA R T E R : Bi l l y Ha r d i n g Ca r t e r . 52 , of Ne w p o r t , Te n n . di e d ea r l y tu e s d a y mo r n i n g at th e Ve t e r a n s Ad m i n i s t r a ti o n Me d i c a l Ce n t e r af t e r a lo n g il l n e s s . Fu n e r a l se r v i c e s wi l l be he l d at Ma n n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l in Ne w p o r t . Bu r i a l wi l l be in a ce m e t e r y in Ho t Sp r i n g s , N. C . Th e fa m i l y re q u e s t s th a t me m o r i a l s be ma d e to th e Ca n c e r Fu n d . Mr . Ca r t e r wa s bo m in Da v i e ^ Co u n t y Oc t o b e r 13 . 19 3 3 to th e la t e Sa m an d Ni z z i e Sh e e t s Ca r t e r . He ; wa s a fa n n e r an d se l f - e m p l o y e d pr o - ' du c e sa l e s m a n . He se r v e d in th e ; U. S . Na v y du r i n g th e Ko r e a n ; co n f l i c t . Su r v i v i n g is hi s wi f e . Wi l m a Ca r t e r , fo u r da u g h t e r s . Li s a . o f th e ; ho m e , Di a n e , Ly n n an d Rh o n d a of Ea s t Be n d : 4 gr a n d d a u g h t e r s , a si s t e r , Wi l l i e Ma e Jo n e s of Mo c k s v i l l e ; fo u r br o t h e r s , Al l i e Ca r t e r of So u t h m o n t . Fr a n k Ca r t e r of Le w g t o n , Aa r o n Ca r t e r an d Co l - em a n O^ j e r , bo t h of Mo c k s v i l l e . ^ DU S I ^ A ^ . HA I R S T O N Du s k a Ma r i a Br i n o n Ha i r s t o n , 90 , of 64 Le x i n g t o n Av e . . di e d at 5t 15 p. m . We d n e s d a y , Se p t e m b e r 11 , at Da v i e Co u n t y Ho s p i t ^ af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r 1' / : ye a r s an d se r i o u s l y il l fo r on e we e k . Th e Ib n e r a l wa s he l d at 3 p. m . Fr i d a y at Ne w Je r u s a l e m Ho l i n e s s Ch u r c h wi t h Je s s i e Le a c h of fi c i a t i n g . Bu r i a l wa s in th e ch u r c h ce m e t e r v . CL I F F O R D D. PR E S N E L L Cl i f f o r d De a n Pr e s n e l l . 48 , Rt . 3. di e d Mo n d a y af t e m o o n at Ro w a i i Me m o r i a l Ho s p i t a l af t e r an ex t e n d ed il l n e s s . Fu n e r a l se i w i c e s wi l l be he l d at 2 '— r p. m . Th u r s d a y at Mt . Ca r m e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . Ji m my My e r s an d th e Re v . Jo h n T. By e r l y . Bu r i a l wi l l fo l l o w in th e ch u r c h ce m e t e r y . Th e fa m i l y wi l l re c e i v e fr i e n d s fr o m 7 to 9 p. m . We d n e s d a y at Ea i o n s Fu n e r a l Ho m e in .M o c k s v i l l e . Mr . Pr e s n e l l wa s bo m in Wa t a u g a Co u n t y , a so n of th e la t e H. W . an d No l a Tr i v e t t e Pr e s n e l l . He wa s an em p l o y e e of In g e r s o l - R a n d Co . in Mo c k s v i l l e , an d wa s a ve t e r a n of th e Ko r e a n Co n f l i c t . He is su r v i v e d by hi s wi f e . Ca r o l Wa i t m a n Pr e s n e l l , of th e ho m e ; on e da u g h t e r . Ca r l a La R a e Pr e s n e l l , of th e ho m e : tw o so n s . De a n Ca r r o l l Pr e s n e l l an d Er i c Ma u r i c e Pr e s n e l l . bo t h of th e ho m e : th r e e si s t e r s , Ve r - : ti e Re e c e , Gr e e n s b o r o , an d Ro x a n - na He a d an d Je a n La n k f o r d , bo t h of - Co o l e e m e e : an d si x br o t h e r s , Da n . Ea r l . J. D . an d Ra y Pr e s n e l l . al l of Rt . 4. .M o c k s v i l l e . Fo r r e s t Pr e s n e l l , , St a t e Ro a d , an d He n r y E. Pr e s n e l l , Le x i n g t o n . Bo m Ma y 30 , 18 9 5 , in Da v i e Co u n t y , a da u g h t e r of th e la t e Re v . Mi l ^ an d Vi c t o r i a Cr e n s h a w Br i t - to n , sh e wa s ed u c a t e d in th e Da v i e Co u n t y sc h o o l s an d wa s a re t i r e d do m e s t i c wo r k e r . Sh e wa s a me m b e r of Ne w Je r u s a l e m Ho l i n e s s Ch u r c h , wh e r e sh e wa s a .M o t h e r of th e Ch u r c h . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to he r si s t e r , in c l u d e a so n , He r m a n K. Br i t t o n of Mo c k s v i l l e : an d tw o gr a n d c h i l d r e n . OA V I E 00 . PU B U C QB R i S ® ^f l ( ^ ^ K S V l L L E i NO ^9 y 6) / ? / / V 1- ^ ' ' ^ Di - ' /1 - s e /* t / MR S . ED I T H JE S S U P BA R N A R D Mr s . Ed i t h Je s s u p Ba r n a r d . 70 . di e d ea r l y Su n d a y mo r n i n g at Fo r - sy t h Ho s p i t a l . Sh e wa s bo m in Su r r y Co u n t y to An d r e w W. an d Ve l n a Co o k Je s s u p . Sh e wa s a me m b e r of We s t f i e l d Fr i e n d s Me e t i n g . Sh e wo r k e d wi t h he r hu s b a n d . E. H . Ba r n a r d - wh o wa s pr e s i d e n t of th e Ba n k of Ya d k i n . fr o m 19 4 8 un t i l 19 6 9 . Su r v i v i n g ar e he r hu s b a n d . E. H . Ba r n a r d , of th e ho m e : tw o si s t e r s . Mi s s Er m a Je s s u p . As h e b o r o an d Mr s . O. L . Wi l l i a r d . Jr . , Le w i s v i l l e ; tw o ne p h e w s . Wi l l i a m E. Ha l l . Mo c k s v i l l e an d Da v i d A. Ha l l , Ky t o , Ja p a n an d se v e n ni e c e s . Mr s . Pa t Pr e s t o n . Ya d k i n - vi U e . Mr s . Ge n e Ga r l a n d . Mt . Ai r y , Mr s . Ro y Do u b , Ea s t Be n d . Mr s . Ma x La w s o n . Ch a r l o t t e . Mr s . Go r d o n Ro g e r s . We s t f i e l d . Mr s . Ha r o l d Ni c h o l s . Lo w e l l an d Mr s . De w e y Ma r t i n . We s t f i e l d . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Tu e s d a y at Ma c k i e - G e n t r y Ch a p e l by th e Re v . Ri c h a r d Es d e w . Bu r i a l fo l l o w e d in Ha r mo n y Gr o v e Fr i e n d s Ch u r c h ce m e t e r y . JO E L. GA I T H E R Jo e Lo u i s Ga i t h e r . 50 . of Ro u t e 1. Wo o d l e a f di e d at 7: 4 5 a. m . We d n e s d a y at Ro w a n Me m o r i a l Ho s p i t a l . Th e fu n e r a l wa s he l d at 2 p. m . Sa t u r d a y at Ro c k Hi l l Ch u r c h of Ch r i s t . Cl e v e l a n d , co n d u c t e d by Ro b e r t Ly o n s . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Ma y 9. 19 3 5 . in Ro w a n Co u n t y , he wa s a so n of So p h i a Cr a w f o r d Ga i t h e r of Cl e v e l a n d an d th e la t e Lu c i o u s Ga i t h e r . He at te n d e d R. A . Cl e m e n t Hi g h Sc h o o l in Cl e v e l a n d . Em p l o y e d by Ly o n Sh a w In c . , he wa s a me m b e r of Ro c k Hi l l Ch u r c h of Ch r i s t . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s mo t h e r , in c l u d e hi s wi f e . Ha z e l Ke s l e r Ga i t h e r ; a so n . Ji m m y Lo u i s Ga i t h e r of Sa l i s b u r y ; a da u g h t e r , Ha z e l G. Si m m o n s of Kn o x y i l l e , Te n n . ; si x br o t h e r s , Lo n n i e Ga i t h e r of Ph i l a d e l p h i a . Pa . . Wi l b e r t Ga i t h e r of St a t e s v i l l e an d Jo h n F. . Do n n i e , Ha r o l d an d An t h o n y Ga i t h e r . al l of Cl e v e l a n d . Th r e e si s t e r s . Li l l i a n Ga i t h e r of Mo c k s v i l l e . Va n e s s a Tu m e r of St a t e s v i l l e an d Ja n e t La s h of Ph i l a d e l p h i a , Pa . ; an d on e gr a n d s o n . Bo m Se p t . 26 . 19 2 2 . in Ro w a n Co u n t y , he wa s a so n of th e la t e Ro m u s Ha l l an d Be s s i e Wy r i c k Na i l . Ed u c a t e d in th e Sa l i s b u r y Ci ty sc h o o l s , he wa s a sa l e s m a n fo r Fl a v - O - R i c h Da i r y an d wa s a me m b e r pf Sa l e m Lu t h e r a n Ch u r c h . A me m b e r of th e Lo c k e Fi r e De p a r t m e n t , he wa s a fo r m e r me m b e r of th e Ro w a n Co u n t y Re s c u e Sq u a d an d wa s a U. S Ar my ve t e r a n of Wo r l d Wa r H ha v in g pa r t i c i p a t e d in th e Ba t t l e of th e Bu l g e . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e Ra c h e l Sa f r i t Na i l , wh o m he ma r - a so n . Ch a r l e s Ch u c k Na i l of Mo c l ^ v i l l e ' a (J a n i c e ) Wo ^ of Sy l v i a ; tw o br o t h e r s . Ja c k O. Na i l of Sa l i s b u r y an d Lo n n i e Na i l of Mo r r o w , Ga . ; an d tw o si s t e r s . Mr s . G. W . (M a r y ) Wa l k e r of Sa l i s b u r y an d Mr s . Hi l b e r t (M a n h a ) . Ro g e r of Ro c k w e l l . • CH A ^ ^ l W . NA I L Ch a r l e s Wo c & ' N a i l . 62 , of 19 1 2 Li n c o l n t o n Rd a d , di e d at 4: 1 4 a. m . Fr i d a y in Ro w a n Me m o r i a l Ho s p i t a l af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r tw o ye a r s an d se r i o u s l y il l fo r ni n e mo n t h s . Th e fu n e r a l wa s he l d at 4 p. m . Sa t u r d a y in th e Ly e r l y Fu n e r a l Ch a p e l co n d u c t e d by th e Re v . Ca r ro l l L. Ro b i n s o n , pa s t o r of Sa l e m Lu t h e r a n Ch u r c h . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro w a n Me m o r i a l Pa r k . :E C O . Pi ' B i r ;3 : . \ R Y MO C K S V I l . c , f^ C OA V I E CO . PU B U C QB R S m O f MO C K S V I L L E . NO / , GL E N N D. wS ® S " He ' l a r d . 73 . of 30 Wm t St . . di e d on Fr i d a y mo m i n e ^' J J ^ v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Th e fu n e r a l wa s he l d at 2 p. m Ho m e co n d u c t e d by Ro h ^ r ^ Re v . Ro b e r t (T r e a s o n . Bu r i a l fo l l o w e d in Ro w a n Me m o r i a l Pa r k . Bo m Se p t . 22 . 19 1 1 , ' in Da v i e Or u n t y . he wa s a so n of th e la t e Ma c k an d Lu l a An n Du n n He l l a r d . He wa s a re t i r e d ca r p e n t e r . Su i v i v o r s in c l u d e hi s wi f e , St e l l a da u g h t e r s . Mi c k e y Gm b b of Ro u t e 2. Ad va n c e an d An n a Lo u An d e r s o n of fh l i f Mo c k s v i l l e ; 11 gr a n d ch i l d r e n ; an d th r e e gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . ^ MR . JA M E S HO U S T O N HI N K L E Ho u s t o n Hi n k l e , 60 , -m ? ' di e d la t e ^u r s d a y af t e m o o n at Da v i e Co u n - Sm f "f ^° " ° " d n g a lo n g il l n e s s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 4 p. m . Sa t u r d a y at Mo c k s v i l l e Fi r s t Ba p t i s t Ch u r c h by th e Re v . Pa u l "O " im I - '^ ^ ' d e wa s bo m Ma y 22 , 19 2 5 in Da v i e Co u n t y to th e la t e iS S l e ®" d Ma g g i e Ha t h c o c k fo r m e r l y wi t h Bu r l i n g t o n In d u s t r i e s an d wa s re t i r e d fr o m th e la b o r a t o r y re s w r c h de p t . of Ho l l y Fa r m s . ? me m b e r of Mo c k s v i l l e Fi r s t Ba p t i s t Ch u r c h , we r e he wa s an or d a i n e d de a c o n an d a Su n d a y oc h o o l te a c h e r . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Mr s Je s s i e Li b b y St r o u d Hi n k l e . of th e ho m e ; on e ha l f si s t e r . Mr s . Fl o r a Ca u d l e . Wi n s t o n - S a l e m ; an d se v e r a l ni e c e s an d ne p h e w s . OL : t v A^ \ -e ^ /O . y CL I F T O N OL I V E R BR O W N Cl i f t o n Ol i v e r Br o w n , a re s i d e n t of Au t u m n Ca r e Nu r s i n g Ho m e , di e d Sa t u r d a y , Se p t e m b e r 28 , 19 8 5 in Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . He wa s bo m in Da v i e Co u n t y wh e r e he ha d wo r k e d at Er w i n Co t t o n Mi l l s , an d wa s a co o k at Am e r i c a n an d Da v i e Ca f e s fo r ma n y ye a r s . He is su r v i v e d by hi s wi f e . Mr s . Sa l l i e Hu d s o n Br o w n of Au t u m n Ca r e Nu r s i n g Ho m e ; a fo s t e r da u g h t e r , Mr s . Ev e l y n Ca m p b e l l of Mo c k s v i l l e . N. C . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d Mo n da y , Se p t e m b e r 30 t h at 4: 0 0 p. m . at Sh i l o h Ba p t i s t Ch u r c h in Mo c k s v i l l e . Th e Re v . Mi c h a e l Mc C l a i n of f i c i a t e d ; an d bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . ' MR S . AN N I E MA E BR Y A N T i/ Mr s . An n i e Ma e Br y a n t , 62 , Me a d o w s Ap a r t m e n t s , Ya d k i n v i l l e di e d ea r l y Sa t u r d a y mo r n i n g at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Sh e wa s bo m in Ya d k i n Co u n t y to Le w i s an d Ka t e Ni c k s Po t t s . Sh e wa s a me m b e r of Tu m e r s Cr e e k Ba p t i s t Ch u r c h . He r hu s b a n d , Mo n r o e Br y a n t , di e d in 19 6 8 . Su r v i v i n g ar e on e ni e c e . Mr s . Ge r a l d i n e Ro b b i n s , Rt . 2, Ya d k i n vi l l e an d on e ne p h e w , Da v i d Po t t s , Rt . 3, Ad v a n c e . A br o t h e r , Mo n r o e Po t t s , pr e c e d e d Mr s . Br y a n t in de a t h Fe b m a r y 7. 19 8 5 . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 11 a. m . Mo n d a y at Ma c k i e - G e n t r y Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Al l e n Ba r k e r an d th e Re v . E. M . Ja m e s . Bu r i a l fo l l o w e d in Tu m e r s Cr e e k Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y . IL A H. PH A R I S Il a Ho l b r o o k Ph a r i s , 81 , of Ro w a n Ma n o r Nu r s i n g Ce n t e r , di e d at 9: 3 0 p. m . Su n d a y at th e nu r s i n g ce n t e r , af t e r be i n g in de c l i n i n g he a l t h fo r th r e e ye a r s . Th e fu n e r a l wa s he l d at 11 a. m . We d n e s d a y in th e Su m m e r s e t t Me m o r i a l Ch a p e l , co n d u c t e d by Dr . Ro n a l d Co l e m a n . pa s t o r of No r t h Ma i n Ba p t i s t Ch u r c h . Bu r i a l wi l l be in Ci t y Me m o r i a l Pa r k . Bo m Ja n . 13 , 19 0 4 , in Un i o n Co u n t y , sh e ha d be e n em p l o y e d at Ca r t e x Mi l l s fo r 41 ye a r s be f o r e he r re t i r e m e n t in 19 6 7 . Sh e wa s a me m b e r of No r t h Ma i n Ba p t i s t Ch u r c h . Su r v i v o r s in c l u d e tw o so n s , Ev e r e t t e "J a c k " Ho l b r o o k of Rt . 8, Sa l i s b u r y , Je r r y Ph a r i s of Sp e n c e r ; tw o st e p s o n s . J. R . an d * Ge n e Ph a r i s , bo t h of Th o m a s v i l l e ; a da u g h t e r , Pa t Jo r d a n of Co o l e e m e e ; a st e p d a u g h t e r , Es s i e Ad a m s of Th o m a s v i l l e ; fi v e gr a n d ch i l d r e n ; an d se v e n * gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . MR . NA T H A N CH R I S T Y PO T T S Mr . Na t h a n Ch r i s t y Po t t s , 90 , Rt . 3, Mo c k s v i l l e di e d at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l Th u r s d a y af t e m o o n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e 2 p. m . Sa t u r d a y at Bi x b y Pr e s b y t e r i a n Ch u r c h by th e Re v . Sh a n e Ow e n s . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Mr . Po t t s ># a s bo m Ma y 5, 1 8 9 5 in Da v i d s o n Co u n t y to th e la t e Na t h a n We s l e y an d Al z e n i a Li > t e n g o o d Po t t s . He wa s a re t i i e d fa r m e r . He wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r 1 an d a ch a r t e r me m b e r of Bi x b y Pr e s b y t e r i a n Ch u r c h . Hi s wi f e , Tr e v a St a f f o r d Po t t s , pr e c e d e d hi m in de a t h in 19 6 5 . Su r v i v i n g ar e on e da u g h t e r . Do r i s P. Di l l o n , Rt , 3, Mo c k s v i l l e : on e so n , Cl e t u s A. Po t t s , 34 7 7 Br a m l e t Ct . . n Cl e m m o n s an d th r e e gr a n d c h i l d r e n . y -D A V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C C E TH U R S D A Y , OC T O B E R 3, 1 9 8 5 ' WI L L I A M HE N D R I X JR . Wi l l i a m "D u b " An d e r s o n He n - dn x Jr . , 70 , of Ro u t e 3, Ad v a n c e di e d Fr i d a y mo r n i n g at th e Si l a s Cr e e k Ma n o r in Wi n s t o n - S a l e m . Th e fu n e r a l wa s co n d u c t e d at 4 . p. m . Su n d a y at Ad v a n c e Un i t e d : Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . To m Mc C l a i n . Bu r i a l fo l l o w e d in J th e ch u r c h ce m e t e r y wi t h Ma s o n i c gr a v e s i d e ri t e s . He n d r i x wa s bo m Oc t . 30 , 1 9 1 4 , in Da v i e Co u n t y to th e la t e Ro s a Co m a t z e r an d Wi l l i a m A. He n d r i x :' S r . He wa s a re d r e d dr i v e r fo r Ro a d - ; wa y Ex p r e s s an d a ve t e r a n of : Wo r l d Wa r II wh e r e he se r v e d in * th e U. S . Ar m y . He wa s a ch a r t e r . me m b e r of Ad v a n c e Ma s o n i c n Lo d g e No . 71 0 . Su r v i v o r s in c l u d e th r e e si s t e r s , ' Mr s . Gl e n n He n d r i c k s of Le x - ' in g t o n , Mr s . Jo e Fo s t e r of Ro u t e n 3 an d Mr s . Cu r t i s s Al e x a n d e r of 'J a c k s o n v i l l e , Fl a . ; on e br o t h e r , Be m i e He n d r i x of Do b b s Fe r r y , ; N. Y . ; an d a nu m b e r of ni e c e s an d . ne p h e w s . OA V I B CO . PO B U C UB R A R Y MO C K S V U X E . NO OA V I E CO . PL I B L i C LI B f t A i i mo c k s v i l l e , nc I I y / CL Y U b K. CO U K . SK . Cl y d e Ro b e r t Co o k Sr . , 53 , of 20 0 Se v e n Oa k s Ro a d , di e d We d n e s d a y mo r n i n g at Du r h a m Co u n t y Ge n e r a l Ho s p i t a l af t e r a le n g t h y il l n e s s . Th e fu n e r a l wa s he l d Fr i d a y at 3 p. m . at Ro s e of Sh a r o n Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . Ch a r i e s Ru t t of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo m De c . 4, 19 3 1 , in Da v i e Co u n t y , a so n of Ma n c y Ch e e k Co o k of Sa l i s b u r y an d th e la t e Vi r o n a Co o k , he wa s em p l o y e d at Uz z l e Mo t o r Co . of Du r h a m pr i o r to hi s re t i r e m e n t du e to il l he a l t h . He wa s a me m b e r of th e Ro s e of Sh a r o n Ba p t i s t Ch u r c h an d a ve t e r a n of th e U. S . Ar m y . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s mo t h e r , in c l u d e hi s wi f e , Jo y c e Wh i t l o c k Co o k : tw o da u g h t e r s . Mi c h e l e C. Br o w n i n g of Du r h a m an d Re n e e Co o k of Ri c h m o n d , Va . ; a so n , Ro b b i e Co o k of Du r h a m ; a si s t e r , Gw e n d o l a Sh o a f of Sa l i s b u r y ; fo u r br o t h e r s , Vi r g i l Co o k of Co o l e e m e e , Ed w a r d Co o k of Pe s e c o l a , Fl a . , Ra y an d Da v i d Co o k , bo t h of Sa l i s b u r y ; an d th r e e gr a n d c h i l d r e n . . . _ ^ LO N N I E S. DR I V E R Lo n n i e St i m p s o n Dr i v e r , 82 , of Ro u t e 8, Mo c k s v i l l e di e d un e x pe c t e d l y We d n e s d a y mo r n i n g at hi s ho m e . Th e fu n e r a l wa s he l d at 2 p. m . Fr i d a y at Ea t o n ' s Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . Jo h i m y Wa l k e r an d th e Re v . W. E . Pe t t i t of f i c i a t i n g . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Oc t . 11 , 19 0 2 , in Da v i e Co u n t y , a so n of th e la t e Ja m e s T. an d Be t t y La t h a m Dr i v e r , he wa s a re t i r e d fa r m e r an d a me m b e r of Ea t o n ' s Ba p t i s t Ch u r c h , wh e r e he se r v e d on th e bo a r d of de a c o n s . He wa s a li f e me m b e r of No r t h Da v i e Ru r i t a n Cl u b an d ha d se r v e d as co u r t ca l l e r in Da v i e Co u n t y fo r se v e r a l ye a r s . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e , Th e l m a Co l l e t t e Dr i v e r ; a da u g h t e r , Ne l l D. Ty n d a l l of Wi n s t o n - S a l e m ; a so n , Cl a r e n c e Dr i v e r of Ro u t e 8, Mo c k s v i l l e ; a si s t e r , Ma m i e Re a v i s of Ro u t e 6, Mo c t e v U l e ; fo u r gr a n d c h i l d r e n an d fo u r gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . / HA R V E Y M. PO T T S Ha r v e y Mc K i n l e y Po t t s , 80 , of Ro u t e 3. .M o c k s v i l l e . di e d Sa t u r da y at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Th e fu n e r a l wa s he l d Mo n d a y at 4 p. m . at Co m a t z e r Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . El m e r Da y an d th e Re v . Aa r o n Ca r t e r of f i c i a t i n g . Bo m in Da v i e Co u n t y , so n of th e la t e Lu t h e r an d Lo u Te l i a Ca r t e r Po t t s , he wa s a re t i r e d ca r p e n t e r . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Lu c i l l e Ba i l e y Po t t s ; th r e e da u g h t e r s . Do r o t h y Ca r t e r an d Be l i n d a Po t t s , bo t h of Ro u t e 3, Ad va n c e . an d Na n n i e Lo u Sp a r k s of Ro u t e 3. Mo c k s v i l l e ; fo u r so n s . Lu t h e r , Te r r y an d Do u g l a s Po t t s , al l of Ro u t e 3. Mo c k s v i l l e , an d Bi l ly Ge n e Po t t s of Ro u t e 2, Ad v a n c e ; fi ve si s t e r s . Le o n a E. Ow e n s , Pe a r l Fr y e an d Ev a Po t t s , al l of Ro u t e ^ 3, Mo c k s v i l l e . Ma e La i r d of Ro u t e Y' 1. Ad v a n c e , an d Le n a Wa l l of ,1 * ^ R, o u t e 2. Ad v a n c e ; tw o br o t h e r s , an d Ho m e r Po t t s , bo t h of 'R o u t e 3. Mo c k s v i l l e ; te n gr a n d ch i l d r e n : an d th r e e gr e a t - g r a n d c h i l d r e n ' Cm B CO . PU B U C DB R A R Y MO C K S V I L L E . NO JO , /O ' BR A D L E Y JO E AL L E N AD V A N C E — Br a d l e y Jo e Al l e n , in f a n t so n of Da r r e l l an d Pa u l a St a n l e y Al l e n of Ro u t e 2. di e d at bi n h Tu e s d a y af t e r n o o n at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l ' . Wi n s t o n - S a l e m . A gr a v e s i d e se r v i c e wa s he l d at II a. m . Fr i d a y at Mo u n t Ol i v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e r y , wi t h th e Re v . Da r r e l l Co x of f i c i a t i n g . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s pa r e n t s , in c l u d e a br o t h e r . Br y a n Wa y n e Al l e n of th e ho m e ; hi s gr a n d p a r e n t s . Jo e St a n l e y of Ro u t e 2. Fa y Fl y n n of Wi n s t o n - S a l e m an d Mr . an d Mr s . Hu b e r t Al l e n of Ro u t e 2. Mo c k s v i l l e : gr e a t - gr a n d p a r e n t s . Mr , an d Mr s . Ca r l Ke a t o n of Ro u t e 5, Mo c k s v i l l e . Cl a u d e C. St a n l e y of Ro u t e 8. Mo c k s v i l l e . an d La u r a Ho l e m a n of Co o l e e m e e ; an d a gr e a t - g r e a t - gr a n d m o t h e r . Na n c y No r m a n of Ke m e r s v i l l e . MI S S JE N N I E MA E BO O E MO C K S V I L L E — Mi s s Je n n i e Ma e Bo o e . ag e 61 . of Ro u t e 8. di e d Su n d a y . Oc t o b e r 6. 19 8 5 , in St . Ja m e s Nu r s i n g Ce n t e r . Gr e e n s b o r o . N. C . . fo l l o w i n g a le n g t h y il l n e s s . Sh e wa s a na t i v e of Da v i e Co u n t y . Gr a v e s i d e se r v i c e s wi l l be he l d Th u r s d a y . Oc t o b e r 10 . at 3: 0 0 p. m . at St . Jo h n AM E Zi o n Ch u r c h ce m e t e r y . El d e r Ja m e s Jo h n s o n wi l l of f i c i a t e . .M i s s Bo o e is su r v i v e d by on e br o t h e r . Ea r l y Bo o e . Sr . of Mo c k s v i l l e an d a si . s t e r - i n - l a w , Mr s . Ne l l i e Bo o e of Mo c k s v i l l e . Th e bo d y wi l l re m a i n at Mo r r i s o n - S t u d e v e n t Fu n e r a l Ho m e un t i l th e se r v i c e ho u r . '^ M R S . JU L I A HU D S O N LY O N S MO C K S V I L L E — Mr s . Ju l i a Em m a l i n e Hu d s o n Ly o n s , ag e 80 . of Wr i g h t La n e , di e d at he r ho m e Sa t u r d a y . Oc t o b e r 5. 19 8 5 . af t e r a lo n g il l n e s s . Sh e wa s a na t i v e of Da v i e Co u n t y an d a me m b e r of Sh i l o h Ba p t i s t Ch u r c h . Fu n e r a l Se r v i c e s wi l l be co n du c t e d at 4: 0 0 p. m . We d n e s d a y at Sh i l o h Ba p t i s t Ch u r c h wi t h th e Re v . Je s s e Ly o n s . Jr . an d th e Re v . Mi c h a e l Mc C l a i n of f i c i a t i n g . Bu r i a l wi l l fo l l o w in th e ch u r c h ce m e t e r y . Mr s . Ly o n s is su r v i v e d by he r hu s b a n d . Je s s e Ly o n s . Sr . ; fi v e da u g h t e r s . Mr s . Ev e l y n Ca m p b e l l . Mr s . El l a M. Du l i n . Mr s . Em m a L. Ho w e l l . an d Mr s . Vi r g i n i a Wi l l i a m s , al l of Mo c k s v i l l e an d Mr s . Ma r g a r e t Tr a n s o u of We l c o m e . N. C . ; tl v e so n s . Al f r e d Ly o n s of Wi n s t o n - S a l e m ; Jo h n Ly o n s an d th e Re v . Je s s e Ly o n s , Jr . . bo t h of Lo n g Is l a n d . N. Y . ; Fr a n k i e Le e Ly o n s of Mo c k s v i l l e , an d Ja m e s Ly o n s of Th o m a s v i l l e , N. C . ; 58 gr a n d c h i l d r e n . 67 gr e a t gr a n d c h i l d r e n an d tw o gr e a t - g r e a t - gr a n d c h i l d r e n : tw o si s t e r s . Mr s . Sa l l i e Br o w n an d Mr s . Al i c e Br i t - :o n . bo t h of Au t u m n Ca r e Ce n t e r ; an d a ha l f - s i s t e r . Mr s . Pr u d e n c e Jo h n s o n of Co o l e e m e e ; N. C . / PA U L B. WI L L A R D • ' MO C K S V I L L E — Pa u l Ba r th o l o m e w Wi l l a r d . 68 . of Ro u t e 8. di e d at Me d i c a l Pa r k Ho s p i t a l in Wi n s t o n - S a l e m Sa t u r d a y mo r n i n g . Th e fu n e r a l wa s he l d at 2 p. m . Mo n d a y in Ea t o n ' s Fu n e r a l Ch a p e l . Th e Re v . Fr e d Sh o a f an d th e Re v . Lu t h e r Cr a d y of f i c i a t e d . Bu r i a l fo l l o w e d at Oa k Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Ma r c h 17 . 19 1 7 . in Da v i e Co u n t y to th e la t e Wi l l an d Sa d i e Wi l l i a m s Wi l l a r d . he wa s a re t i r e d pl u m b e r an d a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II . Hi s wi f e . Pa u l i n e Go d b e y Wi l l a r d . di e d in 19 7 8 . He is su r v i v e d by fi ve da u g h t e r s . Ka y Do w e l l . Do r i s Ba m h a r d t . Ju d y Sh o r e an d Ka r e n Wh i t a k e r . al l of Ro u t e 6. an d Be t t y We s t m o r e l a n d of Mo c k s v i l l e ; th r e e so n s . Da l l a s Wi l l a r d of Ro u t e 6. Pa u l Wi l l a r d Jr . of Ro u t e 4. an d Bu s t b r Wi l l a r d of Ro u t e 8; tw o .s t e p s q l ^ Lp y d an d Bi l l y Va n z a n t . bo t h 'b T ' O r l a n d o . Fl a . : a si s t e r . My r t l e Bo d e n h e i m e r of Pf a f i t o w n ; a br o t h e r . Fr e d Wi l l a r d . of Wi n s t o n - S a l e m ; 26 gr a n d c h i l d r e n : an d 23 gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . da v i e CO U N T Y EN T E R P R I S E re c o r d . TH U R S D A Y . OC T O B E R 10 . 19 8 5 . iv l C C K S V I L L E , NC OA V I E CO . PU B U C UB R M W mo c k s v i u l e , no -■ .M I S S AL M A VI O L A MY E R S MO C K S V I L L E — Mi s s Al m a Vi o l a My e r s . 69 . Rt . 4. di e d Fr i da y af t e r n o o n at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 4 p. m . Su n d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ch a p e l by th e Re v . Be n n y Be a r d e n . Bu r i a l fo l l o w e d in Oa k Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Mi s s My e r s wa s bo r n in Da v i e Co u n t y to th e la t e Jo h n an d Ca r o l i n a Su m m e r s My e r s . Sh e wa s a me m b e r of Li b e r t y Un i t e d .M e t h o d i s t Ch u r c h an d wa s re t i r e d on di s a b i l i t y fr o m Er w i n Mi l l s in Co o l e e m e e . Su r v i v i n g ar e on e si s t e r . Mi s s Sa r a h My e ~ r s . Rt . 4; an d se v e r a l ni e c e s an d ne p h e w s . 1, ^ 1 _ ^ /o /Q . 1' 1 ' f - i y MR S . RE N A EA S T E R SC A L E S WI N S T O N - S A L E M - Re n a Ea s t e r Sc a l e s . No r w o c r f Ha l l Nu r s i n g Ho m e , fo r m e r l y of Ma r ti n a St di e d Th u r s d a y . Sh e wa s a na t i v e of Fa r m m g t o n an d ha d li v e d in Wi n s t o n - S a l e m "" w f r s . ^ Sc a l e s wa s a Zi o n Me m o r i a l Ba p t i s t Ch u r c h . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 12 m» n Sa t u r d a y in th e ch a p e l ot Ho o t ^ ! lu n e r a l H o m e b y t h e R e v ^ J o s e p ^ Jo n e s . Bu r i a l to l l o w e d m Ev e r a r e e n Ce m e t e r y . Su r v i v o r s in c l u d e he r br o t h e r , Mr . He n r y P. Ea s t e r , Ba l t i m o r e , Md . , an d se v e r a l co u s i n s . DA N I E L SC O T T ST A M P E R SP E N C E R — Da n i e l Sc o t t St a m p e r of 11 0 4 S. Ro w a n Av e . . in f a n t so n of Ti n t o t h y Sc o t t St a m p e r of Ma t i k a Sa l i s b u r y , an d Sh e r r i e Go f o r t h ot th e ho m e , di e d at 9: 4 0 P- u t - We d n e s d a y , on e ho u r af t e r bi r t h , at Ro w a n Me m o r i a l Ho s p i t a l . A gr a v e s i d e se r v i c e wa s he l d at 11 a. m . Fr i d a y at Oa k d a l e Ba p t i s t Ch u r c h , co n d u c t e d by Dr . Ly n d e l l E. St i k e Jr . , pa s t o r . Bu r i a l fo l l o w ed in th e ch u r c h ce m e t e r y . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s pa r e n t s , in c l u d e hi s gr a n d p a r e n t s . Mr . an d Mr s . Cl y d e Go f o r t h of Sp e n c e r an d Mr . an d Mr s . Wi l l i a m L. Ed w a r d s of Ro u t e 3, Mo o r e s v i l l e ; an d S' ^ c a t - gr a n d p a r e n i s . Cl y d e W. Go f o r t h of Mo c k s v i l l e , Mr s . Ol i n St a m p e r of Ma t i k a Vi l l a . Sa l i s b u r y , an d Mr . an d Mr s . Jo h n R. Le o n a r d of Ea s t Sp e n c e r . / xe ( ^ HA R R Y RI C H A R D ME A D O R RI C H M O N D — Gr a v e s i d e se r vi c e s fo r Ha r r y Ri c h a r d Me a d o r , 58 , of Ri c h m o n d , Vi r g i n i a wi l l be tt e l d Th u r s d a y , Oc t o b e r 10 , at II a. m . at Co n c o r d Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h wi t h th e Re v e r e n d Be n n y Be a r d e n of i c i a t i n g . Bu r i a l wi l l fo l l o w in th e ch u r c h ce m e t e r y . Mr . Me a d o r di e d in Ri c h m o n d . Va . Su n d a y . He wa s a me m b e r of Ho l y Co m f o r t e r Ep i s c o p a l Ch u r c h , an d a re t i r e d em p l o y e e of Se a r s Ro e b u c k an d Co m p a n y . He is su r v i v e d by hi s wi f e Mr s . Jo s e p h i n e De a d m o n Me a d o r of th e ho m e : 2 so n s , Ri c h a r d K. Me a d o r an d Ge o r g e E. Me a d o r bo t h of Ri c h m o n d ; 2 si s t e r s , Ne l l Wo n w c k an d Lo r r a i n e Pa p p a g o l l o , bo m ot Ri c h m o n d ; a si s t e r - i n - l a w . Mr e . Ma r y Fr a n c e s Be r r i e r of Rt . /. Mo c k s v i l l e ; a br o m e r . Ne l s o n B. Mo a H n r of Ri c h m o n d . My . ti j . '' j y ,y j MO C K S V I L L ^ Nc OA V I E CO . PU B U C UB R A R Y MO C K S V l U E i , NO ol o ' / /7 . / / MR S . GE R T R U D E PE T E R S BO E H M AD V A N C E — Mr s . Ge r t r u d e Pe t e r s Bo e h m , 64 . 51 2 2 Be r m u d a Vi l l a g e , di e d Su n d a y at Fo r s y t h .M e m o r i a l Ho s p i t a l af t e r an ex t e n d ed il l n e s s . Mr s . Bo e h m wa s bo m in Je r s e y Ci t y . N. J . to Ju l i u s an d Ge r t r u d e Li n d e r m a n n Pe t e r s . Sh e wa s a gr a d u a t e of Va l p a r a i s o Un i v e r s i t y in Va l p a r a i s o , In d . Mr s . Bo e h m ha d re c e n t l y mo v ed to Be r m u d a Vi l l a g e fr o m Su m mi t . N. J . Sh e is su r v i v e d by he r hu s b a n d , Ar t h u r E. Bo e h m . of th e ho m e , he r da u g h t e r . Mr s . Su z a n n e Do t t e n , Su m m i t . N. J . ; he r so n . Da n i e l Bo e h m . .M a r i e t t a , Ga . an d fo u r gr a n d c h i l d r e n . A me m o r i a l se r v i c e wi l l be he l d Su n d a y . Oc t o b e r 20 , 19 8 5 , " at 2 p. m . in th e Fi r e s i d e Ro o m at Be r mu d a Vi l l a g e . .M R S . DO R A CO R N E L I S O N MA Y N A R D YA D K I N V I L L E - Mr s . Do r a Co r n e l is o n Ma y n a r d . 93 , fo r m e r ly of Rt . 2. di e d at 5: 3 5 p. m . We d n e s d a y at th e ho m e of he r da u g h t e r , .M r s . Ru b y Ga r r i s o n , 18 1 6 Ro b i n La n e . St a t e s v i l l e . Mr s . Ma y n a r d wa s bo m in Da v i e Co u n t y to Bu r g e s s Be l l an d Ma r y An n Ri t c h i e Co m e l i s o n . Sh e wa s a me m b e r of Ya d k i n Va l l e y Ba p t i s t Ch u r c h in Da v i e Co u n t y . Mr s . Ma y n a r d wa s ma r r i e d to Ch a r l e s Wi l s o n Ma y n a r d . wh o pr e c e d e d he r in de a t h on Ma r c h 5. 19 6 2 . Sh e is su r v i v e d by tw o da u g h t e r s . Mr s . Fr a n k (L i l l i a n ) Wi l s o n , He n d e r s o n Rd . , Gr e e n s b o r o , an d Mr s . Jo h n (R u b y ) Ga r r i s o n , 18 1 6 Ro b i n La n e , St a t e s v i l l e : on e so n . Ro b e r t L. Ma y n a r d , Rt . 2. Ya d k i n v i l l e ; on e st e p da u g h t e r . Mr s . Ma r y El l e n Ma t h i s . Jo n e s t o w n Rd . . Wi n s t o n - Sa l e m ; si x gr a n d c h i l d r e n ; an d on e gr e a t - g r a n d c h i l d . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 11 a. m . Sa t u r d a y at Ma c k i e - G e n t r y Ch a p e l by th e Re v . J. C . Sh o r e . Bu r i a l fo l l o w e d in Ya d k i n Va l l e y Ba p t i s t Ch u r c h ce m e t e r y . MI S S EV A I. Mc C U L L O U G H > MO C K S V I L L E — Mi s s Ev a I. Mc C u l l o u g h , 76 , Rt . 7, Mo c k s v i l l e , di e d Sa t u r d a y ni g h t at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Fu n e r d se r v i c e s we r e he l d Tu e s d a y in Ea t o n ' s Fi m e r a l Ho m e Ch a p e l by th e Re v . Be n n i e Be a i d e n . Bu r i a l fo l l o w e d in th e Mc C u l l o u g h Fa m i ly Ce m e t e r y . Mi s s Mc C u l l o u g h wa s bo i ^ Se p t e m b e r 20 , 19 W in Da v i e Co u n t y to th e la t e Ch a r l e s an d Em ma Le o n a r d Mc C u l l o u g h . Sh e vn s a re t i r e d em p l o y e e of Mo n i e i g h Ga r m e n t Co . an d a me m b e r of -d a v i e co u n t y en t e r p r i s e re c o r d Li b e r t y Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Sh e is su r v i v e d by on e si s t e r . Mi s s An n i e Mc C u l l o u g h , Mo c k s v i l l e ; an d a nu m b e r of ni e c e s an d ne p h e w s . TH U R S D A Y , nr T O R E R 17 . MI S S AM Y TE R E S A WH I T E Fu n e r a l se r v i c e s fo r Mi s s Am y Te r e s a Wh i t e . 22 . we r e he l d Su n da y af t e m o o n in Bo o n v i l l e . Mi s s Wh i t e di e d Fr i d a y ev e n i n g at Fr y e Re g i o n a l Me d i c a l Ce n t e r in Hi c k o r y fr o m in j u r i e s su s t a i n e d in an au t o m o b i l e ac c i d e n t tw o we e k s pr i o r . Sh e wa s bo m in Su r r y Co u n t y to Bo b b y Ra y an d Re b e c c a Wo o d m f f Wh i t e ; Sh e wo r k e d fo r O. T . Pu b l i c a t i o n s Co m p a n y in Va l e . Su r v i v i n g is he r mo t h e r , Mr s . Be c k y Wh i t e of th e ho m e ; he r fa t h e r . . Bo b b y Ra y Wh i t e of •S a r a s o t a . Fl o r i d a ; tw o si s t e r s . Mi s s jG a n d a c ' e El i z a b e t h Wh i t e an d Mi s s t^ C h d v De n i s e Wh i t e , bo t h of th e hm n a ; he r gr a n d m o t h e r , Mr s . Ho w W Wo o d r u f f of Bo o n v i l l e ; an un c l e an d au n t , Mr . an d Mr s . Ra n da l l Wo o d r u f f of Wi l k e s b o r o ; an d he r fi a n c e . Da l e Ch a p p e l l of Jo n e s v i l l e . Th e Wh i t e s ar e fo r m e r re s i d e n t s of Mo c k s v i l l e . Mi s s Wh i t e wa s a 19 8 1 gr a d u a t e of Da v i e Co u n t y Hi g h Sc h o o l . OA V I E CO . PU B L I C UB R A R V MO C K S V i a E , NO DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R ) I I' W. H . BL A C K W E L D E R . SR . ' MO C K S V I L L E — Wi l l i a m Ha r ri s o n Bl a c k w e l d e r . Sr . , 72 . of Ro u t e I, di e d at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l on Su n d a y ni g h t . Th e fu n e r a l wi l l be he l d at 3: 3 0 p. m . We d n e s d a y at Ij a m e s Cr o s s r o a d s Ba p t i s t Ch u r c h co n du c t e d by th e Re v . W. C . Ba r k l e y . th e Re v . Ke n n e t h Hy d e an d th e Re v . Jo h n n y Sw i s h e r . Bu r i a l wi l l be in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo r n Fe b . 25 . 19 1 3 . in Da v i e Co u n t y , he wa s a so n of th e la t e Jo h n Al l e n an d Lu l a Ra t l e d g e Bl a c k w e l d e r . A re t i r e d fa r m e r , he wa s a me m b e r of Ij a m e s Cr o s s r o a d s Ba p t i s t Ch u r c h . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Eu l a Ma i e Gi l m o r e Bl a c k w e l d e r : th r e e so n s . Jo h n Sa m u e l . Wi l l i a m Ha r ri s o n . Jr . an d Ro b e r t Al l e n Bl a c k w e l d e r . al l of Ro u t e 1. Mo c k s v i l l e : an d fi v e gr a n d c h i l d r e n . MR . FE L I X CO R N E L I U S HE G E ^ . CL E M M O N S — Mr . Fe l i x Co r ne l i u s He g e . 73 . 67 1 2 Ro l l - in g w o o d Dr . . di e d un e x p e c t e d l y We d n e s d a y mo r n i n g at hi s ho m e . .M r . He g e wa s bo m Fe b r u a r y 18 . 19 1 2 . in Da v i e Co u n t y to Fe l i x W. an d Ja n i e Ha l l He g e . He sp e n t mo s t of hi s li f e in Cl e m m o n s wh e r e he wa s a me m b e r of th e fi rs t Bo y Sc o u t Tr o o p in Cl e m m o n s . or g a n i z e d in 19 2 4 un d e r th e le a d e r s h i p of Mr . W. A . Hu n t e r . Sr . It wa s th e fi rs t tr o o p in Fo r s y t h Co u n t y to be or g a n i z ed ou t s i d e th e ci t y li m i t s . Mr . He g e ha d be e n ac t t v e wt t h th e Ol d Hi c k o r y Co u n c i l of th e Bo y Sc o u t s fo r ma n y ye a r s , an d ha d re c e i v e d th e Si l v e r Be a v e r Aw a r d . He wa s a gr a d u a t e of Cl e m m o n s Hi g h Sc h o o l an d Dr a u g h o n Bu s i n e s s Co l l e g e . Mr . He g e wa s em p l o y e d by Un i o n Pa c i f i c Sy s t e m s fo r 46 ye a r s , re t i r i n g in 19 7 7 as sa l e s ma n a g e r . He wa s a me m b e r of th e Wi n s i o n - S a l e m Tr a f f i c Cl u b , an d of Cl e m m o n s Mo r a v i a n Ch u r c h , wh e r e he ha d be e n ac t i v e in al l ph a s e s of th e ch u r c h li f e in c l u d i n g ha v i n g ta u g h t Su n d a y Sc h o o l an d .s e r v e d on th e ch u r c h bo a r d . He wa s a me m b e r an d pa s t pr e s i de n t of th e Cl e m m o n s Ci v i c Cl u b , a me m b e r of th e Cl e m m o n s Ma s o n i c Lo d g e , an d wa s a 32 n d De g r e e Ma s o n . Mr . He g e se r v e d in th e Ar m e d Fo r c e s du r i n g Wo r l d Wa r 11 . at ta i n i n g th e ra n k of ma j o r in th e Ar my / A i r Fo r c e s . Su r v i v i n g Mr . He g e ar e hi s si s t e r an d he r hu s b a n d . Mr . an d - 'M r s . Jo s e p h E. tJ a n e ) Do u t h i t . Cl e m m o n s : on e au n t . Mr s . W. E . He g e . Wi n s t o n - S a l e m : an d a nu m b e r of co u s i n s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Fr i d a y at Cl e m m o n s Mo r a vi a n Ch u r c h by th e Re v . Bu r t o n Ri g h t s . In t e r m e n t fo l l o w e d in th e ch u r c h gr a v e y a r d . "W i c Li b r a r y DA V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D , TH U R S P r A DO N A L D A. JA C K S O N ' MO C K S V I L L E — Do n a l d An dr e w Ja c k s o n . 20 . of Ro u t e 7. di e d at hi s ho m e in Mo c k s v i l l e ea r l y Sa t u r d a y mo r n i n g . De a t h wa s at tr i b u t e d to na t u r a l ca u s e s . Th e bo d y ha s be e n se n t fr o m ' Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e in Mo c k s v i l l e to Pa r k w a y Ga r d e n s Ch a p e l in Fo r e s t Pa r k . Ga . . fo r se r v i c e s . Bu r i a l wi l l be in Gr i f f i n , Ga . Ja c k s o n wa s bo r n Ma r c h 15 . 19 6 5 . in Sp a u l d i n g Co u n t y . Ga . . to Do n a l d Le e Ja c k s o n an d Gl o r i a Cr a n e Br a y . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to hi s pa r e n t s , in c l u d e tw o br o t h e r s . Se a n Br a y of Mo c k s v i l l e an d Sh a n n o n Br a y of Gr i f f i n . Ga . RA L P H PO T T S MO C K S V I L L E - Ra l p h Po t t s . 69 . Rt . 3. di e d la t e We d n e s d a y af t e r n o o n at Ba p t i s t Ho s p i t a l in Wi n s t o n - S a l e m . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Sa t u r d a y at Du i i n Un i t e d , Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . J. C . ■\ ," ^ n e . Bu r i a l fo l l o w ^ in th e ch u r c h >l ^ e m c t e r y . fa m i l y re q u e s t s th a t rh e n i o r i a l s ma y be ma d e to Du l i n Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h Ce m e t e r y Fu n d . Rt . 3. .M o c k s v i l l e . N. C . 27 0 2 8 . Mr . Po t t s wa s bo m in Da v i e Co u n t y to th e la t e Da v i d J. an d Sa l ly An n e Ro b e r t s o n Po t t s . He wa s fo r m e r l y em p l o y e d wi t h th e ma i n t e n a n c e de p t . of Bu r l i n g t o n In d s . fo r 33 ye a r s , an d re t i r e d fr o m In g e r s o l Ra n d Co r p . al t e r 10 ye a r s of se r v i c e . He wa s of th e .M e t h o d i s t fa i t h . Su r v i v i n g ar e hi s wi f e . Ka t h l e e n .' e t t y Be n n e t t Po t t s : tw o so n s . OC T O B E R 24 . 19 8 1 Da v i d Be n n e t M ^ t t s ^ < t r X " " A 3 ^ va n c e . an d Da n n y Ro t e r t s o n Po t t s . Rt . 3. Mo c k s v i l l e : ei g h t gr a n d ch i l d r e n : fi ve si s t e r s . Ma g d a l e n e Mc C u l l o u g h an d Ev e l y n St e w a r t , bo t h of Rt . 3. .M o c k s v i l l e . El v a He n d r t x . Rt . 2. Ad v a n c e . An n i e Da v i s . Rt . I. Ad v a n c e , an d Mi l l i - ce n t Te d r o w . 10 2 3 Go l d f i o s s St . . Wi n s t o n - S a l e m : on e br o t h e r . Ci c e r o (B i l l ) Po t t s . Ra l e i g h : an d on e ne p h e w . He r m a n Be n n e t t . Wo o d l e a f . Su r v i v i n g gr a n d c h i l d r e n ar e Tc r i n a Ly n n Po t t s . Da v i d Be n n e t t Po t t s . Jr . . Ma r k Ha m r i c k . Ca r i a Ha m r i c k . Ro b b i e Po t t s . An i t a Po t t s . Ca r r i e An n e Po t t s , an d Dw a y n e Po t t s . ' AL E X W. WA L L CO O L E E M E E — Al e x Wi l l i a m Wa l l . 78 . of Ci r c l e Dr i v e , di e d at th e N. C . Ba p t i s t Ho s p i t a l in Wi n s t o n - S a l e m la t e Su n d a y ni g h t . Th e fu n e r a l wi l l be 2 p^ m . We d n e s d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l . Mo c k s v i l l e . co n du c t e d by th e Re v . Wa v n e Dr a u g h n . th e Re v . Cl y d e Se t t l e ' a n d th e Re v . Ro g e r Fe i m s t e r . Bu r i a l wi l l be in Le g i o n Me m o r i a l Pa r k . Bo r n Au g . " l 2 . 19 0 7 . in Ya d k i n Co u n t y , he wa s a so n of th e la t e Jo h n an d .M a r y Wi l l i a m s Wa l l . .A re t i r e d em p l o y e e of Co n e Mi l l s , he wa s a me m b e r of Ed g e w o o d Ba p ti s t Ch u r c h . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Ma r y Wi l k e r s o n Wa l l ; tw o da u g h t e r s . Fr a n c e s Cl i c k an d Mi l l i e Bl a l o c k . bo t h of Co o l e e m e e : tw o so n s . Bi l l y an d Do n a l d Wa l l of Co o l e e m e e : tw o si s t e r s . Cl a r a Ri d e n h o u r of Co o l e e m e e an d Vi o l a Wi l l i a m s of Sl a t e s v i l l e : 10 gr a n d c h i l d r e n : an d 14 gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . OA V I E CO . PU B L I C UB R A R Y MO C K S V i a E . NC 4 VI Vj § > § J MARY G. EVERHARDT advance — Mary Garwood Everhardf. 81. of Route 2, died Monday night at Davie County Hospital in Mocksville. A graveside service will be held aJ 2 p.m. Thursday in the Fork Baptist Church cemetery, con ducted by the Rev. Gordon Joyner. _ The family will be at Eaton's Funeral Home in Mocksville on Wednesday night from 7 to 9. Memorials may be made to Davie County Hospice, in care of the Davie County Health Depart ment, P.O. Box 665, Mocksville, N.C. 27028 or to Fork Baptist Church, Route 3. Mocksville. Born Aug. 5, 1904, in Davie County, she was a daughter of the late Thomas and Josephine Stroud Garwood, She was a member of Fork Bapti.st Church. Her husband, Ben Ernest Everhaidt, died Oct. 31, 1977, and a daughter, Shelby Everhardt Brown, died June 19. Survivors include two sons. Gray and Frank Everhardt, both of Advance; a brother, Roy Garwood of Route 4, Mocksville; eight grandchildren; and five great-grandchildren. 'i ' BELVIN POWELL MOCKSVILLE - Belvin Powell, 72, of Route 7, died Sunday morning at his temporary .residMce at the Pump Station on the Yadkin River in Rowan .County. Bom in Iredell County on July .^1913, he was a son of the late Thomas Franklin and Maude Bell Hayes Powell. Retired from Ford Motor Co. in Detroit, he was a U.S. Air Force veteran of World : War 11. „ Survivors include three brothere, Herman Powell of Route 2, Cleveland, Gilmer Powell of •Greensboro and Kenneth F. Powell6f Salisbury; and three sisters, Brownie Williams of Route 7 Mocksville, Hazel Thomburg of Greensboro and Lucille Roberson of Albcmarle. ^ ANNIE W, WINDERS SALISBURY — Annie Aaron Williams Winders, 88, of Jo Lene s Nursing Home, died at 5*35 p.m. Friday at Rowan Memorial Hospital after being in declining health for two years and seriously ill for one week. The funeral was held at 2 p.m. Monday at Lyerly Funeral Home Chapel. Burial followed in Rowan Memorial Park. Bom Aug. 27, 1897. in Davie County, a daughter of the late William Hill and Mary Catharine Beck Aaron, she was educated in the Davie County schools. She was a licensed practical nurse at Rowan Memorial Hospital and a private duty nurse until her retirement. She was the oldest member of Cherrv Hill Lutheran Church. M,?." J. AdamWilliams, and her .second husband Scott C. Winders, both preceded her in death. -r-V Survivors, in- ^ion to a daughter, Laura T(if^Sali.sbuiy include one .j^h, John Leonard Williams of Route 2, West Winds* another daughter, Kathy Hodge of Walbridge, Ohio; three grand children; four great-grandchildren* and four great-great-grandchildren. DAVIE CO. PUBUC UBRAKf MOCKSVUm. NO Oavis Co.r'. Cx n 7S % Is r CD Fig §g 5 5 ^ GEORGE A. CALL MOCKSVILLE - George William Anderson Call, 57, of Route 5, died at N.C. Baptist Hospital in Winston-Salem on Wednesday morning after being in declining health. The ftmeral was held at 2 p.m. Friday at Union Chapel United Methodist Church, conducted by the Rev. Jim Webb and the Rev. Ted Hendrix. Burial followed in the church cemetery. Bom in Virgilina, Va.,*Aug. 28, 1928, he was a son of Mary Grif- fln of Danville, Va., and the late John Wesley Call. He was owner of Call Sawmill. Other survivors include his wife, Jnell Broadway Call; a daughter, Joyce Comerford of Lewisville; a son, Jefftey Wayne Call of Elloree, S.C.; His foster parents, Felix and Frances Anderson of Route I, Mocksville; a sister, Lucille Aher- ron of Norfolk, Va.; four brothers, Nathaniel Call of Roxboro; Henry L. Call of Norfolk, Va.; John R. Cull of Danville, Va.; and Carl Call of Longview, Texas; and four grandchildren. n MRS. DORA NANCE CARTER LEXINGTON — Mrs. Dora Nance Carter, 1513 Winstodyi^. died Saturday evening at.Q^^f Hospital after a serious of four and a half weeks. Mrs. Carter was bom in David son County, August 27, 1901, to John Henry and Elizabejlh Grubb Nance. She was a member of No Creek Primitive Baptist Church. She was retired from Redland Grocery, which she owned and operated. Surviving are two sons, J.B. Carter, 243 W. Sixth St., Lex ington and Ken Carter, 1507 Winston Rd., Lexington; one daughter, Mrs. Raymond (Dolly) Lemly, Rt. 14, Lexington; two grandchildren; one great grandchild; one brother, Thomas Nance, Rt. 3, Mocksville and one sister, Mrs. Ida Nance Barney, Rt. 3, Mocksville. Funeral services were held at 2 p.m. Tuesday at No Creek Primitive Baptist Church by Elder Eugene Bennett and Elder John Draper. Interment followed in Dulin United Methodist Church cemetery. HARVEY LEE STARR MOCKSVILLE - Harvey Lee Starr, 59, of Route 3, died at Davie County Hospital Wednesday morning. The ftmeral was held at 4 p.m. Friday at Cornatzer Baptist Church, conducted by the Rev. Elmer Day and the Rev. E.M. James. Burial followed in the church cemetery. Born April 26, 1926, in Davie County, he was a son of Florence Allen Starr of Route 3, Mocksville, and the late George Starr. A retired employee of Burlington Mills, he was a member of Cornatzer Bap tist Church. Other survivors include his wife, Lula Mae Myers Starr; two daughers, Carolyn At wood and Joyce Fishel, both of Route 3, Mocksville; three sisters, Mary■Murphy of Route 6, Mocksville, and Annie Ruth Frye of Route 3, Mocksville, and Pauline Sidden of Route 3, Advance; and one granddaughter. . yMRS. DORCAS SHELDON WHITNEY ADVANCE — Mrs. Dorcas Sheldon Whitney, 71, Box 697, Bermuda Run, died Wednesday, October 23. She was bom May 31, . i9I4 in Montana and was reared in Idaho and Oregon. Mrs. Whitney worked as a reporter for the Grants Pass Courier in Grants Pass, Oregon prior to serving during World War II as a captain in the Women's Ar my Corps, U.S. Army. As a resident of Winston-Salem since 1967, Mrs. Whitney was ac tive in the Vernon Ave. Sewing Club, was a docent at the Reynolda House and SECCA, and was a member of St. Paul's Episcopal Church. Mrs. Whitney is survived by her husband. Col. Carl L. Whitney, U.S. Army (Ret.); two daughters, Gretchen Whitney, Ann Arbor, Mich, and Kay E., wife of William W. Fagundus, Jr., Greenville, N.C.; two grandchildren, Bryan and Ashely Fagundus and four sisters who reside in Idaho and Oregon. A memorial service was held at St. Paul's Episcopal Church Fri day, October 25, at 2 p.m. 0avi3 Co. Public Library If it 111 S3 tfl O T ( r ^ / ' '' '■ ■ [ n. j ^ ER N E S T FR Y E MO C K S V I L L E - Er n e s t Wa d e l l Fr y e , 67 . of Ro u t e 7. wa s de a d on ar r i v a l la t e Mo n d a y at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l . Th e fu n e r a l wi l l be he l d at 2 p. m . Th u r s d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l wi t h th e Re v . J. C . La n e of f i c i a t i n g . Bu r i a l wi l l be in Un i o n Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e p ' - Th e fa m i l y wi l l be at th e fu n e r a l ho m e fr o m 7 to 9 p. m . We d n e s d a y . Bo r n Ja n . 5, 19 1 8 , in Ya d k i n Co u n t y , a so n of th e la t e Jo h n Le w i s an d Ro d i e Po t t s Fr y e . he wa s re t i r e d fr o m th e N. C . De p a r t me n t of Tr a n s p o r t a t i o n . He wa s a ve t e r a n of Wo r l d Wa r II . se r v i n g in th e U. S . Ar m y . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Ka t h l e e n Pe a c o c k Fr y e . wh o m he ma r r i e d in 19 4 2 : on e da u g h t e r . Er n e s t i n e St e e l m a n of Ro u t e 6; on e br o t h e r . Le s t e r Fr y e of Ro u t e 7; on e si s t e r . Ne l l Sm i t h of Ro u t e 3; fo u r gr a n d c h i l d r e n : an d fi v e gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . MR S . IN A AR D E L L GR A V E S PO T T E R MO C K S V I L L E - Mr s . In a " Ar d e l l Gr a v e s Po t t e r . 84 . fo r m e r ly of 77 2 Sa l i s b u r y St . . di e d at Da v i e Co u n t y Ho s p i t a l in Mo c k s v i l l e Fr i d a y mo r n i n g af t e r a sh o r t il l n e s s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at H. P . Sm i t h & So n Fu n e r a l Ho m ^ y MR S . GL A D Y S S. KI G E R MO C K S V I L L E - Mr s . Gl a d y s S. Ki g e r , 71 , Rt . 5. Fa r m i n g t o n Co m m u n i t y , di e d at 4: 3 0 p. m . Sa t u r d a y at he r ho m e . Mr s . Ki g e r wa s bo m in Da v i e Co u n t y to Wi l l i a m an d Be s s i e Ha u s e r Se a t s . Sh e wa s of th e Ba p ti s t fa i t h , an d wa s th e wi d o w of To m W. Ki g e r . Su r v i v i n g Mr s . Ki g e r ar e Ni c k y an d Ti n a Al l e n , of th e ho m e : si x da u g h t e r s . Mr s . R. H . (B e s s i e ) Bo g g s . Ya d k i n v i l l e . an d Mr s . Sa m m y (A n n ) De B u s k . Mr s . Je r r y (K a t h e r i n e ) Wo o d . Mr s . Ba r b a r a Al l e n . Mr s . Ja c k i e (L i n d a ) Ha r ri s o n . an d Mr s . G. W . (P a t ) Al l e n , al l of Mo c k s v i l l e : tw o so n s . He n r y an d De w a y n e Ki g e r , bo t h of Mo c k s v i l l e : a si s t e r . Mr s . Ma r y Jo h n s o n . Rt . 5, Mo c k s v i l l e : 25 gr a n d c h i l d r e n : an d 14 gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Tu e s d a y at Ma c k i e - G e n t r y Ch a p e l by th e Re v . Ea r l Ne w t o n Co . Pu b l i c Li b r a r y fL a DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y MO C K S V I L L E , NC Ci ' :> J S p- S3 pf s 5 • HENRY ASBURY BECK Henry Anbury Beck, 71, of Yadkinviite Road, Mocksville, died Tuesday, OctolHir 22, at North Carolina Baptist Hospital in Winston-Saiem, following an ex tended illness. He was born in Davic County to the late Thomas Pinkney Beck and Leiia Bell Harris Beck. He was retired from Baker Furniture Com pany and was a veteran of World War II. Surviving are his wife, Mrs. Deco Cozart Beck of the home; a daughter, Mrs. Ann Morrison of Mocksville; 3 sons, Donald Hursey of Mocksville, Gary Hursey of Salisbury, and Linuel Hursey of Coolccmec; tun grandchildren, five great-grandchildren; 3 sisters, Mrs. Maggie Lanicr and Mrs. Ruby May berry, both of Rt. 1, Harmony; and Mrs. Sussie Gob ble of Rt. I, Mocksville; two brothers, Roland and Lee Beck, both of Route I, Mocksville. y s EMILY P. DWIGGINS MOCKSVILLE - Emily Powell Dwiggins, 85, of 263 Wilkesboro St., died at Rowan Memorial Hospital Sunday night after a short illness. The funeral was held at 2 p.m. Wednesday at the Mocksville First United Methodist Church coo;-^, ducted by the Rev. Don Diiyy* pastor. Burial followed in CfclJler United Methodist Chdich cemetery. Born Sept. 8, 1900, in Davie County, she was a daughter of the late Robinson and Luna Penry Powell and was a member of the Mocksville First United Methodist Church. Her husband, Thomas Pearl "•'"Buins, di^ March 17, 1964. Survivors include two sisters, Mary P. Anderson of Raleigh and Bernice P. Elkins of Mocksville; a brother. Harrell Powell of Roytc 1, Mocksville; and several nieces and nephews. in Canisteo, N.Y. with burial in WotKllawn Cemetery. Mrs. Potter was born in Alleghany County, N.Y. to the late Frank A. and Delia Harrington Graves. Along with her husband, she was the owner and operator of a general store in Troupsburg, N.Y. She was educated at the Geneseo Normal School and was a lifelong member of Troupsburg Order of the Eastern Star. She was a former member of Davie County Golden Age Club and hud been a teacher at Union School in Troupsburg, N.Y. Mrs. Potter had been a resident of Mcudowbnx)k Terrace in Clem- mons for the past four months. Her husband, the late George Edward Potter, preceded her in death January 2, 1971. Survivors include one daughter, Mrs. John (Doris) Carman, 1251 N. Main St., Mocksville; two grandchildren, Sharon Carnian, Salisbury and Larry Carman, Winston-Salem; one sister, Mrs. Ora Barney, Whitesville, N.Y. and a number of nieces and nephews. MR. J.B. HAMRICK WINSTON-SALEM - Mr. J.B. Hamrick, 59, 2614 Lullington Dr., Winston-Salem died Monday evening at Forsyth Memorial .hospital. „• Mr. Hamrick was born October 24, 1925 in Swannanoa to Lonzy Tillman and Ida Yelton Hamrick. He spent his early life in Swan nanoa, and had lived in Winston- Salem since 1947. Mr. Hamrick hud served in the United States Marine Corps dur ing World War II, and was a self- employed building contractor. He was an active member of Southside Baptist Church. Surviving are his wife, Mrs. Neil Bodford Hamrick, of the home; two daughters, Mrs. Lisa H. BIcvins, Mocksville, and Allison Leigh Hamrick, Winston-Salem; two sisters, Mrs. Norman Wolfe, Swannanoa, and Mrs. Violet Bradley, Black Mountain; and four brothers, L.T. Hamrick, Shelby, Troy Hamrick, Winston-Salem, Weldon Hamrick, Kernersville, and Hal Hamrick, Pineville. Funeral services were held Thursday at 12:30 p.m. at Vogler's Main Street Chapel by the Rev. J. Wilson Harmon. Burial followed in Forsyth Memorial Park. and the Rev. Ben Stowe. Burial followed in Huntsville Baptist Church cemetery. MARY M. WOOTEN MOCKSVILLE - Mary McCormick Wooten, 90, of Mocksville, died early Monday at Davie County Hospital The funeral was held at 11 a.m. Wednesday at Eaton's Funeral Home Chapel, conducted by the Rev. Paul Riggs. Burial followed in Rose Cemetery. Born in Johnson City, Tenn., Dec. 29, 1894, she was a daughter of the late Patrick R. and Alice Collins McCormick. She was a member of Milling Road Pentecostal Holiness Church. Her husband, Wesley Raymond Wooten, died May 25, 1978. Survivors include two daughters, Pauline Wooten of Butner and Ruth Maynard of Pfafftown; six sons, William "Bill" Wooten and James Wooten, both of Mocksville, Paul Wooten of Hamptonville, John Wooten of Raleigh, Howard Wooten of Richfield and Richard Wooten of Reidsville; A sister, Mrs. Luther Williams of Yadkinville; 26 grandchildren; 20 great-grandchildren; and one great-great-grandchild. / RAY GRANGER WYATT ' FAYETTEVILLE - Funeral services for Ray Granger Wyatt, 86, retired merchant, were held Friday at 2 p.m. at McNeill Funeral Home in St. Pauls, North Carolina. Burial was held at 1 p.m. Monday in Rose Cemetery, Mocksville. Mr. Wyatt, only son of the late Mr. and Mrs. Alec Wyatt, was a former native of Mocksville, N.C. He died one day following his bir thday at his home in Fayetteville. Surviving is a daughter-in-law, Mrs. Elsie Wyatt; two grand daughters and some great-grandchildren. <2 MRS. ELLA HOLDER LEWISVILLE - Mrs. Ella Holder Holder. 87, 8057 Concord Church Rd., widow of C.T. Holder, died at her home Tuesday morning. Funeral services were held at 2 p.m. Thursday, Nov. 7 at Concord United Methodist Church by the Rev. J. Boyd. Burial followed in the church cemetery. Mrs. Holder was bom in Forsyth County to Raymond and Kizzie Bryant Holder. She was a member of Concord United Methodist Church. Surviving Mrs. Holder are one daughter, Mrs. Paul (Marie) Robert.son, Rt. 2, Advance; two sons, Hobert Holder, 122 Lorraine Dr., Winston-Salem, and Joe Holder, of the home; six grand children: six great-grandchildren; and two brothers, John F. and Cullie M. Holder, both of Clemmons. GERTRUDE G. McSWAlN COOLEEMEE — Gertrude Granger McSwain, 93, of Cooleemee, died Saturday night at Jo Lene's Nursing Home in Salisbury. The funeral was held at 2 p.m. Tuesday at Eaton's Funeral Chapel in Mocksville, with the Rev. Jack Johnson officiating. Burial follow ed in Cherry Hill Lutheran Church cemetery. Born Dec. 2, 1891, she was a daughter of the late Marion and Victoria Brown Granger. She was preceded in death by her husband, Floyd G. McSwain, and a son, William J. McSwain, in 1984. Survivors include three sons, Jim McSwain of Cooleemee, John W. McSwain of Palestine, Texas, and Floyd G. McSwain, of Salisbury; 16 grandchildren; and II great-grandchildren. ,MRS. HANNAH CARTER MINOR WINSTON-SALEM - Mrs. Hannah Carter Minor, 90, former ly of lie E. Sprague St., died Wednesday afternoon. She was the widow of John A. Minor, who died February 22, 1960. Mrs. Minor was born August 9, 1895 in Davie County to George A. and Notie Foster Carter. She lived most of her life in Winston- Salem and was a member of Home Moravian Church. Surviving are two daughters, Mrs. Edith Letts, Arlington, Va., and Mrs. Betty M. Moore, Iva, S.C., two sons, C. Lawrence Minor, Clemmons, and Joe C. Minor, Boone; 12 grandchildren; 15 great-grandchildren; three sisters, Mrs. Lelia Richardson, Davidson County, Mrs. Viola Hotvard, Detroit, Mich., and Mrs. Edna Barnhart, Advance; and one brother. Buster Carter, Win.ston-Salem. \/ WILLIAM NIVENS • 3 FRANCES NIVENS MOCKSVILLE - William Thomas Niveos, Sr., 39, and his wife, Frances Kay Billings Nivens, 37, of Route 6, Mocksville, were. both dead on arrival at Davis Com munity Hospital early Wednesday morning from injuries .sustained in an automobile accident on 1-77 ju.st . south of Statesville. A memorial service was held for them at 2 p.m. Sunday at the Bix- by Presbyterian Church in Davie County, with Rev. Shane Owens officiating. Mr. Nivens was bom in Davie County on Feb. 11, 1946, to Sallie Elizabeth Myers Nivens of Mocksville and the late Leroy Wa.shington Nivens. He was employed in the assembly depart ment of Ingersoll Rand Corp. in . Davidson and was a member of Bixby Presbyterian Church. He was a veteran of the U.S. Army during the Vietnam conflict. He is survived by a si.ster, Mrs. Frances Watson of King; three brothers, Leroy dnd Kenneth Nivens, both of Mocksville, and Jerry Nivens of San Antonio, Texas; two nieces and three .nephews. Mrs. Nivens was born in Twin Falls, Idaho, on Oct. 12, 1948, to Carl and Phyllis Redenhouse Bill ings, and was employed in the quality control division of Inger soll Rand Corp. in Davidson. She was of the Presbyterian faith and iwas a veteran of the U.S. Army during the Vietnam conflict. Mr. and Mrs. Nivens are both survived by a son, William i.Thomas Nivens, Jr. of the home. Mrs. Nivens is survived also by her parents of Pasco, Wash.: two Brothers, Jim and David Billings, both of Pasco, Wash.; her mater nal grandmother, Mrs. Joan Redenhouse of Pasco, Wash.; and her paternal grandmother, Mrs. Marie Dundurante of Phoenix, Ariz. I t ' • t— L_ r n (TD CO :xj :x> ■po -a c ■ -< r> l' ubrarv-mocksvuxe, nc ^i f l V t ' e . C^ o / t y ^ H< 4 a / fr . vs e . - // £ > < / e Wi (y a / ) .f / i " V MR . TH O M A S MA R V I N PA R D U E Mr . Th o m a s Ma r v i n Pa r d u e . 72 . Rt . 2, Ro n d a , di e d Mo n d a y mo r ni n g at Wi l k e s Ge n e r a l Ho s p i t a l af t e r an ex t e n d e d il l n e s s . Mr . Pa r d u e wa s bo m in Wi l k e s Co u n t y to Wi l l an d Ad a Ch e e k Pa r d u e . He wa s re t i r e d fr o m Ho m e Ch a i r Co . an d ha d al s o wo r k e d fo r th e Ro n d a Ci i n g m a n Sc h o o l . He wa s a me m b e r of Wi l k e s Fa i t h Te m p l e . Mr . Pa r d u e wa s pr e c e d e d in I de a t h by hi s wi f e . Mr s . Ma t y Ja n e Fo r d Pa r d u e . wh o di e d No v e m b e r 26 , 19 8 4 . an d al s o by a so n . J. W . Pa r d u e . wh o di e d in 19 6 9 . Su r v i v i n g ar e tw o da u g h t e r s . Mr s . Ma r y Br u e b a k e r . Ad v a n c e , an d Mr s . Ch a r l e s (R u b y ) Du n - na g a n , Wi n s t o n - S a l e m : on e so n . Bi l l y Pa r d u e . Rt . 2. Ro n d a : on e si s t e r , Mr s . Et h e l Ma r i o n . El k i n : fo u r br o t h e r s . Co l o n e l Pa r d u e . Le x i n g t o n , an d Pa u l Pa r d u e . Ba r n e y A. Pa r d u e an d Al b e r t Pa r - du e . al l of El k i n : ei g h t gr a n d ch i l d r e n : an d si x gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 4 p. m . We d n e s d a y at Wi l k e s Fa i t h Te m p l e by th e Re v . Ar l e n e St o n e an d th e Re v . Ja c k Co o k . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e n ' . J BL A N C H E G. QU E R Y • KA N N A P O L I S - Bl a n c h e Go o d m a n Qu e i y . 77 . of 61 3 N. Po p l a r St . , di e d un e x p e c t e d l y at 4 p. m . Su n d a y at he r ho m e . Th e fu n e r a l wa s he l d at 11 a. m . We d n e s d a y at Wh i t l e y ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l , co n d u c t e d by - Bi s h o p Ve m o n Ha t h c o c k an d Bi s h o p Cr a i g Ba f l . Bu r i a l fo l l o w ed in Ca r o l i n a Pa r k . Bo m Ma y 7. n9 0 f i i v i n Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Jo s e p h Ri l e y an d Do l l y Gr i f fi t h Go o d m a n . Re t i r e d si n c e 19 7 3 fr o m Ca n n o n Mi l l s Co . , No . 6 we a v e ro o m , sh e wa s " a me m b e r of th e Ch u r c h of Je s u s Ch r i s t of La t te r Da y Sa i n t s . Sh e ha d li v e d in Ka n n a p o l i s si n c e 19 1 0 . He r hu s b a n d . Cy r u s F. Qu e r y - di e d in 19 7 6 . Su r v i v o r s in c l u d e fi ve da u g h t e r s . Ma r y Co o k Le m m o n d of Ha r - ri s b u r g , Fr a n c e s Co o k Hi c k m a n of Co n c o r d , Au d r e y Co o k Ba r e of Co l u m b i a , S. C . . Co l l e e n Co o k Sh u p i n g of Ro c k w e l l an d Sa m m i e Qu e r y Gr e e n of Lo c u s t : Tw o br o t h e r s . Pr e s t o n Go o d m a n of Ka n n a p o l i s an d Jo s e p h R. Go o d ma n of Ne w p o r t Ne w s . Va . ; th r e e si s t e r s , Et h e l Go o d m a n . Al m a Br a f f o r d an d Ca t h e r i n e Ba r e , al l of Co n c o r d ; 18 gr a n d c h i l d r e n ; an d 30 gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . / MR . WI L L I A M LU T H E R ^ WA L L A C E Mr . Wi l l i a m Lu t h e r Wa l l a c e . 81 , of Rt . 6 Mo c k s v i l l e . Cl a r k s v i l l e co m m u n i t y , di e d Tu e s da y af t e r n o o n at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l in Wi n s t o n - S a l e m . Fu n e r a l ar r a n g e m e n t s we r e in co m p l e t e as of pr e s s ti m e . Bo m Ju n e 14 , 19 0 4 in Ir e d e l l Co u n t y , Mr . Wa l l a c e wa s th e so n of th e la t e Th o m a s Ga s t o n an d : Ro s a Ar n o l d Wa l l a c e . He wa s a re t i r e d fa r m e r an d of th e Ba p t i s t fa i t h . Su r v i v o r s in c l u d e hi s wi f e . Et h e l Ma e Hu t c h e n s Wa l l a c e of th e ho m e : th r e e da u g h t e r . Mr s . Pe g g y Ir e l a n d . Mr s . Ma r y Le e Ha r r i s , an d Mr s . Lo u i s e We b b , al l of Mo c k s v i l l e : fi v e so n s , Bi l l , Jo h n . ' Bu d . a n d Bo b Wa l l a c e , al t of Mo c k s v i l l e : an d Ro g e r Wa l l a c e of Sa l i s b u r y : 21 gr a n d c h i l d r e n ; 1 gr e a t - g r a n d c h i l d : th r e e si s t e r s : Mr s . Me r l i e Wi i k i e of St a r . Mr s . La c y Pe g r a m of Cl e m m o n s . Mr s . Be r t h a Gr o s e of Mo c k s v i l l e : tw o br o t h e r s . Ge o r g e an d Bi n k l e y Wa l l a c e of Ha r m o n y ; an d a nu m b e r of ne i c e s of ne p h e w s . OA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y MO C K S V i a E . NO \ Born June 14, 1904, in Iredell Couniy, he was a son of the late Thomas Gaston and Rosa Arnold Wallace. He was a retired farmer and a Baptist. Survivors include his wife, Ethel Mae Hutchens Wallace; three daughters, Peggy Ireland. Mary Leo Harris and Louise Webb, all of Mocksville; five sons. Bill, John, Bud and Bob Wallace, all of Mocksville and Roger Wallace of Salisbury: three sisters, Merlie - Wilkie ol Starr, l^cc Pegram of Clemmons and Bertha Grose of Mocksville; two brothers. George and Binkley Wallace, both of Har mony; 21 grandchildren; 31 great grandchildren; and one great-great-grandchild. y llnuly I.,. Leonard ^ Mr. Brady L. i.eonard, 53, 4451 Bridle Path Lane, Koll- ingrccn Village, died l-riday, November 15, at Forsyth Memorial llospitiil. Funeral ser vices were held on Monilay after noon at Voglers Clemnions Cha|icl by llie Rev. Biiiton Rights ami the Rev. Fred Shoaf. Burial was in the Wcslliiwn Gardens of Memory cemetery. Alasmiic gravesiile riles were jjSu I'by Winston Lodge Nt). I6^?F and AM. r Mr. Leonard was b»)rri in Davie Couniy to Clyde C. and Mary llarbiii Leonard, lie had lived all ol his life in the Mocksville and Winston-Salem areas. He was a member of Clemmons Moravian Church and Winston Ma.sonic Lodge N<». U)7. He was the Lewisville poslinuster. He was a vcleran of Ihe Korean Coidlict, servjng in Ibe U.S. Army. , Surviving are his wile, Maxiiie Filer Leonard, of the home; one daughter, Mi.ss Nancy I.ee Leonard, of the home; his mother, Mocksville; two sisters, Miss Dora F. I.eonard, Mticksville and Mrs. Ella Mae Phillips, Naperville, III. and one brother, J.C. leonard, Salisbui^. |5 QAVIE CO. PUBLIC UBRAWT MOCKSVILLE* NC yA ri ' MI^ETHEL beatrfce ader^VANCE - Miss Elhci Beatrice Adcr, 91, Lake Siic Dr.. Rt. 3, died Tuesday afternoon at Davie County Hospital in Mocksville. Funeral services were Thursday at 11 a.m. at Voglcr's Clemmons Chapel by Mr. Roy Dowell. Burial followed in Mt. Olivet United Methodist Church cemetery in Davidson County. Mi.ss Ader was born in David son County to Sidncy^H. and Alice Pickle Ader. She was a retired secretary, and a member of Kingdom Hall of Jehovah , Wilncs.se.s of Mocksville. She had lived most of her life in Davidson County, and had made her home in Davie County for the past 10 years. She is .survived by one sister. Mrs. Alice Ader Hartman. Ad vance; two brothers. Mr. Frank P. Ader, of the home, and Mr. Ray Ader, lnverne.ss, Fla.; two nieces, Mrs. Linda H. Berrier and Mrs. Edith H. Hall, both of Advance; and one nephew, Richard S. Hart- man. Courtney. / ^ JESSIE JONES ALBERTY DOBSON — Mrs. Je.ssie Jones Alberty, 73. Ri. 3, widow of Floyd Alberty, died Monday afternoon at her home. Mrs. Alberty was born January 10, 1912 in Hamctt County to Mr. and Mrs. Jim George Jones. Funeral .services were at 2 p.m. Thursday at Fairview Baptist Church by the Rev. H.A. Frye. Burial followed in the church cemetery. Surviving arc one son, James B. Alberty, of the home; three grandchildren; three sisters, Mrs. Eunice Creasley, Archdalc, Mrs. Margie Albrccht. Advance, and Mrs. Vcrnell McNeill. Trini ty; and two brothers, Rudolph Jones, High Point, and Luther Jones. Maryland. / MAJOR K. BEAUCHAMPV ADVANCE — Mr. Major Kimber Bcauchainp, 89. Rt. 2, died at Davie County Hospital iti Mocksville Monday afternoon. Funeral services will be 2 p.m. Thursday at Eaton's Funcrai Chapel in Mocksville by the Rev. Donald Funderburke. Burial will follow in Bethlehem United Methodist Church cemetery. The family will receive friends from 7 to 9 p.m. Wednesday night at the funeral home. Mr. Beauchamp was born in Davie County to the late Joel and Mary Sheek Beauchamp. He was a retired farnter, and was a member of Bethlehem United Methodi.st Church. Mr. Beauchamp was preceded in death by a daughter. Gladys Beauchamp Michael, who died Ju ly 26. 1977. .Survivors include his wife, Mrs. Ethel Beauchamp Beauchamp. of the home; ortc < brother. Fordic Beauchamp. Rt..;j, ^ Advance; and a nutnber of meffil? and nephews. \/ MRS. ELVA BAITY LUCK YADKINVILLE - Mrs. Elva Baity Luck. 85. Rt. 4, died Mon day evening at Yadkin Nursinc Center. n Mrs. Luck was born in Yadkin" -•nUG I.IBKARV NC County to George W. and Mary Carver Baity. She was a member of Courtney Bapti.st Church. Mrs. Luck was preceded in death by her hu.sband. the Rev. William S. Luck. Sr. Surviving are four daughters. Mrs. Maxine Ray. Columbia, S.C.. Mrs. Mildred L. Whitscll and Mrs, Marie L. Hockett. both of Randleman, and Mrs. Ruth Linker, Concord; four .sons. Charles M. Luck. Myrtle Beach. S.C., Fnink L. Luck, Kerncrsvillc, Ralph Luck, Columbia. S.C.. and William .S. Luck, Jr.. N. Wilke.sboro; three sisters, Mrs. Ir- ma Allen and Mrs. Nell B. Miller, both of Rt. 4. Yadkinville, and Mrs. Odessa Gunter, Rt. 5, Mocksville; 36 grandchildren; and several great-grandchildren. Funeral .services were at 2:30 p.m. Thursday at Courtney Baptist Church by the Rev. Kenneth Pitt- man. Burial followed ip the church cemetery. ^ DAVID LEE SMITH David Lee "Ricky" Smith, 38, of Route 7, Mock.sville died November 13 at N.C. Baptist Hospital in Winston-.Salem. Bom February 5. 1947 in For- ^th County, he was the son of Dallas Smith of Low Gap and An nie Craver Smith Rothrock Cov- ington of Winston^Salem. The funeral was hekl Saturday at Voglcr's Reynold.! Road Chapel. Mr. Smith was employed as a welder. Survivors, in addition to his parents, arc his wife. Christy Clinc Smith of the home; four children, Billy Stewart. Annie Stewart, Le,i Smith and Nica Smith; his grand mother. Mrs. Ocie Craver of Mocksville, one sister. Mrs. Sylvia Crater of Wiaston .Salem. and a brother. Ronnie Rothrock of n •- Winston-.Salem. k^WILFORD McKlNLEY STEEI E■^WNDSOR, N.C. - WilfmdMcKinlcy Steele died November'2. in his home. Burial wasNovember 13 in Wind.sor. N.C. He was born April 25. 1918 iiiM(Kk.sviIle to Forest McKinlcy and Blanch Stcele.Surviving are his wife. Mrs.wna Steele; one daughter. Mrs. Ann Mcbane of Windsor; one sonWilford Steele, Jr. of Windsor; andiwo grandchildren. Six sisters.Mrs. Ruth Lewis. Mocksville;Mrs. Mary Thompson, rampa.Ha ; Mrs. Levon Norwood. Suitland. Md.; Mrs. Odcllc Searles.Mrs. Azalea Carter, and MissSylvia Steele. Washington. D.C • 'four brothers. Abncr SteeleMocksville; Quincy Steele."Rcdiand; Carl Steele. CampSprings, Md.; and Minor Steele Germany.P^ILLIAM L. WALLACE I - WilliamLuther Wallace, 81. of Route 6. died Tue.sday afternoon, Nov. 12,at Forsyth Memorial Hospital after a long illne.ss.The funcrai was held at 2 p mThursday at Eaton's Funcrai HomeChapel with the Rev. Jack Johnsonand the Rev. W.C. Barkley officiating. Burial followed in BearCreek Baptist Church cemetery. CO. Pueuc LIBRARV MOCKSVUe. NC QX'' /MRS. EUI.A MYERS HAYES HARMONY - Mrs. Euhi Myers Hayes, 8S, of Rouic 2, Har mony. died Saturday, November 23. at 4 a.m. at Iredell Memorial Hu.spital in Statcsville. She hud been in declining health for two years and critically ill fur three weeks. Mrs. Hayes was bum June 22, 1897, in Wilkes County to the late Edward DtK'k Myers and Mary Ann Roberts Myers. She was a member of Holly Springs Baptist Church. Her husband, W.G. Hayes preceded her in death, April 3. 19.58. Funeral .services were held Mv»n- day. November 25, at Holly Springs Baptist Church, conducted by the Rev. (}ary Morrisiin and the Rev. Irvin L. Wallace. Burial follovsed in the church cemetery. Survivors include two sons, W. Horace Hayes and A.G. Hayes, both of Statcsville; a stepson. Vic tor Hayes of Wyoming. Pa.; five daughters. Mrs. Norma Hayes Snow. Mrs. Ulcaii Hayes Snow, both of Harmony. Mrs. Oleaii Hayes Ellis of Miuiresville, In diana, Mrs. Camilla Hayes Bowles of Rt. 7. Mocksville, and Mrs. Genna Hayes Taylor .of Statcsville; a brother. W. Greeii'Myers of Har mony. II grandchildren and 12 great-grandchildren; t»ne graml- child. Russell Taylor preceded her in death in 1983. Memorials may he made to Hol ly Springs Baptist Church. Route 2, Harmony, N.C. / • l.ARRY WAYNE KEY V WINSTON-SALEM - Mr. Lirry Wayne Key, 40, 605 Vo.s.s St, died Monday night at Baptist Hospital. Mr. Key was born June l.S 1945, in Forsyth County to Bmntley and Ruth Elizabeth Fausler Key. He .spent all his life inFor.syili County, and retired in I97'.t tioni New Wmld Inc. due to ill health. He was of the Baptist faih. Surviving Mr. Key are his wife. Mis. Peggy Cook Key, of the hone; one daughter, Angela Key Siiiiherry, Advance; and his fatter, of the home. Graveside ser- viufs were held at 2 p.m. Thurs day, Nov. 21 at Crestview Mnnorial Park by the Rev. Jim Priest. V NED LOOKABILL MOCKSVILLE - Ned Pruden- tid Lookabill, 81, of 354 W. Miple Avc. died at Rowan Manor in Salisbury Sunday night. The funeral will be conducted at 2 p.m. Wednesday in Eaton's Fmeral Home Chapel by the Rev. Binny Bearden. Burial will be in Lberty United Methodist Church canetery. The family will be at the luneral hotue fr»)m 7 to 9 p.m. Tuesday. Born Aug. 13. 1904, in David- sun County, he was a son of the lac Charles A. and Laura Parks Liokabill. He was a retired enployee of Burlington Industries aid a member of Liberty United Methodist Church. Survivors include his wife, Lois Spy Lookabill; two daughters,. Mildred Smith tif Route 2, Ad- vmce, and Peggy Coble ol Route I Salisbury; five sons. Bob, Bill aid Ronnie Lookabill, all of Mocksville. Jimmy Lookabill of VTotxlleaf and Richard Uxikabill of Fiyetteville; a brother, Charles A. Dokabill, Jr. of Charlotte; 12 , grandchildren and six j g-eal-grandchildren. V'. MARY E. McCOMBS SALISBURY - Mary Elizabeth NcCombs. 47, of 629 W. Bank a., died Wednesday. Nov. 20, at fatr cesidence. Siorh Oct. 13. 1938. in ;i|ocksville, a daughter ol the late •lOscar and Viola Oglesby Jarreit. sie was educated in the Mocksville hchools and was employed by Robert Allen Manufacturing t o. She was a Baptist. Survivors include a son, John I,. Cowan of Salisbury ; and a brother. Charles E. Jarreit of Salisbury. T) 'M "sinisipow iOtuqil syq.ijj oj smbq 3 , JOHN A. SEAMON MOCKSVILLE - John Alvin Seamon, 85, of 917 Hardison St., died at Davie County Hospital Wednesday, Nov. 20. The funeral was held at 2 p.m. Friday at Jericho Church of Christ, conducted by Wayne Hendrix. Burial was in the church cemetery. Born Oct. 9. 1900. in Davie County, he was a son of the late John Thomas and Emma Davis Scamon. He was a retired farmer. His wife, Ethel Louise Seamon, died Sept. 5. Survivors include eight daughters, Lorraine and Peggy Darlene Seamon, both of the home, Margaret Louise Lewis and Sal lie Whitaker, both of Statcsville, Ella Mae Poindexter and Novella Minor, both of Route 2, Advance. Betty Snow of Route I, Harmony, and Ruth Peacock of Lexington; A .son. Alvin Rayford Seamon of Route 2. Advance; two sisters, Essie Fclker of Mocksville and Ethel Phelps of Salisbury; a brother, William Seamon of Mocksville; 23 grandchildren; and 15 great-grandchildren. y' CLAUDE G. McLEMORE LE.XINGTON —- Funeral ser vices for Claude Gilbert McLemore, 89, were held Mon day, November 18. at 2 p.m. at Oak Grove Primitive Church in Lexington, with Elder Johnny Gardner ofliciating. Burial follow ed in Ft>rest Hill Memorial Park. Mr. McLemore died Friday, November 15. following a serious illne.ss of one week. He was born in Scotland Coun ty. Augu.st 19. 1896. to ihe late Warren Wiiishivv McLemore and Sarah Jane Fields McLcmure. He was a retired employee of Cannon Mills in Kannapolis; and a member of Dutchman Creek Church in Davie County. His wife, Eulah Latham McLemore preceded him in death in August of 1983. .Surviving arc three .sons, Joe (Huck) McLemore of 25 Forrest Hill Rd., Bobby L. McLemore of Charlotte, and Ernest McLemore ot Highway 8, Lexington; six daughters. OIlie Mae Bowles of Mocksville, Rt. 2, Carrie Lee Nunn of Kannapolis, Velmer J. Daniel t)f Lexington, Claudia Young of St. Alban's, West Virginia, Shirley Kiger of 221 Vance St., Lexington; and Betty Lou Fowler of Highway 150, Lex ington; 38 grandchildren; 32 great-grandchildren. , I > < 3 n o G !z § CO H SO Pi O O SO a H S e a > z o Co o - ^ t S l c ^ ^^ W W ^ T ' - s ^ MR S . BE U L A H C. SH E L T O N WI N S T O N - S A L E M - Mr . s . Be u l a h (J e w e l l ) Co l l e t t e Sh e i i o n . 78 . 23 2 . " ) Co u m n ' Cl u b Rd . . Wi n s t o n - S a l e m . di e d Fr i d a y ev e n in g at Fo r s y t h HN o s p i i a l af t e r a se r i o u s il l n e s s of te n da y s . Sh e wa s bo r n Ma y 20 . 19 0 7 . in Da v i e Co u n t y to th e la t e Ro b e r t F. an d Ma y m e Fo o t e Co l l e t t e . Sh e wa s a gr a d u a t e of Ca n a Hi g h Sc h o o l . Sh e di d of f i c e wo r k in he r ea r l y li f e , wo r k i n g wi t h he r hu s ba n d in hi s bu s i n e s s . Mr s . Sh e l t o n wa s a me m b e r of Ar d m o r e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c c h. Sh e wo r k e d wi t h th e Cu b Sc o u t s . PT A an d co m m u n i t y pr o j e c t s . Su r v i v i n g ar e he r hu s b a n d . Dr . L. R . Sh e l t o n . of th e ho m e ; on e da u g h t e r . Mr s . Bo n n i e De b o r a h Ev a n s . Wi n s t o n - S a l e m ; on e so n , Ro b e r t Ki n n e y Sh e l t o n . At l a n t a . Ga . ; on e gr a n d d a u g h t e r , He i d e El i z a b e t h Ev a n s . Wi k n s t o n - S a l e m : on e si s t e r . Mr s . Ro s s Ru m m a g e . Mo c k s v i l l e ; on e go d ch i l d . Ke n Sh e l t o n , Mo c k s v i l l e an d se v e r a l ni e c e s an d ne p h e w s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e 2 p. m . Mo n d a y at Ar d m o r e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h by th e Re v . Bi l l Ba s s an d th e Re v . De b b i e Fo x . In te r m e n t wi l l fo l l o w in We s l e y Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h in Da v i e Co u n t y . Th e fa m i l y re q u e s t s me m o r i a l s be ma d e to Ar d m o r e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Ea t o n ' s Ba p t i s t • Ch u r c h . We s l e y Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h or Bo y Sc o u t Tr o o p No . 74 9 . '< ' ' A : < X OA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y MO C K S V I L L E . NC "T ^ v ^ Ct ^ x ^ ^ ^t D C i e o •i d> e< - C x x i^ ( f ^ JE T T I E S. ST I N E N MO C K S V I L L E - Je t t i e El i z a b e t h Sm i t h St i n e . 67 , of 40 1 N. Ma i n St . . di e d at he r ho m e on Su n d a y af t e r n o o n , De c . 1. Th e fi i n e r a l wa s co n d u c t e d at 2 p. m . Tu e s d a y at Ea t o n ' s Fu n e r a l Ho m e Ch a p e l by th e Re v . Ch a r l e s He n s l e y . Bu r i a l wa s in Sm i t h Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Ju l y 21 . 19 1 8 . in Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Lu k e Fr a n k l i n an d El l e n Sa n d e r s Sm i t h an d wa s re t i r e d fr o m Ce n t r a l Te l e p h o n e Co m p a n y . He r hu s b a n d , Hu b e r t E. St i n e . di e d in 19 4 1 . Su r v i v o r s in c l u d e a so n . Hu b e r t Fr a n k l i n St i n e of Mo c k s v i l l e ; tw o si s t e r s . Bl a n c h e Jo r d a n of Co o l e e m e e an d Ka t h e r i n e Li n v i l l e of Le x i n g t o n ; a br o t h e r . Fr a n k Sm i t h of Mo c k s v i l l e ; an d tw o gr a n d c h i l d r e n . EL O I S E WA R D MO C K S V I L L E — El o i s e Wa r d . 86 . Rt . 8. di e d at Mo s e s Co n e Ho s p i t a l in Gr e e n s b o r o Sa t u r d a y mo r n i n g , No v . 30 . Th e fu n e r a l wa s co n d u c t e d at 2 p. m . Mo n d a y at We s l e y Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h bv th e Re v . Ji m Ra i n e s . Bu r i a l fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e n ' . Bo m Ju n e 17 . 18 9 9 ' . in Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Jo h n Fr a n k an d Sa r a h Lo u i s e Mi l l e r Wa r d an d wa s a me m b e r of We s l e y Ch a p e l Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h . Su n ^ i v o r s in c l u d e a br o t h e r Cl a u d i u s Ta y l o r Wa r d of rK e m e r s v i l l e ; an d se v e r a l ni e c e s <a n d ne p h e w s . A Me m o r i a l In Lo v i n g Me m o r v of •• U N K " (E r n e s t Wa d d e l l Fr y e ) » Th e y sa y th a t ti m e ha s a wa y of he a l i n g th e wo u n d s of th e he a n ; bu t th e sw e e t me m o r i e s of a lo v e d on e , an d th e lo s s we fe e l wi t h i n ou r he a r t s , ev e n th e ja w s of de a t h ca n ne v e r de s t r o y . We ho l d so ma n y - me m o r i e s of Er n e s t in ou r he a r t s , th e pr e c i o u s ti m e s we ' v e sh a r e d do w n th r o u g h th e ye a r s , al l th e jo y s an d he a r t a c h e s , an d ev e n wh e n ti m e s we r e ha r d . Er n e s t al w a y s ha d a ch e e r y sm i l e an d a wa y of sa y i n g th i n g s th a t he al w a y s br o u g h t a sm i l e ou t of ea c h on e he me t . Er n e s t lo v e d hi s fa m i l y an d hi s ma n y fr i e n d s . He lo v e d hi s co u n t r y an d fo u g h t fo r it . Du r i n g Wo r l d Wa r II he wa s st a t i o n e d in Ic e l a n d . He se r v e d hi s co u n t r y we l l as wa s hi s tr a d e - m a r k in li f e . He al w a y s wa n t e d th i n g s do n e ri g h t wi t h a se n s e of ho n e s t y , an d or i H e -- Co . ft bi i c Li b r a r y ^ 'c i i s v i l i e , a C. IN LO V I N G ME M O H V OF OU R BE L O V E D FA T H E R NE D P. LO O K A B I L L Ne f l Lo o k a b i l i to u c h e d a lo i ol pe o p l e ' s li v e s . A ma n wh o ca r e d an d lo v e d hi s fa m i l y , an d th o s e th a t kn e w hi m wi i : al w a y s re m e m b e r hi m as th e ma r t wi t h a ki n d la c e , al w a y s gi v i n g a he l p i n g ha n d to ot h e r s Th e Mo c k s v i l l e na t i v e di e d No v . 24 t h . 19 8 5 . al t e r a li n g e r i n g il l n e s s at Ro w a n Ma n o r . Sa l i s b u r y , N. C . at th e ag e ol B1 ye a r s . Bo r n in Da v i d so n Co u n t y hi s pa r e n t s ar e Ch a r l e s Lo o k a b i l i & La u r a Pa r k s Lo o k a b i l i . Hi s fa l h e r wa s ki l l e d wh e n Da d d y wa s 3 ye a r s ol d wh i l e wo r k i n g (o r So u t h e r n Ra i l w a y . Hi s mo t h e r wa s le f t wi t h si x sm a l l ch i l d r e r ' • th r e e bo y s , an d th r e e gi r l s Sh e co u l d no i pr o v i d e to r al l of th e m so Da d d y ca m e to li v e wi t h Je s s He n d r i c k s an d wf e Ne t t i e in Mo c k s v i l l e . He sp e n t ai l ol hi s ch i l d h o o d da y s wi t h th e m . He pl o w e d (l e i d s ai se v e n ye a r s ol d . He la l e r me t an d ma r r i e d Lo i s Sp r y , th e y ha d ei g h t ch i l d r e n . Mi l d r e d , Ri c h a r d , Pe g g y . Bo b b y . Bi l l . Fr e d d i e (w h o di e d m 19 4 1 ) Ro n n i e & Ji m m y Lo o k a b i l i Ma n y pe o p l e re m e m b e r hi m as th e sc r a p p y yo u n g ma n th a t lo v e d sp o r t s . He wa s co n s i d e r e d to be on e of th e be s t se c o n d ba s e m e n to co m e ou t of Da v i e Co u n t y . He le d hi s te a m to ma n y ch a m p i o n s h i p s . He ov m e d at on e ti m e hu n t i n g do g s . Me n wo u l d co m e fr o m su r r o u n d i n g ci t i e s to pa r t i c i p a t e in th a t sp o n wi t h hi m - hi s do g s be i n g th e be s t in th e co u n t y . He lo v e d bo x m g an d wo u l d jo i n in wi t h th e yo u n g me n at th e Co u r t h o u s e Sq u a r e in Mo c k s v i l l e fo r tx j x i n g ma t c h e s . He wa s an av i d go i t e r , pl a y i n g ma n y we e k e n d s wi t h hi s Ch i l d r e n un t i l th e ag e ot 70 . Th e y se l d o m co u l d be a t hi m in th i s sp o r t . He wa s ma n a g e r fo r aw h i l e ol th e Mo c k s v i l l e Mi l l e r ba s e b a l l te a m sp o r t s ! He to o k pr i d e in le a d i n g a gi r l ' s So f t b a l l te a m al o n g wi t h da u g h t e r s Mi l d r e d & Pe g g y to ma n y ch a m p i o n s t i i p s . At on e li m e in th e i r yo u n g da y s , he ha d hi s tw o da u g h t e r s an d 5 so n s on lo c a l so f t b a l l an d ba s e b a l l te a m s . He ta u g h t th e m th e sp o r t . Hi s fa m i l y re c a l l s ho w he wo u l d le t yo u n g me n ol th e co m m u n i t y he l p in th e fi e l d s . (H e fa r m e d an d wo r k e d ai Er w i n Mi l l s ) . Th e i r pa y wo u l d be a wa r m me a l Ma n y of th e s e me n pa i d th e i r re s p e c t s to hi m at th e tu n e r a l an d co n si d e r e d hi m th e i r se c o n d Da d d y . He ca r e d to r ev e d r y pe r s o n he ca m e in to u c h wi t h . He ga v e so mu c h ol hi m s e l f to he l p ot h e r s . Ni v e r as k i n g lo r an y t h i n g in re t u r n . He lo v e d hi s ch u r c h , an d we n t of t e n un t i l he ha d a le g am p u t a t e d se v e r a l ye a r s ag o . He wa s a ma n - A lo v i n g an d ca r i n g pe r s o n . Th a n k Yo u , Pe g g y Lo o k a b i l i Co b l e an d Fa m i l y h = tj ^ — -y ; c C ye . £, ;c s . c- 5 — C- - ? Si rs .5 = ^ H y « ' —' 1 S ~ ^ is n 15 :> ^ « n = S i- — ^ 2 £ ,c o U 4 ^ . E O < ~ if ^ o ^ Ji c Si da v i e CO , PU B L I C UB R A R V mo c k s v i l l e , NC ' STANLEY JAMES BEAMON : WINSTON-SALEM - Stanley James Beamon, 59, 322 Rhyne Ave., died Thursday, Nov. 28. Mr. Beamon was torn Nov. 26, 1926 in Forsyth County to Houston Lee and Vera McNeil Beamon. He was a veteran of the United States Marines, having served during World War 11, and was employed as a truck driver for McLean Trucking Co. He is survived by his wife, Mrs. Peggy Thomas Beamon, 549 Ar bor Hill Rd., Apt. 40 B, Kemersville; one daughter, Ms. Lori B. Ader, Kemersville; two sons, Stephen W. Beamon, and his wife, Vickie Beaihon, Wallburg, and Dwayne A. Beamon, Greensboro; a grandson, Bradley Ader; two sisters, Mrs. Opal Cook, Winston-Salem, and Mrs. Lucille Vogler, Mocksville; and one brother, Lawrence Beamon, Lanexa, Va. Funeral services were Sunday at Vogler's Main Street Chapel. Burial followed in Oaklawn Memorial Garden. y The family requests that any memorials be made to the Forsyth Cancer Service. i LILLIAN C. GOODMAN COOLEEMEE — Lillian Carter Goodman, 77, of Midway Street, died at Rowan Memorial Hospital, SalKsbury, Monday, Dec. 2. The funeral was conducted at 2 p.m., Wednesday at Eaton's Funeral Home Chapel, Mock.svilIc, by the Rev. Fred Cur- rie. Burial followed in Amity Hill Lutheran Church cemetery in Iredell County. Memorials may be made to the building fund of Cooleemee Presbyterian Church. Bom Oct. 15, 1908, in Davie County, she was a daughter of the late Charlie and Dorcas Lyerly Carter. A retired employee of Melpar Electronics in Alexandria, Va., she was a member of Cooleemee Presbyterian Church. Her husband, George S. Good man, died Oct. 2, 1951. Survivors include two sons, William Goodman of High Point and Bobby G. Goodman of An- nadale, Va.; and two ! grandchildren. 'William gurnev hobson YADKINVILLE - William • Gurney Hobson, 92, Rt. 2, died "November 27, 1985, at Winston- Salem Convalescent Center. 1 Mr. Hobson was bom in Yadkin ' County to William H. and Temperance Roena Williams Hob- ^ son. He was preceded in death by his wife. Neta Sizemore Hobson. Surviving are two sons, Paul Hob.son, Orlando, Fla., and Jim my Hobson, Rt. 2, Yadkinville; three sisters, Mrs. Minnie Royall, Calif., Mrs. Carol Whiteside, Falls Church, Va., and Mrs, Rosa H. Allgood, Rt. 5, Mocksville; one brother, Leo Hobson, Rt. 2, East Bend; and Five grandchildren. Funeral services were held at 2 p.m. ( Friday at Mackie-Gentry Chapel with burial following in Mt. Zion Baptist Church cemetery. . KATHERINE B. McLAMB DUNN — Mrs. Katherine Ben son McLamb, 70, died Wednes day, November 27. Funeral ser vices were conducted at 3 p.m. Saturday, November 30, at Mount Elam Baptist Church. Burial followed in Clinton City Cemetery. Surviving: son, Bobby E. McLamb of Route 6, Dunn; daughters, Mrs. Bettie Jane Core and Mrs. Kaye Frances Hooton, both of Route 5, Dunn, Mrs. Nan cy Carroll Jackson of Route 6, Dunn; brothers, John G. Benson and Harold Benson, both of Mocksville, William H. Benson of Charlotte; sisters, Mrs. Sadie Naylor and Mrs. Dot Keller, both of Mocksville; seven grand children; two great-grandchildren. / CHARLES O. McMAHAN . ^NSTON-SALEM — Charles nl-'^ McMahan, 56, Rt. I0. Mt 26, 1985, at Forsyth Memorial Ho.spital after an illness of five years. ® Mr. McMahan was bom January 10, 1929, in Forsyth County to Glen and Eula Gibson McMahan. He was the owner of McMahan Opticians in Cloverdale Shopping Center. He was of the Meth^ist faith, and was a member of the Op tician's Association. Surviving are his wife, Mrs. Bertha Brown McMahan, of the home; three daughters, Nancy Fearrington, Winston-Salem, Carolyn Butner, Lexington, and Phyllis Zimmerman, Asheville; four grandchildren; his parents, Davie County;-one brother, Cecil McMahan, Winston-Salem; three sisters, Pauline Crews, Madison Heights, Mich.; Marie Disher, Winston-Salem, and Edna Essex, Davidson County; and one foster brother, Kenneth McMahan, Seminole, Fla. Funeral services were held at Hayworth-Miller Silas Creek Chapel. Interment followed in Oaklawn Memorial Gardens. The family requests that memorials be made to the American Heart Association, 2240 Cloverdale Ave., Winston-Salem. ' JUNE B. SMITH MOCKSVILLE - June Bailey Smith, 69, of 401 N. Main St., died Wednesday mnorning at the Salisbury VA Medical Center. The funeral was held Friday at 11 a.m. at Eaton's Funeral Home Chapel with the Rev. Don Davis officiating. Burial was in Rose Cemetery. Bom Aug. 13, 1916, in Davie County, he was the son of the late Seal I. and Ro.sa Meroney Smith. Retired as an electrician, he was a • veteran of World War II and a . member of the First United Methodist Church in Mocksville. ^ His wife, Annie' Lou Foster - Smith, died in 1972. Survivors include three daughters, June Whitaker of Mocksville, Martha Maxwell of Advance and Cynthia Wright of Yadkinville; two sons, John Ashley Smith of Salisbury and Thomas Bailey Smith of Advance; a sister, Margaret Waters of Mocksville: a brother, Eugene Smith of . Mocksville; and seven grandchildren. s .•-i .c? o 1 v>- r 1 ^ OAVIE CO. PUBUC illBRARy mocksville, no Q l ) o - N M R S . H O P E C . E D W A R D S W I N S T O N - S A L E M - M r s . H o p e C . E d w a r d s , 2 1 0 0 E . 2 3 r d _ S t . , d i e d a t h e r h o m e T h u r s d a y . ' S h e w a s a n a t i v e o f D a v i e C o u n t y a n d h a d J i v e d i n N e w C a n n o n , C o n n , f o r 5 0 y e a r s b e f o r e m o v i n g t o W i n s t o n - S a l e m 1 2 y e a r s a g o . W h i l e i n C o n n . , s h e w a s e m p l o y e d i n t h e h o m e o f D r . N a t h a n W . G r e e n e a s h o u s e k e e p e r . S h e w a s t h e d e v o t e d m o t h e r o f R u t h L . H a r p e r , W i n s t o n - S a l e m , R a l p h A l b e r t L y o n s , B r o o k l y n , N . Y . a n d D u k e L y o n s , J r . , N . B e l l m u r e , N . Y . , c h i l d r e n o f h e r f i r s t m a r r i a g e t o D u k e L y o n s , S r . , d e c e a s e d . S h e l a t e r m a r r i e d L e s l i e E d w a r d s , d e c e a s e d . S h e l e a v e s t o c h e r i s h h e r m e m o r y , i n a d d i t i o n t o h e r c h i l d r e n , o n e s i s t e r , V e r a G l e n n , S t a m f o r d , C o n n . ; f i v e g r a n d s o n s ; f o u r g r e a t - g r a n d c h i l d r e n ; o n e d a u g h t e r - i n - l a w ; o n e s o n - i n - l a w a n d a h o s t o f n i e c e s , n e p h e w s , c o u s i n s , o t h e r r e l a t i v e s a n d f r i e n d s . A g r a v e s i d e s e r v i c e w i l l b e h e l d a t 1 p . m . M o n d a y a t E v e r g r e e n C e m e t e r y b y D r . Q u i n c e y A . C a l d w e l l . I n l i e u o f f l o w e r s , m e m o r i a l s m a y b e s e n t t o t h e H e a r t A s s o c i a t i o n . P H Y L L I S M E A D O R M O C K S V I L L E - P h y l l i s A l i c e M e a d o r o f R o u t e 8 , d i e d a t D a v i e C o u n t y H o s p i t a l F r i d a y , D e c e m b e r 6 . T h e b o d y w a s t a k e n f r o m E a t o n ' s F u n e r a l H o m e t o R u s e a n d Q u e s e n b e r r y F u n e r a l H o m e , B e c k l e y , W . V a . , w h e r e f u n e r a l a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e . A s i s t e r , C h a r l o t t e S h o r t o f R o u t e 8 , M o c k s v i l l e , i s h e r o n l y s u r v i v o r . J O H N W E S L E Y G A I T H E R J o h n W e s l e y G a i t h e r , 6 5 , o f a s ' a m e m b e r o f t h e N o ( R o u t e 7 , M o c k s v i l l e , d i e d S u n d a y , • - B j i p l i s l C h u r c h . H e D e c e m b e r 1 , 1 9 8 5 , a t h i s h o m e l ' C r i s R a m b e a u , p r c c c d i H e w a s b o r n i n D a v i e C o u n t y t o t h e l a t e B e t t y A n n G a i t h e r ; a n d w a s a r e t i r e d f a r m e r . D u r i n g W o r l d W a r 1 1 , h e s e r v e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s M a r i n e C o r p s . < S u r v i v o r s i n c l u d e h i s w i f e , M r s . C l e o S e a m a n G a i t h e r o f t h e h o m e ; 2 s o n s , M i c h a e l L e e G a i t h e r o f R t . 1 , M o c k s v i l l e , a n d G e r a l d G a i t h e r o f R e s e d a , C a l i f o r n i a ; 2 d a u g h t e r s , M r s . L i n d a S u e M a s t i n o f R t . 1 , M o c k s v i l l e , a n d M r s . S h e l b y G r a n t o f R t . I , S t a t e s v i l l e ; 1 b r o t h e r , J a m e s C . G a i t h e r o f B r e v a r d , N . C . M r . G a i t h e r w a s c r e m a t e d . T h e f a m i l y r e q u e s t s t h a t t n e m o r i a l s b e m a d e t o : N . C . B a p t i s t H o m e s , I n c . , P . O . B o x 2 2 3 3 , W a y n e s v i l l e , N . C . 2 8 7 8 6 . D A V I E C O . P U B L I C L I B R A R Y M O e K S V I L L ^ N C ^ ^ M R S . R O S A M . R A M B E A U M O C K S V I L L E - M r s . R o s a M o n s c e s R a m b e a u , 8 0 , f o r m e r l y o f 2 8 5 M u m f o r d D r i v e , M o c k s v i l l e , d i e d N o v e m b e r 2 6 , 1 9 8 5 , a t t h e T r i a d R e h a b i l i t a t i o n C e n t e r , t ) n N o r t h C h e r r y S t r e e t , i n W i n s t o n - S a l e m w h e r e s h e w a s a r e s i d e n t . F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d a t 1 1 : 0 0 a . m . T h u r s d a y , N o v e m b e r 2 8 , a t N o C r e e k P r i m i t i v e B a p t i s t C h u r c h b y E l d e r E u g e n e B e n n e t t . B u r i a l w a s i n t h e c h u r c h c e m e t e r y . T h e f a m i l y r e q u e s t s t h a t m c m - n o r i a l s b e m a d e t o t h e C e m e t e r y F u n d o f N o C r e e k P r i m i t i v e B a p - t i . s t C h u r c h . M r s . R a m b e a u w a ' s b o r a N o v e m b e r 2 1 , 1 9 0 5 , i n D a n v i l l e , V i r g i n i a , t o t h e l a t e J o . s e p h a n d ^ I ^ ^ u b e t h T i i l m a n M o n s c e s a n d j f ^ a s ' a m c n t b e r o j " t h e N o C r e e k H e r h u s - p r e e e d e d h e r i n d e a t h i n 1 9 5 6 . S u r v i v o r s i n c l u d e t w o b r o t h e r s , J a m e s M o n s c e s , o f P h o e n i x , A r i z o n a , a n d H a r r y M o n s c e s o f M u m f o r d D r i v e , M c K k s v i l l c , N . C . / M R S . V I C K I E H . R U F F W I N S T O N - S A L E M - M r s . V i c k i e H u f f m a n R u f f , 3 9 , 1 5 1 B r e n t w o o d C t . . d i e d a t F o r s y t h H o s p i t a l S a t u r d a y . S h e w a s b o r n S e p t e m b e r 4 . 1 9 4 6 , i n F o r s y t h C o u n t y t o H a r r y E . a n d H e l e n H e d r i c k H u f f m a n . S h e s p e n t m o s t o f h e r l i f e i n F o r s y t h C o u n t y . S u r v i v i n g a r e h e r m o t h e r , B r e n t w o o d C t . ; t h r e e d a u g h t e r s , S y b i l R u f f , W . B a n k S t . , S u z a n n e R . C u t r e l l , L o m o n d S t . a n d J e n n i f e r R u f f , W . A c a d e m y S t . a n d t w o b r o t h e r s , R i c h a r d R . H u f f m a n , C o l o n i a l V i l l a g e a n d H e n r y E . B o o n e , D a v i e C o u n t y . F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d T u e s d a y a t H a y w o r l h - M i l l e r S i l a s C r e e k C h a p e l . B u r i a l w a s i n P a r k l u w n M e m o r i a l G a r d e n s . ^ M R S . R U T H T U T T E R O W M r s . M a r y R u t h R a t l e d g e T u t - t e r o w , 6 2 , o f R o u t e 1 , M o c k s v i l l e , d i e d e a r l y T u e s d a y m o r n i n g w h i l e v i . s i t i n g h e r d a u g h t e r i n G r e e n s b o r o . F u n e r a l s e r v i c e s w i l l b e h e l d a t 4 p . m . T h u r s d a y a t C e n t e r U n i t e d M e t h o d i s t C h u r c h . B u r i a l w i l l f o l l o w i n t h e c h u r c h c e m e t e r y . T h e b o d y w i l l b e p l a c e d i n t h e c h u r c h t h i r t y m i n u t e s p r i o r t o t h e s e r v i c e . T h e l a m i l y w i l l r e c e i v e f r i e n d s W e d n e s d a y e v e n i n g f r o m 7 u n t i l 9 a t E a t o n ' s F u n e r a l H o n t e C h a p e l i n M o c k s v i l l e . T h e f a m i l y r e q u e s t s t h a t m e m o r i a l s b e m a d e t o c i t h e r t h e C a n c e r F u n d » » r t h e H e a r t F u n d . M r s . T u t t e r o w w a s b o r n M a y 1 8 , 1 9 2 3 , i n D a v i e C o u n t y t o D c w e y S h o f f n e r a n d M a r y l , e e B u r g e s s R a t l e d g e . S h e w a s a m e m b e r o f C e n t e r U n i t e d M e t h o d i s t C h u r c h . H e r h u s b a n d . L o n n i e M . T u t t e r o w p r e c e d e d h e r i n d e a t h M a y 6 , 1 9 7 4 . S u r v i v » ) r s a r c t h r e e d a u g h t e r s , S h a r o n L y n n D t i s s o f R t . 5 . M o c k s v i l l e ; L a u r a G a y T u t t e r o w o f G r e e n s b o r o ; a n d S u s a n L e e s a P o t t s o t R o u t e 2 , A d v a n c e ; o n e g r a n d d a u g h t e r . R e b e c c a E l l e n P o t t s a n d 1 b r o t h e r , D e w e y W i l s o n R a t l e d g e o l R t . 6 , M o c k s v i l l e . V . / - N ' 4 ' c ' ' ' T ; - o C : V ■ s /S > . id - (t o O r U ^ ^> 7 4e r ^ f / 3 e - / ^ c < r v < i ^^ h < ? O Q / ^ < H WI L L I A M E. HE G E . JR . LE X I N G T O N - Wi l l i a m Ed wa r d He g e , Jr . . 61 , 6 Ch e s t n u t St . . di e d De c e m b e r 7 at Ba p t i s t Ho s p i u l . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d Mo n da y at Ca l v a r y Mo r a v i a n Ch u r c h . Bu r i a l fo l l o w e d in th e Mo r a v i a n Gr a v e y a r d . Mr . He g e wa s bo m Fe b r u a i y 16 . 19 2 4 , in Wi n s t o n - S a l e m to Wi l l i a m E. an d Es s i e Ag e e He g e . He wa s a se l f - e m p l o y e d ac c o u n ta n t , ha v i n g pr a c t i c ^ fo r 38 ye a r s , an d wa s a me m b e r of th e El k s Cl u b . Wi n s t o n - S a l e m Lo d g e No . 44 9 . fo r 40 ye a r s . He wa s al s o a me m b e r of Ca l v a r y Mo r a v i a n Ch u r c h , wh e r e he ha d se r v e d on th e bo a r d of tr u s t e e s . He is su r v i v e d by hi s wi f e . Mr s . Ju l i a He n d r i c k He g e , of th e ho m e : on e da u g h t e r . Mr s . Ju d i t h Ir e n e He g e Ba i l e y . Fa i r f a x , Va . : on e 'S o n , Wi l l i a m Ed w a r d He g e II I . Be r m u d a Ru n ; on e gr a n d s o n , Wi l l i a m Ed w a r d He g e IV ; on e ^g r a n d d a u g h t e r , Er i n Ly n n He g e : hi s mo t h e r , Wi n s t o n - S a l e m : tw o . •l i s t e r s , Mr s . Ma r y An n He g e ■T h o r n t o n , St . Au g u s t i n e Be a c h . Fl a . an b d Mr s . Sa r a h He g e Ha r ri s , Wi n s t o n - S a l e m an d on e br o t h e r . Fr e d e r i c k P. He g e . - Ra l e i g h . Th e fa n j i l y re q u e s t s th a t me m o r i a l s be ma d e to Ho s p i c e of Da v i d s o n Co u n t y , In c . , P. O . Bo x 19 4 1 , Le x i n g t o n , N. C . 27 2 9 2 . V . MA E CA R T E R JO N E S CL E M M O N S — Mr s . Ma e Ca n e r Jo n e s , 74 , Rt . 3, Cl e m - mo n s , di e d Mo n d a y . De c . 9, 1 9 8 5 , at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . Mr s . Jo n e s wa s bo m Ja n u a r y 14 , 19 1 1 . in Da v i e Co u n t y to Ha r r i s o n 'L e e an d Be s s i e Ho w a r d Ca r t e r . iS h e sp e n t he r in Da v i e 'C o u n t y , li v e d fo r '® ^ ^ u m b e r of :y e a r s in Ri v e r d a l e , Md . , - a n d mo v ed ba c k to Da v i d s o n Co u n t y ab o u t 10 ye a r s ag o . Sh e is su r v i v e d by tw o so n s , 'K i c h a r d S. Jo n e s , Ke m e r s v i l l e , an d .M e l v i n L. Bo w l e s , La n h a m , Md . ; on e da u g h t e r , Co l e n e Mu r c h , Ft . 'E r i c , On t a r i o , Ca n a d a ; tw o si s t e r s , fM r s . Ge o r g i a Sm i t h , Du r h a m , an d 'M i s s Ve l m a Ca r t e r , Da v i d s o n .C o u n t y ; an d tw o br o t h e r s . Sp e r g o n Ca r t e r . Du r h a m an d Ma r v i n Ca r t e r , Le x i n g t o n . Fu n e r a l se r v i c e s we r e at 7 p. m . :T i i e s d a y ev e n i n g at Ha y w o r t h - IM i l l e r Si l a s Cr e e k Ch a p e l , wi t h a ig r a v e s i d e se r v i c e fo l l o w i n g at 3 ;p . m . We d n e s d a y at Ft . Li n c o l n Ce m e t e r y , Br e n t w o o d , Md . y • MA R Y S. SM I T H MO C K S V I L L E — Ma r y St a r r Sm i t h , 88 , of Ro u t e 6. di e d at he r ho m e Su n d a y ni g h t . Th e fu n e r a l wi l l be he l d at 2 p. m . We d n e s d a y at Ch e s t n u t Gr o v e Un i t e d Me t h o d i s t Ch u r c h , co n d u c t e d by th e Re v . Ch i p We b b , th e Re v . R^ d a l l Le w i s an d th e r Re v . Ji m m y Ho l l a n d . Bu r i a l wi l l be in th e ch u r c h ce m e t e r y . Th e bo d y wi l l be pl a c e d in th e ch u r c h 30 -m i n u t e s be f o r e th e se r v i c e . Bo m Ju l y 16 , 18 9 7 . in Da v i e Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of th e la t e Jo h n Le e an d Ju l i a Fo s t e r St a r r . Sh e wa s a ho m e m a k e r . He r hu s b a n d , En o c h Wa s h i n g t o n Sm i t h , di e d Se p t . 21 . 19 8 4 . Su r v i v o r s in c l u d e 2 so n s . Gr a n t Sm i t h an d Ge o r g e E. Sm i t h , bo t h of -M o c k s v i l l e ; th r e e da u g h t e r s . Ev a Ma e Tr o u t m a n of Ra l e i g h , an d Je t t i e Ca r t e r an d Do r o t h y Gr e e n , bo t h of Mo c k s v i l l e : 12 gr a n d ch i l d r e n ; an d 24 gr e a t - g r a n d c h i l d r e n . Og Li b r a r y if i o c i i s v i l i s , ii C. DA V I E CO . PU B L I C LI B R A R Y MO C K S V I L L E , NC L Y D I A W . E L L I S M O C K S V I L L E - L y d i u W i l l i a m s E l l i s , 8 8 , o l ' R o u t e 4 , d i e d a t R o w a n M e m o r i a l H o s p i t a l D e c e m b e r 1 2 . T h e f u n e r a l w a s S a t u r d a y a t 2 p . m . a t L i b e r t y U n i t e d M e t h o d i s t C h u r e h , e o n d u e t e d b y t h e R e v . B e n n y B e a r d e n , p a s t o r . B u r i a l w a s i n t h e c h u r c h c e m e t e r y . B o r n F e b . 2 1 , 1 8 9 7 , i n D a v i e C o u n t y , s h e w a s a d a u g h t e r o f t h e l a t e J o h n a n d R o s a J a t n e s W i l l i a m s a n d w a s a m e m b e r o f L i b e r t y U n i t e d M e t h o d i s t C h u r c h . A s o n , W . A . " E l l i s , J r . . d i e d J u n e 2 , 1 9 8 2 . S u r v i v o r s i n c l u d e h e r h u s b a n d , W i l e y A . E l l i s , S r . ; t w o s i s t e r s , M r s . T a f t R o b e n . s o n t ) f M o c k s v i l l e a n d M r s . G l e n n C o r n a t z e r o f A d v a n c e ; a n d o n e g r a n d s t m . J O H N W I L L I A M E S S E X A D V A N C E - J o h n W i l l i a m E s s e x , 7 2 , o f R o u t e 2 , A d v a n c e , N . C . , w a s d e a d o n a r r i v a l a t D a v i e C o u n t y H o s p i t a l T u e s d a y . H e w a s I w i r n i n D a v i e C V u i n i y J u n e 1 0 , 1 9 1 3 , t o t h e l a t e W i l l i a m M a r i t m a n d L u c y A n n S h e r n i e r ; a n d w a s a f a n n e r . H e w a s a v e t e r a n o f W o r l d W a r 1 1 . F u n e r a l s e r v i c e s w i l l b e h e l d T h u i ^ s d a y a t 2 p . m . a t A d v a n c e B a p t i . s t C h u r c h w i t h t h e R e v . W e . s t ^ i ! f T - V a n c e , a n d w a s a m e m b e r o f t h e S m i t h G r o v e R u r i t a n C l u b . H e i s s u r v i v e d b y h i s w i f e , M r s . B e t t y S o w e r s G u n t e r , o f t h e h o m e ; t w o s o n s , J o h n a n d K e i t h G u n t e r i b o t h o f t h e h o m e ; h i s m o t h e r D a i s y G u n t e r , Y a d k i n v i l l e ; t h r e e s i s t e r s , M r s . J u n i o r A l l e n M o c k s v i l l e , M r s . R a y S t a n l e y ! O l d t o w n , a n d M r s . A l l e n T r i v e t t e , B o o n v i l l e ; a n d o n e b r o t h e r L e ' G u n t e r , S a l t I ^ i k e C i t y , U t a h . F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d D e e 1 3 a t T u r n e r s C r e e k B a p t i s t C h u r c h i n Y a d k i n C o u n t y , o f l k i a t e d b y t h e R e v . A l l e n B a r k e r , t h e R e v . R o n n i e B a i t y a n d t h e R e v . E u g e n e G t M H l m a n . E n t o m b m e n t f o l l o w e d i n W e s t l a w n G a r d e n s o f M e m o r y i n C l e m m o n s . • L E O N S . M A I N E K F L I N T , M I C H . ~ L e o n S . M a i n c r , s o n o f W a d e a n d J u l i a M a e B r o w n o f 1 4 0 8 W e s t H i l l R o a d , F l i n t , M i c h i g a n d i e d M o n d a y , D e c e m b e r 9 , 1 9 8 5 , i n M i c h i g a n . H e w a s a l s o t h e g r i m d - • s o n o f t h e l a t e B o w e a n a a n d F r a n k B r . i w n o f R i . 7 , M o c k s v i l l e . I n t e r m e n t t o o k p l a c e W e d n e s d a y . D e c e m b e r 1 1 a t C r e s t w o o d M e m o r i a l C e m e t e r y i n F l i n t , M i c h i g a n . S u r v i v o r s i n c l u d e h i s p a r e n t s , a . s i s t e r , P o l l y ; a n d t h r e e b r o t h e r s . R a n d y , K e l l y a n d F r a n k M a i n e r . . . " " V " - ' W e . s t R a n d y , K e l l y a n d F r a n k M a i n e r Q i o k o f l i c i a t i n g . B u r i a l w i l l I b l l o w \ J M R S - ' M A T r i P r - u / a n i n t h e c h u r c h c e m e t e r y . T h e b o d y « t , J W l N 9 T n M c f i V a a w i l l b e p l a c e d i n t h e c h u r c h t h i n y r T S w i ? ~ m i n u t e s p r i o r t o t h e s e r v i c e . ^ ^ r h l n f y . , . J m i l l m e m o r i a l s b e m a d e t o t l i e A d v a n c e B a p t i s t C h u r c h b u i l d i n g f t i n d , P . O . B o x 1 5 3 , A d v a n c e , N . C . S u r v i v o r s i n c l u d e a s L s t e r , M L s s M a r y E s s e x o f R t . 2 , A d v a n c e ; 2 b r o t h e r s , T . M . E s s e x o f R t . 2 , A d v a n c e , a n d G e o r g e E s s e x o f R t . 2 W i n s t o n - S a l e m . ' W I L E Y I L G U N T E R J " V A N C E - W i t e y w i d e r . ' • A " ' - - n ' " ? ■ ' " C l i f f o r d r r o a i i y u u F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d a t 2 p . m . M o n d a y a t N o r t h P o i n t B a p t i s t C h u r c h , w h e r e s h e w a s a m e m b e r , b y t h e R e v . , L a r r y W a l k e r a n d t h e R e v . B . A . C a r r o l l B u r i a l f o l l o w e d i n C r e s t v i e w M e m o r i a l P a r k . M r s W a l k e r w a s b o r n S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 0 6 , i n W i l k e s ' ^ ^ " f i b t e r o f W i l l i a m a n d A l i c e B u r c h e l t e C l e a r y . S h e i s s u r \ ' i v e d b y h e r h u s b a n d , M r . B a n n e r W a l k e r , o f t h e h o m e a n d o n e s i s t e r , M r s . F l o s s i e W a l k e r . M o c k s v i l l e . n t e r . H e s p e n t / " ^ o c K s v i l i e . l o r a n u m b e r o f y e a r s " C K S V I L L E — F u n e r a l s e r - M r . G u n t e r o w n e d a n d o i K - r . i o . l 7 7 ^ r o W i l l i a m s , p . m . a t t h e B i x b y C h u r c h o f t h e L i v i n g G o d . B u r i a l f o l l o w e d i n t h e c h u r c h c e m e t e r y . M r . W i l l i a m s d i e d u n e x p e c t e d l y a t h i s h o m e N o v e m b e r 2 8 . H e w a s b o r n i n D a v i e C o u n t y t o t h e l a t e J o h n F . a n d R o . s a J a m e s W i l l i a m s . H e w a s r e t i r e d f r o m E r - w i n C o t t o n M i l l s , C o o l c e m e e , w h e r e h e h a d w o r k e d f o r 2 8 y e a r s , a n d w a s a m e m b e r o f B i x b y C h u r c h o l t h e L i v i n g G o d . S u r v i v i n g i s h i s w i f e , M a r y B u r t o n W i l l i a m s o l t h e h o m e ; 8 d a u g h t e r s , M r s . A l i c e F a y e W o o d a n d M r s . L o u i s e H o o k e r , b o t h o f A d v a n c e ; M r s . R o s i e S u t h e r l a n d , M r s . B e t t y J o G r o c e , M r s . J o h n n i e S u e P e a c o c k a n d M r s . C a r o l y n S m i t h , a l l o f M o c k s v i l l e ; M r s . V i c k i e S p r i n k l e o f W i n s t o n - S a l e m ; \ a n d M r s . A n n S p r i n k l e o f F o r t M i l l , S . C . ; 2 s o n s , G e o r g e T . W i l l i a m s o f M o c k s v i l l e , a n d R o y W i l l i a m s o f A d v a n c e ; 2 2 g r a n d c h i l d r e n , 4 s t e p - g r a n d c h i l d r e n ; 3 s i s t e r s , M r s . S a l l y C o r t z m a n o f A d v a n c e , M r s . N a n c y R o b e r t . s o n t ) l M o c k s v i l l e , a n d M r s . L v d i a E l l i s o f C o o l c e m e e . f h O A V I E C O . P U B U C U B R A R Y m o c k s v i l l e , n c b u J i . i C o . i ' i i / , . w L ' U i j l ) ^ ' . . j i ; . : i i i ; J MR S . LU C I N D A EL L I S TO B A C C O V I L L E - Mr s . Lu c i n d a Ja n e Pe e b l e s El l i s . 95 2 4 Re y n o l d a Rd . . To b a c c o v t l l e , di e d De c . 17 at Fo r s y t h Me m o r i a l Ho s p i t a l . Mr s . El l i s wa s a na t i v e of Ad va n c e an d ha d li v e d in To b a c - co v i l l e fo r se v e n ye a r s . Sh e a me m b e r of Mt . Si n a i A. M . E . Zi o n Ch u r c h in Ad v a n c e . • Su r v i v i n g ar e on e da u g h t e r , Mr s . Ru b y El l i s Sp r i n k l e , of th e ho m e ; tw o so n s . Co l l e t t El l i s , Jr . . •P f a f f t o w n , an d Jo h n Wi l l i a m El l i s , Wi n s t o n - S a l e m ; on e br o t h e r . Jo h n Pe e b l e s , Ad v a n c e : ei g h t gr a n d ch i l d r e n ; th r e e gr e a t gr a n d c h i l d r e n ; tw o da u g h t e r s - i n - la w , on e so n - i n - l a w , th r e e si s t e r s - in - l a w , on e br o t h e r - i n - l a w . se v e r a l ni e c e s , ne p h e w s , ot h e r re l a t i v e s an d fr i e n d s . Fu n e r a l se r v i c e s we r e he l d at 2 p. m . Sa t u r d a y at Mt . Si n a i A. M . E . Zi o n Ch u r c h in Ad v a n c e wi t h Dr . A. M . Sp a u l d i n g of f i c i a t i n g . In t e r me n t fo l l o w e d in th e ch u r c h ce m e t e r y . J NA N C Y L. RA N E Y SA L I S B U R Y — Na n c y Li n d s a y Ra n e y , 49 , of Ro u t e 1. Ne w Mo c l b v i l l e Ro a d , di e d Fr i d a y at Ro w a n Me m o r i a l Ho s p i t a l af t e r an il l n e s s of se v e r a l da y s . Th e fu n e r a l wa s he l d Su n d a y in Be t h e l Lu t h e r a n Ch u r c h , co n du c t e d by th e Re v . Ch r i s S. He a v n e r , pa s t o r . Bu r i a l wa s in th e ch u r c h ce m e t e r y . Bo m Se p t . 7. 19 3 6 , in Ro w a n " Co u n t y , sh e wa s a da u g h t e r of Vi r g i n i a Ow e n Mc K i n n e y of De n - to n an d th e la t e Th o m a s 0. Li n d sa y . Ed u c a t e d in th e Sa l i s b u r y Ci ty sc h o o l s an d at Sa l i s b u r y Bu s i n e s s Co l l e g e , sh e wa s em p l o y e d as an as s i s t a n t li b r a r i a n at Kn o x Mi d d l e Sc h o o l an d wa s a me m b e r of Be t h e l Lu t h e r a n Ch u r c h . Su r v i v o r s , in ad d i t i o n to he r - mo t h e r , in c l u d e tw o so n s , Mi k e Ra n e y of Ro u t e 2. Sa l i s b u r y , an d To m Ra n e y of Ro u t e 6, Sa l i s b u r y ; th r e e da u g h t e r s . Sh e r r o n Ha a s of Ro u t e 3. Sa l i s b u r y . Ka y Mc D a n i e ^ ^ ' of Mo c k s v i l l e . an d An n e Ra n e y th e ho m e : a si s t e r . Ju l i a Sl i m a n e .' It of Gr e e n s b o r o ; an d fi v e gr a n d c h i l d r e n . DA V I E CO U N T Y EN T E R P R I S E RE C O R D . TH U ^ D A Y ; DE C E M B ^ 26 , 19 8 5 - jr a r y OK V I E CO . PU B U C UB R A R Y MO C K S V I L L E , NO